Το φως ως εργαλείο ανάδειξης αστικών χώρων αναψυχής πρασίνου. Η περίπτωση της μελέτης φωτισμού του ρέματος Δόξας

Light and luminance as tools to enhance urban green recreation spaces. Analyzing the case study of the lighting design of Doxa stream in Thessaloniki, Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Προγιοπούλου, Αναστασία
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 198
 7. Συμεωνίδου, Ιωάννα
 8. Συμεωνίδου, Ιωάννα | Σκάλκου, Κατερίνα
 9. Τεχνητό φως | Artificial lighting | Εξωτερικός φωτισμός | Outdoor lighting | Μελέτη φωτισμού | Lighting study | Μεθοδολογία φωτισμού | Methodology of lighting | Φωτορύπανση | Photopollution | Αστικοί χώροι πρασίνου | Urban green spaces | Αρχιτεκτονική τοπίου | Landscape architecture
 10. 2
 11. 51
 12. 107
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φυλλάδια
 14. Τεχνολογία Φωτισμου Και Σύνδεση Με Την Παραγωγή. Ορθολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Φωτισμού Και Εξυκονόμηση Ενέργειας /Δούλος, Λ.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Σχεδιασμός Φωτισμού». Αντικείμενο μελέτης είναι η μελέτη φωτισμού των δημόσιων ανοιχτών χώρων πρασίνου μέσα στο αστικό τοπίο. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στον εξωτερικό φωτισμό των αστικών χώρων πρασίνου. Ο σκοπός της εργασίας είναι η υιοθέτηση των κατάλληλων παραμέτρων στις εγκαταστάσεις φωτισμού ώστε αυτός να συμβαδίζει με τις αρχές της αρχιτεκτονικής τοπίου. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρείται η ανάλυση των βασικών αξόνων του σχεδιασμού μιας φωτιστικής και φωτομετρικής μελέτης, η οποία έχει ως επίκεντρο τους αστικούς χώρους πρασίνου. Παράλληλα, αποσαφηνίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται σε μια μελέτη φωτισμού για ανοιχτούς δημόσιους χώρους πρασίνου, ώστε να παρέχεται ασφάλεια στους χρήστες, αλλά να μην έχει επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό και στο περιβάλλον. Η προσέγγιση του θέματος θα κινηθεί σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο προσεγγίζει την καταγραφή των θεωρητικών πληροφοριών που στηρίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα και που αφορούν την διερεύνηση των κατάλληλων παραμέτρων, των εγκαταστάσεων φωτισμού σε ανοιχτούς αστικούς χώρους πρασίνου. Στο δεύτερο επίπεδο και στηριζομένοι στην βιβλιογραφική έρευνα, που προηγήθηκε, θα μελετήσουμε εφαρμοσμένα παραδείγματα αντίστοιχων χώρων. Τέλος, στο τρίτο επίπεδο του θέματος και έχοντας ως υπόβαθρο τα δυο προηγούμενα στάδια θα υλοποιηθεί η μελέτη περίπτωσης φωτισμού του ρέματος Δόξα.
  • The current diploma thesis was conducted in the framework of the Master's Degree Program of the School of Applied Arts of the Hellenic Open University "Lighting Design". The subject of the study is the lighting design of public open green spaces in urban landscapes. The focus of this thesis revolves around urban green spaces. Its purpose is to present the appropriate parameters for lighting installations that should be adopted so as to comply with the principles of landscape architecture. More specifically, an attempt is made to analyze the basic axes of a lighting design and photometric study which focuses on urban green spaces. At the same time, a study as well as a clarification of the specifications that should be taken into account in a lighting design for open public green spaces is made in order to ensure users’ safety and avoid having any adverse effects on humans or the environment. The subject of this thesis will be analyzed on three levels. The first level approaches the topic through bibliographical research concerning the use of appropriate parameters, such as lighting installations, in open urban green spaces. On the second level, based on the aforementioned bibliographic research, we will focus on the study of applied examples in corresponding spaces. Finally, on the third level, we will analyze and examine the lighting design of Doxa stream in Thessaloniki, Greece.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.