Η διερεύνηση των ιδιοτήτων του φωτός μέσα από τον εικαστικό φωτισμό. Πρόταση εικαστικής εγκατάστασης.

The investigation of lights properties in artistic installations. Proposal of a lighting installation (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΟΥΚΑ, ΕΛΠΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 167
 7. Ντόβρος, Βασίλειος
 8. Κορακίδου , Βερονίκη | Σκάλκου, Κατερίνα
 9. Σχεδιασμός φωτισμού | Εικαστικός φωτισμός | Εικαστικές εγκαταστάσεις | υλικότητα του φωτός | οπτική και αισθητική εμπειρία | ανάκλαση
 10. 2
 11. 15
 12. 48
 13. Πίνακες, Εικόνες, Φωτογραφίες
 14. Σωτηροπούλου, Σ. (2014). Η φυσιολογία της Οπτικής Αντίληψης και το Φως (Vol. Β). Πάτρα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μία διερεύνηση του φωτός ως προς τις ιδιότητές του και πώς αυτές χρησιμοποιούνται σε εικαστικές εγκαταστάσεις. Επιχειρείται μία προσέγγιση του φωτός, των χαρακτηριστικών του αλλά και κάποιων χρήσεων ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο με βασικό στόχο την αντίληψη και κατανόησή του. Μέσω ιστορικής ανασκόπησης για τη χρήση του φωτός σε διάφορες τέχνες, εντοπίζεται ο τρόπος με τον οποίο σιγά σιγά το φως εντάχθηκε στην εικαστική σκηνή και πλέον αποτελεί κύριο έκθεμα στις εικαστικές εγκαταστάσεις (Art Installations). Αναλύοντας βασικά χαρακτηριστικά του φωτός ως προς την φύση του και τη χρήση του, κατηγοριοποιούνται κάποιες ιδιότητες, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την ανάλυση εικαστικών έργων. Σε κάθε έργο που αναφέρεται στη συγκεκριμένη έρευνα, ο εκάστοτε καλλιτέχνης χρησιμοποιεί μία ιδιότητα φωτός, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα σύνολο παρατηρήσεων. Οι παρατηρήσεις αφορούν τη χρήση διάφορων ιδιοτήτων του φωτός ως εργαλεία διαμόρφωσης του σε καλλιτεχνικά έργα. Στη συνέχεια γίνεται μία πρόταση εγκατάστασης. Η πρόταση δημιουργήθηκε βασισμένη στη χρήση της ανακλαστικής ιδιότητας του φωτός και πρόκειται για ένα δωμάτιο- έκθεμα σε μουσείο. Το συγκεκριμένο δωμάτιο έχει επενδυθεί με πολλαπλά πρίσματα από καθρέπτη δημιουργώντας στον θεατή, μία διαφορετική αντίληψη του χώρου. Η κατακερματισμένη εικόνα που επαναλαμβάνεται συνεχώς μέσα από τα πρίσματα, ενισχύεται με την προσθήκη φωτεινών δεσμών που προέρχονται από τα φωτιστικά. Τα εγκατεστημένα φωτιστικά, με δύο διαφορετικά σενάρια φωτισμού, δημιουργούν άπειρες ανακλάσεις στο χώρο, κάθε φορά με διαφορετικό μοτίβο και χρώμα. Το τελικό αποτέλεσμα αφορά μία ξεχωριστή φωτιστική εμπειρία για κάθε παρατηρητή. Από την παραπάνω έρευνα προκύπτουν δύο συμπεράσματα: Κάθε εικαστική εγκατάσταση φωτός «εμπεριέχει» μία διαδικασία κατά την οποία ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί/ απομονώνει κατά κύριο λόγο μία ή περισσότερες ιδιότητες φωτός, προσφέροντας μία μοναδική αισθητική πρόταση στο θεατή.Οι εικαστικές εγκαταστάσεις επιτυγχάνουν να φέρουν το θεατή σε επαφή με τη φυσική διάσταση του φωτός, σε βαθμό που μέσα στην καθημερινότητά του δυσκολεύεται να εντοπίσει.
  • This thesis is an exploration of light as to its properties and how they are used in art installations. An approach is attempted to the light, its characteristics and some uses in order to form a framework with the main goal of its perception and understanding. Through historical review on the use of light in various arts, is examined the way in which the light slowly entered the art scene and now can be a major exhibit at Art Installations. Analyzing basic characteristics of light in terms of its nature and its use, some properties are categorized, which are then used to analyze art installations. In each work referred to in this research, the respective artist uses a property of light, thus creating a set of observations. The observations concern the use of various properties of light as tools for shaping it in artistic works. After analyzing art installations and based on general conclusions as a base a proposal for an art installation is made. The proposal was created based on the use of the reflective property of light and is a room- exhibit in a museum. This room is invested with multiple prisms by creating mirror to the viewer, a different perception of space. The segmented image is continuously repeated through the prisms, is enhanced by the addition of the light beams coming from the lamps. Installed luminaires with two different lighting scenarios create infinite reflections on site, each with a different pattern and color. The end result concerning a special lighting experience for every viewer. From the above research, two conclusions emerge: Each visual installation of light "contains" a process in which the artist mainly uses/isolates one or more qualities of light, offering a unique aesthetic proposal to the viewer. The visual installations succeed in bringing the viewer in contact with the physical dimension of light, to an extent that in his everyday life he finds it difficult to detect.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.