Φωτισμός σε εμπορικά καταστήματα

Retail Lighting (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σιδηροπούλου, Χρυσούλα
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 127
 7. Τσαγκρασούλης, Αριστείδης
 8. Τσαγκρασούλης, Αριστείδης | Σιγάλα, Χαρά
 9. Φωτισμός εμπορικών καταστημάτων, κατανάλωση ενέργειας. εξοικονόμηση ενέργειας, ψυχολογία καταναλωτή, HDRI,ατμόσφαιρα, λαμπρότητα
 10. 8
 11. 90
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η επίδραση φωτισμού στη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας στο εσωτερικό εμπορικών καταστημάτων με βασικό στόχο την καθοδήγηση του βλέμματος του επισκέπτη στα βασικά σημεία ενδιαφέροντος. Η μελέτη του σχεδιασμού του φωτισμού έχει σημαντικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Τα χαρακτηριστικά του φωτισμού όπως ένταση φωτισμού, η διάχυση, η θερμοκρασία χρώματος και η κατεύθυνση επηρεάζουν την εμφάνιση του προϊόντος αλλά μπορεί να τονίσει και πτυχές του προϊόντος. Η εικόνα ενός ευχάριστου και ασφαλούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα λάβουν χώρα οι εμπορικές δραστηριότητες κατέχει σημαντικό ρόλο η κατάλληλη σχεδίαση φωτισμού. Βασική αρχή εκκίνησης του σχεδιασμού φωτισμού είναι η προσέλκυση και η καθοδήγηση των πελατών. Η εμφάνιση των εμπορικών καταστημάτων επηρεάζονται από τον εκάστοτε φωτισμό για την αποτελεσματική πώληση των εμπορευμάτων. Η διπλωματική εργασία απαρτίζεται από δύο μέρη θεωρητικό και πειραματικό. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται ιστορική αναδρομή για τα εμπορικά καταστήματα και την εξέλιξή τους. Επισκόπηση της βιβλιογραφικής αναφοράς στις τεχνικές, στα κριτήρια και στις θεωρίες σχεδιασμού. Επίσης, ανάλυση των κριτηρίων σχεδιασμού του φωτισμού όπως η χρήση της φωτεινότητας στο σχεδιασμό αλλά και η επιθυμητή αναλογία σε σχέση με τους στόχους του σχεδιασμού, η διαμόρφωσή των καταστημάτων ανάλογα την αντίληψη και την επιλογή του καταναλωτή. Αναλύονται τεχνικές για τον σχεδιασμό βιτρίνας σε σχέση με τον φωτισμό και το χρώμα. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψιν οι φυσικές ιδιότητες του φωτισμού καθώς και οι απαιτήσεις που υπάρχουν σε επίπεδο κανονισμών του φωτισμού που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την διαχείριση αλλά και την ενεργειακή κατανάλωση. Στο δεύτερο μέρος της διπλωματικής πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις φωτισμού σε εμπορικά καταστήματα. Θα γίνει μια μικρή βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη χρήση της ενέργειας στα εμπορικά καταστήματα σε σχέση με την κατανάλωση. Κατά τη διάρκεια του πειραματικού μέρους θα γίνει καταγραφή των εντάσεων φωτισμού και λήψη εικόνων HDRI για την μέτρηση λαμπρότητας και λεπτομερή κατανόηση της τρέχουσας ηλεκτρικής ενέργειάς αλλά και εκτίμηση του επιθυμητού σχεδιασμού φωτισμού κάθε καταστήματος και να σχολιασθεί στη συνέχεια η ατμόσφαιρα των εμπορικών καταστημάτων σε συνδυασμό με την κατανάλωση ενέργειας. Τα συμπεράσματα της εργασίας θα αφορούν τον σχεδιασμό φωτισμού των εμπορικών καταστημάτων σε συνδυασμό με την κατανάλωση ενέργειας.
  • In this dissertation the effect of lighting in creating the appropriate atmosphere inside commercial stores is investigated with the main goal of guiding the visitor's gaze to the main points of interest. The study of lighting design has significant implications on consumers’ behavior. Lighting characteristics such as light intensity, diffusion, color temperature and direction affect the appearance of the product but can also highlight aspects of the product. The picture in a pleasant and safe environment in which commercial activities will take place; the appropriate lighting design plays an important role. A key starting point for lighting design is attracting and guiding customers. The appearance of the shops is influenced by the lighting for the effective sale of the goods. The dissertation consists of two parts theoretical and experimental. In the theoretical part there is a historical review of the shops and their evolution. Overview of the bibliographic reference on design techniques, criteria and design theories. Also, analysis of the lighting criteria such as the use of brightness in the design but also the desired analysis in relation to the design objectives, the configuration of the stores according to the perception and the choice of the consumer. They are analyzed for the showcase design in relation to the lighting and the color. In addition, the physical properties of the lighting are taken into account as well as the provisions that exist at the level of lighting regulations regarding energy saving, management and energy consumption. In the second part of the diploma, lighting measurements will be performed in commercial stores. There will be a small literature review on the use of energy in commercial stores in relation to consumption. During the experimental part, luminous intensity will be recorded and capture HDRI images to measure luminance and understanding of the current electricity but also to evaluate the desired lighting design of each store and then to comment on the atmosphere of the shops in combination with the energy consumption.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές