Μια ιστορία από φως στο Ηράκλειο Κρήτης

A story through light in Heraklion of Crete (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μαθιουδάκη, Ειρήνη
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 200
 7. Μουλλού, Θεοδώρα
 8. Μάσχα, Μελίνα
 9. Φωτισμός Μνημείων | 3d projection mapping | Νυχτερινός φωτισμός μνημείων | Σύγχρονες τεχνικές φωτισμού | Νεώρια Ηρακλείου,
 10. 4
 11. 18
 12. 8
 13. Περιέχει εικόνες,φωτογραφίες,πίνακες
  • Η παρούσα διπλωματική έχει στόχο την ανάδειξη μνημείου μέσω του νυχτερινού φωτισμού και μέσω σύγχρονης τεχνικής φωτισμού (3d projection mapping) με αφήγηση επιλεγμένου ιστορικού γεγονότος που σχετίζεται με το συγκεκριμένο μνημείο, τηρώντας το κανονιστικό πλαίσιο για τον φωτισμό μνημείων , Στο πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής αναλύονται οι αρχές φωτισμού, η όραση και η αντίληψη του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε τον φωτισμό των μνημείων , τις οι τεχνικές φωτισμού ανάδειξης τους καθώς και η σύγχρονη τεχνική του 3d projection mapping . όπου ,τέλος γίνεται περιγραφή και σχολιασμός καλών και κακών πρακτικών. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αρχικά μια σύντομη περιγραφή των ιστορικών γεγονότων του μνημείου, στην συνέχεια αναλύεται ο υπάρχον φωτισμός του και τέλος προτείνεται εφαρμογή εξωτερικού φωτισμού και 3d projection mapping. Στο τέταρτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα της εργασίας και αναφέρονται τυχόν προβλήματα που προέκυψαν κατά της εφαρμογή της σύγχρονης τεχνικής. Τέλος η διπλωματική ολοκληρώνεται με τα περιεχόμενα της βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων.
  • The purpose of this dissertation is to promote the monument through the outdoor lighting, following the legal regulations, as well as to recapture the selected event, as the residents remember it, through a modern lighting technique called 3d projection mapping. This monument is a landmark of that period and connects the past with the present both for the configuration that its construction created in the area where it is located, and for the events that were caused through it. By achieving our goal this monument will be established as a point of reference nationwide. The first part of the dissertation analyzes the basic principles of lighting, the senses triggered s well as the way humans perceive it. In the second part the generic lighting of monuments is analyzed as well as the lighting techniques of monuments and good and bad practices are presented. In the third part, a brief description of the historical events of the monument are presented, followed by the analysis of the existing lighting. In the end, a proposal of the application of the outdoor lighting through 3d projection mapping is provided. In the fourth part, a brief description of the issues we faced, during the 3d projection mapping installation. Finally, the dissertation is completed with the contents of the bibliography and appendices.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.