Φωτισμός Κέντρων Ελέγχου, προσαρμογή στους κανονισμούς και η επίδραση στον ανθρώπινο παράγοντα

Lighting design for control centre rooms, compliance with the regulations and investigation of its impact on the human factor (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ρούσσου, Στέλλα
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 145
 7. Δούλος, Λάμπρος
 8. Δούλος, Λάμπρος | Μπαλαφούτης, Αθανάσιος
 9. Γραφεία Ανοικτής Διάταξης | Οπτική Άνεση | Ανθρωποκεντρικοί Παράγοντες Φωτισμού | Κιρκάδιος Ρυθμός | Τεχνητός Φωτισμός | Κέντρο Ελέγχου | open plan offices | visual comfort | human centric factors | circadian rhythm | artificial lighting | control room
 10. 4
 11. 19
 12. 60
 13. Περιέχει : πίνακες, σχήματα, εικόνες, γραφήματα
 14. "Ορθολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Φωτισμού και Εξοικονόμηση Ενέργειας" Δούλος Λάμπρος...[κ.ά.]
  • Η προκείμενη διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης το φωτισμό των Κέντρων Ελέγχου και τις ιδιαιτερότητες που αυτός παρουσιάζει σε σχέση με ένα συμβατικό φωτισμό γραφείων. Οι χρήσεις των χώρων αυτών έχουν από τη μία πλευρά αυξημένες απαιτήσεις στην οπτική άνεση των χρηστών, εξαιτίας των εγκαταστάσεων ελέγχου (π.χ. οθόνες), ενώ από την άλλη δεν υπάρχει κανένα ερέθισμα από το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. φυσικός φωτισμός), δημιουργώντας απορρύθμιση του βιολογικού ρυθμού των εργαζόμενων σε αυτούς. Ο στόχος της εργασίας είναι να αναλύσει, τόσο τις ιδιαίτερες παραμέτρους σχεδιασμού της ικανοποίησης της οπτικής άνεσης του χώρου, όσο και τις κατάλληλες συνθήκες για την επίτευξη της βιολογικής ρύθμισης των χρηστών σε χώρους Κέντρων Ελέγχου. Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε μια μελέτη εφαρμογής σε ένα κέντρο ελέγχου με σύγχρονα φωτιστικά μέσα, που συνέβαλλαν στην επίτευξη της οπτικής άνεσης, είχαν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και ήταν σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς και τα ανάλογα πρότυπα.
  • The subject of this thesis is the lighting of the control centres and the peculiarities that it presents in relation to a conventional office lighting. The uses of these spaces have on the one hand increased demands on the visual comfort of the users, due to the control facilities (e.g. screens), while on the other hand there is no stimulus from the external environment (e.g. natural light), creating deregulation of the biological rhythm of the workers in them. The aim of this diplomatic thesis is to analyze both the specific design parameters of the satisfaction of the visual comfort of the space, as well as the appropriate conditions for achieving the biological regulation of users in areas of control centres. Αn application study was carried out in a control centre with modern lighting means, which contributed to the achievement of visual comfort, were of a human – cantered character and were in accordance with the existing regulations and the corresponding standards.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές