Το φυσικό φως ως συνθετικό εργαλείο της Αρχιτεκτονικής

Using natural light in architectural design (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πλιάτσικα, Καλλιρόη
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 210
 7. Σπέντζα, Μάρα
 8. Σπέντζα, Μάρα | Σιγάλα, Χαρά
 9. Φυσικός φωτισμός, φως και αρχιτεκτονική, φως και χωρική εμπειρία, φυσικός φωτισμός κατοικίας | Natural light, light and architecture, light and spatial experience, natural light in residential buildings
 10. 25
 11. 49
 12. Περιέχει : εικόνες / σχήματα, πίνακες
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της χρήσης του φυσικού φωτός στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Η εργασία θα εστιάσει σε χώρους κατοικίας, διερευνώντας τους τρόπους με τους οποίους το φως μπορεί να λειτουργήσει ως κύριο συνθετικό στοιχείο για την δημιουργία της δυναμικής, των ιεραρχιών και της διάθεσης του αρχιτεκτονικού χώρου. Η διερεύνηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της επιρροής του φυσικού φωτός στον τρόπο αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το χώρο και στη συμβολή του στην διαμόρφωση της προσωπικής - υποκειμενικής χωρικής εμπειρίας. Για την επίτευξη των στόχων της εργασίας θα διερευνηθεί αρχικά η πολυεπίπεδη επιρροή του φυσικού φωτός στον τρόπο πρόσληψης του χώρου. Έτσι, θα αναδειχθούν οι τομείς της χωρικής εμπειρίας στους οποίους μπορεί να συνεισφέρει ο φυσικός φωτισμός και το πεδίο της ανθρώπινης εμπειρίας το οποίο μπορεί να επηρεάσει ως κύριος παράγοντας του σχεδιασμού κτιρίων κατοικίας. Η διερεύνηση των ανωτέρω ζητημάτων θα πραγματοποιηθεί υπό το πρίσμα της φαινομενολογικής θεωρίας στην κατεύθυνση τριών αξόνων: της επιρροής του φυσικού φωτός στις αισθητηριακές ποιότητες του χώρου, της συμβολής του στη δημιουργία της ατμόσφαιρας και του ρόλου του στην ενίσχυση της σχέσης του ανθρώπου και κόσμου, μέσω της σχέσης χώρου-χρόνου-τόπου. Έπειτα, θα επιχειρηθεί η αναγνώριση των φαινομενολογικών ποιοτήτων του φυσικού φωτός σε υπάρχουσες κατοικίες, μέσω συγκριτικής ανάλυσης πέντε κατοικιών, έργων Ελλήνων και ξένων αρχιτεκτόνων, στις οποία το φως παίζει κεντρικό ρόλο στη βιωματική σχέση χρήστη - χώρου και στη διαμόρφωση της ατμόσφαιρας του κτιρίου. Η μελέτη παραδειγμάτων θα διερευνήσει επίσης τους τρόπους ένταξης της διαχείρισης του φυσικού φωτός στην διαδικασία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, τη σύνδεσή της με τους ευρύτερους στόχους του σχεδιασμού και τα διαφορετικά αποτελέσματα που παράγονται. Μέσω της μελέτης παραδειγμάτων θα διαπιστωθούν επίσης τα εργαλεία της διαχείρισης του φυσικού φωτισμού τα οποία έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με την ανθρώπινη εμπειρία. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μελέτη των εργαλείων αυτών μέσα από τη θεωρία του σχεδιασμού φωτισμού, διερευνώντας τις εκφραστικές τους δυνατότητες και συνδέοντάς τα με τις παρατηρήσεις της αρχικής φαινομενολογικής έρευνας. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω ζητημάτων, θα επιχειρηθεί τέλος η διαγραμματική εφαρμογή των συμπερασμάτων του θεωρητικού μέρους της εργασίας με την πραγματοποίηση παρέμβασης σε πρότυπο κτίριο κατοικίας και την παραγωγή εναλλακτικών προτάσεων, οι οποίες θα εστιάζουν στις διαφορετικές ποιότητες του φυσικού φωτός και τα αποτελέσματα τους στην εμπειρία του χώρου. Στόχος είναι η κατανόηση των διαφορετικών τρόπων διαχείρισης του παρεχόμενου φυσικού φωτός και των τρόπων με τους οποίους κάθε επιλογή του σχεδιασμού που σχετίζεται με το φυσικό φως επιδρά στο σύνολο του κτιρίου και σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής και εμπειρίας.
  • The present study aims at analyzing the use of natural light in architectural synthesis design. It focuses on residential buildings, exploring the different ways that natural light affects the dynamics and the internal organization of space, as well as its mood and character. This exploration will be conducted whilst taking into account the effect of natural light in the way that people interact with architectural space and the formation of their personal – subjective spatial experience. The approach of these issues begins with the study of the complex influence of natural light in the way that we perceive space, in order to establish the contribution of natural light in the formation of spatial experience and the ways that it can affect human experience in general, as a major factor of residential design. This study is explored using the theory of phenomenology, through three interconnected threads. The way that natural light enhances the sensual qualities of space, the way it contributes to the creation of its atmosphere and the way it helps in creating a connection with the world around us through the strengthening of the relationship of space with time and place. These interconnected threads are then identified and further explored in five case studies, which are analyzed and compared. This study includes houses of both Greek and multinational architects that are designed by using natural light as a crucial element in the formation of the experience of space. The case studies also investigate the subject of the integration of natural light in architectural design and the different ways it can contribute to its results, taking into account the broader goals of each architect. The case studies result in the identification of the main design tools that can be used to strengthen the experience of space. These tools and methods are then studied in further detail, exploring their different expressive potential and connecting them with the initial phenomenological observations. The theoretical study is accompanied with a diagrammatic application of its results in a simple house, producing alternative solutions and documenting their results.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.