Αναβάθμιση του δημόσιου χώρου μέσω του φωτισμού. Η περίπτωση των παραλιακών μετώπων.

The upgrade of public space through lighting. The case of coastal fronts. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ιατρίδου, Ζωή
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 133
 7. Ντόβρος , Βασίλειος
 8. Ντόβρος , Βασίλειος | Σκάλκου , Κατερίνα
 9. Φωτισμός παραλιακών μετώπων | Lighting of coastal fronts | lighting of public space | exterior lighting | στρώσεις φωτισμού | φωτισμός δημόσιου χώρου
 10. 2
 11. 10
 12. 28
 13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, σχέδια.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στον φωτισμό του δημόσιου χώρου και συγκεκριμένα των παραλιακών μετώπων και στόχος είναι να εξετάσει την αναβάθμιση και την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των παράκτιων ζωνών μέσω του φωτισμού. Η ερευνητική εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη, ένα θεωρητικό και ένα διατύπωσης πρότασης για μία συγκεκριμένη υπάρχουσα περιοχή. Αρχικά γίνεται αναφορά στον ρόλο που διαδραμάτισε ο τεχνητός φωτισμός στον δημόσιο χώρο από την εμφάνισή του έως και σήμερα καθώς και στον τρόπο με τον οποίο επηρέασε τις κοινωνικές -οικονομικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της κοινωνίας. Αδιαμφισβήτητα, σήμερα ο φωτισμός αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του δημόσιου χώρου και διέπεται από ορισμένους κανόνες και προδιαγραφές προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα θάμβωσης, φωτορύπανσης, σπατάλης ενέργειας και προβλήματα λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων σε ιδιαίτερες συνθήκες. Έπειτα, η έρευνα εμθαθύνει στο φωτισμό των παραλιακών μετώπων και μέσα από υλοποιημένα παραδείγματα γίνεται αναφορά σε ορισμένα εργαλεία και μεθόδους φωτισμού παράκτιων περιοχών. Η έννοια του παραλιακού μετώπου και γενικά των παράκτιων ζωνών αποτελεί το όριο μεταξύ στεριάς - θάλασσας, του φυσικού – τεχνητού κόσμου, του πυκνού αστικού ιστού- ελεύθερου αδόμητου χώρου και του φωτός- με το σκοτάδι. Όλες αυτές οι αντιθέσεις που απαντώνται στις παράκτιες ζώνες, λαμβάνονται υπόψιν σε μια φωτιστική παρέμβαση και συντελούν στην αντίληψη του χώρου. Η ερευνητική εργασία ολοκληρώνεται με μία απόπειρα φωτισμού σε παραλιακό μέτωπο της περιοχής της Καλαμαριάς. Η φωτιστική παρέμβαση βασίστηκε πάνω σε 3 άξονες: - Την ισορροπία των αντιθέσεων που παρατηρούνται ανάμεσα στον αστικό ιστό και το θαλάσσιο περιβάλλον. - Την ενίσχυση του πολιτιστικού χαρακτήρα του παραλιακού μετώπου και την σύνδεσή του με την ιστορία του τόπου. - Τις ανάγκες λειτουργίας και χρήσης κάθε ζώνης του παραλιακού μετώπου. Λαμβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω κατευθύνσεις, η πρόταση φωτισμού του συγκεκριμένου παραλιακού μετώπου έχει ως στόχο την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής και την επέκταση των κοινωνικών δραστηριοτήτων και τις βραδινές ώρες. Ο ποιοτικός τεχνητός φωτισμός δίνει την δυνατότητα να αλλάξει η εικόνα και η λειτουργία ενός δημόσιου χώρου όπως μίας παράκτιας ζώνης.
  • This postgraduate thesis deals with the lighting in public spaces and especially in coastal fronts. The main goal is to examine the role of lighting in the upgrade of the environment of coastal fronts. To begin with, the dissertation provides a short reference to the history of artificial lighting in the public space since its emergence and it is mentioned the way that lighting has affected the socio- economic and cultural activities of society through the years. Undoubtedly, nowadays lighting is an integral part of the public space and follows some rules and specifications in order to avoid the problems of glare, light pollution, waste of energy and problems of installation of luminaires under special conditions. Furthermore, the thesis focuses on the tools and methods of lighting of coastal fronts through some examples of lighting of seafront areas. In general, coastal fronts and coastal zones are the boundary between land- sea, natural- artificial environment, urban fabric- open space and light – darkness. All these contrasts that occur in coastal zones are taken into account in the lighting intervention. The postgraduate research is concluded with the proposal of lighting of seafront in the area of Kalamaria. The lighting intervention was based on 3 axes: • The balance of the contrasts observed between the city and the marine environment. • The reinforcement of the cultural character of the coastal front and its connection with the history of the place. • The needs of operation of zones of the coastal front. Taking into account the above criteria, the lighting proposal of this coastal front aims to highlight the identity of the area and expand the social activities of people even when the sun goes down. Lighting of high quality has the power to change the image and function of public spaces and of the coastal zones.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.