Φωτισμός ξενοδοχείων σε κέντρα πόλεων, η επίδραση στον ανθρώπινο παράγοντα και το γειτονικό περιβάλλον

Hotel lighting in city centres, its impact on the human factor and the ambient environment (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 122
 7. ΔΟΥΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ
 8. φως;φωτορύπανση;ανθρωποκεντρικός φωτισμός;αστικό τοπίο;ξενοδοχείο;light;human centric lighting;light pollution;urban landscape;hotel
 9. 1
 10. 24
 11. 39
 12. Περιέχει : πίνακες (8), εικόνες (75)
  • Ο φωτισμός παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον, όσον αφορά την επίδρασή του στον ανθρώπινο παράγοντα, επηρεάζοντας δραστικά τους βιορυθμούς του καθώς και την, εν γένει, εσωτερική του ισορροπία. Το σύστημα φωτισμού δύναται να ενισχύσει ή να αλλοτριώσει την βιωμένη εμπειρία των χρηστών ενός χώρου, ενθαρρύνοντας ή μη την παραμονή αλλά και την επιστροφή σε αυτούς. Πέραν όμως από αυτήν την σημαντική επίδρασή του στον ανθρώπινο οργανισμό, δρα καταλυτικά και στο γειτονικό περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αστικό τοπίο με σύνθετες χρήσεις και απαιτήσεις. Στα πλαίσια των χρήσεων αυτών ιδιαίτερη θέση κατέχουν τα ξενοδοχειακά κτίρια, μικρού ή μεσαίου μεγέθους, τα οποία λειτουργούν τόσο σε κέντρα πόλεων όσο και σε τμήματα αυτών τα οποία χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την επίδραση που έχει ο φωτισμός στις παραπάνω συνθήκες. Παράλληλα, εξετάζεται η ομαλή προσαρμογή τέτοιων μονάδων σε αστικές γειτονιές, λαμβάνοντας υπόψη την αποφυγή έντονης φωτορύπανσης, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα εξωτερικού φωτισμού, ενώ δίνεται βαρύτητα στην ομαλή ενσωμάτωσή τους, χωρίς να επιβαρύνουν τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της γύρω περιοχής. Το θεωρητικό τμήμα της εργασίας περιλαμβάνει την ανάλυση της επίδρασης του φωτισμού τόσο στον ανθρώπινο παράγοντα όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον, σχετικά με ξενοδοχειακή μονάδα εγκατεστημένη σε ιδιαίτερη, αρχιτεκτονικά, αστική περιοχή.Μέσω της εκπόνησης ενός Σχεδίου Φωτισμού Πόλης, έγινε αποτύπωση των επιπέδων φωτισμού της υπό εξέταση περιοχής και έγινε εκτίμηση της ποιότητας του εξωτερικού φωτισμού. Στο συνθετικό μέρος, μελετήθηκε ένα υπό ανέγερση ξενοδοχείο τύπου Boutique Hotel, το οποίο βρίσκεται σε γραφική γειτονιά των Αθηνών, πλησίον της ιστορικής περιοχής της Ακρόπολης. Το αντικείμενο της μελέτης αφορά την γύρω περιοχή και τις ιδιαιτερότητές της, σχετικά με τον εξωτερικό φωτισμό της μονάδας. Με βάση τα παραπάνω εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά, φωτομετρικά και αρχιτεκτονικά, τα οποία χρειάζεται να διακρίνουν το συγκεκριμένο σύστημα φωτισμού
  • Lighting is of great interest in terms of its effect on the human factor since it drastically impacts on its biorhythms as well as its internal balance. The lighting system can enhance or alienate the experience encountered by the users of a space or location. Not only will it affect the time spent on this specific space by encouraging or not the users to prolong their stay, but it will also incentivize the return to them. Nevertheless, apart from the aforementioned important effect on the human body, it also acts as a catalyst in the neighboring environment, especially when it comes to the urban landscape with complex uses and requirements. In the context of these uses, significant attention should be drawn to the hotel buildings of special architectural value which operate in city centres. This dissertation deals with the effect that lighting has on the above conditions. At the same time, the smooth adaptation of such units in urban neighborhoods is examined, taking into account the avoidance of intense light pollution according to the relevant standards of outdoor lighting, emphasizing on their smooth integration into the neighboring environment without burdening the particular architectural features of the surrounding area. Τhe theoretical part of the work includes the analysis of the effect of lighting on both the human factor and the external environment, regarding an under construction hotel unit located in an architecturally special urban area of Athens. A lighting masterplan of the surrounding area was created in order to estimate the existing exterior lighting levels. In the composition part, a Boutique Hotel located in a picturesque neighborhood of Athens, near the historic area of the Acropolis, was examined. The objective of the study concerned the surrounding area and its peculiarities, regarding the external lighting of the unit. Based on the above, useful conclusions were drawn regarding the characteristics, photometric and architectural, that need to be distinguished in the specific lighting system.
 13. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές