Αναβάθμιση του φωτισμού αστικών περιοχών και η επίδραση στους κατοίκους. Παραδείγματα εφαρμογών στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Urban lighting interventions and its impact to the city’s residents. Lighting case studies in the city of Thessaloniki (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κατσαβού, Αικατερίνη
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 136
 7. Σκανδάλη, Χριστίνα
 8. Νταραρά, Ευαγγελία
 9. αστικός φωτισμός | urban lighting | αναβάθμιση | upgrading | εκσυγχρονισμός | revitalization | επίδραση στους κατοίκους | residents’ impact
 10. 2
 11. 34
 12. 26
 13. Περιέχει: εικόνες, σχήματα, πίνακες
 14. Τεχνολογία Φωτισμού και Σύνδεση με την Παραγωγή / Σχεδιασμός Έργων Φωτισμού/ Δούλος Λ,. Μπουρούσης Κ.
  • Ο φωτισμός των αστικών περιοχών και γενικότερα των υπαίθριων αστικών χώρων αποτελεί στις μέρες μας στοιχείο προσανατολισμού, ασφάλειας και κοινωνικοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, με την παρούσα εργασία διερευνάται ο εκσυγχρονισμός φωτισμού των αστικών περιοχών και η επίδραση που έχει στους κατοίκους μίας πόλης. Στα πλαίσια της έρευνας επιλέγονται περιοχές όπου έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους παρεμβάσεις ώστε να διερευνηθούν τα οφέλη και οι επιπτώσεις τους. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται βιβλιογραφική έρευνα για: α) το φωτισμό των αστικών περιοχών, τους κανονισμούς και τα πρότυπα που υπάρχουν. β) την επίδραση του φωτισμού στους κατοίκους και αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογών φωτισμού αστικών περιοχών σε ευρωπαϊκές πόλεις και παραδείγματα παρεμβάσεων φωτισμού σε πλατείες στην Ελλάδα αλλά και πιοο συγκεκριμένα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Στο πρακτικό μέρος : επιλέγεται η πλατεία των Αγίων Αποστόλων, στη Θεσσαλονίκη, ως μελέτη περίπτωσης στην οποία έχει υλοποιηθεί αντικατάσταση-αναβάθμιση φωτισμού παράλληλα με τη συνολική ανάπλαση του σημείου. Παρουσιάζεται η προγενέστερη κατάσταση, η μελέτη αναβάθμισης που υλοποιήθηκε και η τρέχουσα κατάσταση. Πραγματοποιήθηκε έρευνα στους χρήστες (κάτοικοι, επισκέπτες) της πλατείας με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολογούνται σε σχέση με τις παραδοχές του θεωρητικού μέρους για την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά την επίδραση του φωτισμού στους κατοίκους.
  • Urban lighting and especially open spaces urban lighting is considered to be a basic element for orientation, safety and socialization. In this frame of reference, with the current essay the lighting interventions and its impact to the city’ s residents is probed. In this research, areas where lighting interventions have been implemented, have been selected in order to analyze the benefits and their impact. At the theoretical part a research is conducted about: a) urban lighting, regulations and standards b) the impact of lighting to the residents and case studies all over Europe are recorded and examples of lighting intervations at squares in the city of Thessaloniki are given. At the practical part: The case study chosen, refers to St Apostles square, in the city of Thessaloniki, where lighting interventions have been implemented along with the redevelopment of the square. The status before and after the redevelopment are presented along with the implemented project. Questionnaires were filled in by the users (residents and visitors) of St Apostles square. The given answers were evaluated in connection with the theories about the impact of lighting to the city’ s residents
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.