Εφαρμογές εξωτερικού φωτισμού σε εφήμερες εκδηλώσεις. Η περίπτωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου

Outdoor lighting applications at ephemeral events. The study case of Syros International Film Festival (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΦΑΝΗ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 142
 7. ΣΙΓΑΛΑ, ΧΑΡΑ
 8. ΣΙΓΑΛΑ, ΧΑΡΑ | ΜΑΣΧΑ, ΜΕΛΙΝΑ
 9. Εγκαταστάσεις φωτισμού | Site-specificity | Placemaking | Εξωτερικός χώρος | Δημόσιος χώρος | Φωτισμός εκδηλώσεων | Light art | Φωτισμός φεστιβάλ | Οπτική αντίληψη | Light and space movement
 10. 2
 11. 16
 12. 37
 13. Περιέχει: Εικόνες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται το φωτισμό ως εργαλείο για την ανάδειξη ενός τόπου υπό το πρίσμα μιας εφαρμογής όπως η εφήμερη εκδήλωση. Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής, γίνεται η μελέτη της περίπτωσης του φεστιβάλ κινηματογράφου της Σύρου. Τα ερωτήματα που επρόκειτο να απαντηθούν είναι τι σημαίνει τέχνη και φωτισμός εγκατάστασης, σε τι χωρικό πλαίσιο αυτός μπορεί να παρουσιαστεί και πώς μπορεί ο καλλιτεχνικός φωτισμός να πλαισιώσει ένα εφήμερο γεγονός, του οποίου η τοποθεσία προσαρμόζεται ανάλογα με την θεματική του. Επιχειρώντας να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά, αρχικά θα μελετηθεί η έννοια του placemaking στο δημόσιο χώρο και η διαμόρφωση της χωρικής ταυτότητας ως προς την καλλιτεχνική, και κατ’ επέκταση φωτιστική, δημιουργία. Στη συνέχεια, θα αναλυθεί η έννοια του site-specificity και το πώς το site-specificity έχει εδραιωθεί στην τέχνη εγκαταστάσεων (installation art). Θα υπογραμμιστεί επίσης η σημασία της τέχνης και του φωτισμού ως πομπός για την μετάδοση ενός κοινωνικοπολιτικού μηνύματος, ενώ θα γίνει αναφορά σε καλλιτέχνες φωτιστικών εγκαταστάσεων που δραστηριοποιήθηκαν από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα, όπως ο Dan Flavin και ο Anthony McCall. Ακολούθως, μελετάται η τέχνη του φωτός και η χρήση του ως καλλιτεχνικό μέσο, καθώς και το κίνημα Light and Space, με τους πρωτοπόρους στον τομέα του καλλιτεχνικού φωτισμού εγκαταστάσεων, όπως ο Robert Irwin, ο James Turrell και ο πιο σύγχρονος Olafur Eliasson. Στο ίδιο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στον καλλιτεχνικό φωτισμό στα πλαίσια του δημόσιου χώρου, και στα φεστιβάλ φωτισμού που βασίζονται στο placemaking που αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα. Σε επόμενο κεφάλαιο, θα γίνει αναφορά στην οπτική αντίληψη, στις θεωρίες που έχουν εδραιωθεί, στην σχολή της Gestalt και στις αρχές της οπτικής αντίληψης στις οποίες βασίζεται η φωτιστική δημιουργία, άμεσα ή έμμεσα. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν οι παράμετροι του εξωτερικού φωτισμού, ο λειτουργικός φωτισμός, ο αισθητικός φωτισμός και ο συμβολικός φωτισμός, τα οποία υποστηρίζουν σε θεωρητικό πλαίσιο κάθε καλλιτεχνική φωτιστική εγκατάσταση. Μέσα από τις παραμέτρους αυτές, και την θεωρία του site-specificity και της installation art, των οποίων η ανάλυση προηγήθηκε, θα ακολουθήσει η εφαρμογή του καλλιτεχνικού φωτισμού εγκαταστάσεων στην περίπτωση του φεστιβάλ κινηματογράφου της Σύρου. Τέλος, κατόπιν της εκτενούς αναφοράς στο φεστιβάλ κινηματογράφου Σύρου και των διαφορετικών τοποθεσιών του νησιού που χρησιμοποιούνται για τις προβολές του, θα γίνει επιλογή μιας τοποθεσίας με γνώμονα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και θα δημιουργηθεί μια καλλιτεχνική εγκατάσταση με βάση το φως, η οποία θα πλαισιώνει τις προβολές στον τόπο αυτό για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ο φωτισμός που υποστηρίζει την εκδήλωση οφείλει να προσαρμόζεται αντίστοιχα με την τοποθεσία, χωρίς να αλλοιώνεται ο καλλιτεχνικός του χαρακτήρας, και να επιτυγχάνει τον τελικό του στόχο, ο οποίος είναι η μετάδοση του μηνύματος στον επισκέπτη-θεατή. Το καλλιτεχνικό έργο φωτισμού που πρόκειται να παραχθεί έχει ως στόχο να παντρεύει την ευρύτερη τέχνη του κινηματογράφου με την έννοια του site specificity και της χωρικής ταυτότητας, με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια.
  • This dissertation deals with lighting as a tool for underlining a space in the light of an application such as an ephemeral event. In the context of this thesis, the case of the Syros film festival will be studied. The academic questions to be answered are what is installation art and light art, in what special context they can be presented and how artistic lighting can frame an ephemeral event, the location of which is adapted according to the event’s theme. In trying to answer these questions, firstly the concept of placemaking in public space and the formation of locational identity in terms of artistic, and consequently lighting, creation will be studied. Next, the concept of site-specificity and how it has been established in installation art will be analyzed. The importance of art and lighting as a transmitter for conveying a socio-political message will also be underlined, while reference to light artists who have been active since the 1960s, such as Dan Flavin and Anthony McCall, will be made. Following these, the art of light and its use as an artistic medium is studied, as well as the Light and Space Movement, with its pioneers in the field of artistic lighting installations, Robert Irwin, James Turrell and the contemporary artist Olafur Eliasson. In the same chapter, reference is made to artistic lighting in the public sphere and to light festivals based on placemaking mentioned in the previous section. In the next chapter, reference will be made to visual perception, to the theories that have been established, to the school of Gestalt and to the principles of visual perception on which lighting creation is based. Then, the parameters of the external lighting, the functional lighting, the aesthetic lighting and the symbolic lighting will be analyzed, which support each artistic light installation in a theoretical context. Through these parameters, and the theory of site-specificity and installation art, the analysis of which preceded, the application of artistic lighting installations in the case of Syros Film Festival will follow. Finally, after the extensive reference to the Syros Film Festival and the different locations of the island that are used for its screenings, a location will be selected based on its special character and an artistic installation based on light will be created, which will frame the festival at this site for a limited time. The lighting that supports the event must be adapted to the location, without altering its artistic character, and achieve its ultimate goal, which is to convey the message to the visitor-viewer. The lighting artwork to be produced aims to connect the broader art of cinema in the sense of site specificity and spatial identity, with a view to saving energy, functionality and safety.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.