Εφαρμογή Έξυπνων Συστημάτων Φωτισμού σε νησιά των Κυκλάδων: μελέτη εφαρμογής στη Σύρο

Smart Lighting System’s installation in Cycladic Islands – case study on Syros (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΑΝΝΑ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 148
 7. ΣΚΑΝΔΑΛΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 8. ΣΚΑΝΔΑΛΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΡΑΚΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 9. Παραδοσιακός οικισμός | νησιωτικός τύπος | οικισμός μικρής κλίμακας | Κυκλαδικός οικισμός | έξυπνο σύστημα φωτισμού | έξυπνη πόλη
 10. 2
 11. 21
 12. 28
 13. εικόνες
  • Στην παρούσα διπλωματική διερευνάται κατά πόσο είναι δυνατή η εγκατάσταση συστημάτων έξυπνου φωτισμού σε μικρής κλίμακας παραδοσιακούς νησιωτικούς οικισμούς. Πρόκειται για ιδιαίτερους τόπους λόγω των περιορισμών που τους χαρακτηρίζουν όσο αφορά στις επεμβάσεις που επιτρέπεται να γίνουν σε αυτούς και του ιδιαίτερου του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα που ήδη έχουν. Επίσης, μελετάται το κατά πόσο τα συστήματα έξυπνου φωτισμού επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και συνεισφέρουν σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και ενεργειακό επίπεδο. Με τον όρο έξυπνο σύστημα φωτισμού γίνεται αναφορά σε τεχνολογικές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας, που παράλληλα προσφέρουν στο χρήστη ασφάλεια και άνεση. Η μελέτη εστιάζει στις Κυκλάδες καθώς αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα χαρακτηρίζεται τόσο από το ιδιαίτερο γεωμορφολογικό του ανάγλυφο όσο και από το μοναδικό του πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον. Παράλληλα, αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της «ελλαδικότητας», το οποίο αντί να ενισχυθεί με παροχές που θα διευκόλυναν την καθημερινότητα των κατοίκων και θα υποστήριζαν την μόνιμη κατοίκηση των νησιών, υπονομεύεται όσο τα αντιμετωπίζουμε αποκλειστικά ως πηγή εσόδων κατά τους θερινούς μήνες και μόνο. Μέσω της παρούσας μελέτης, επιδιώκεται λοιπόν η μετατροπή τους σε πιο ενεργειακά αυτόνομες μονάδες και η ανάδειξή τους σε πρότυπα για την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας διερευνώνται οι ποιότητες και ιδιαιτερότητες ενός μικρού παραδοσιακού Κυκλαδικού οικισμού και οι προϋποθέσεις υπό των οποίων επιτρέπεται μία επέμβαση σε τέτοιο περιβάλλον. Παράλληλα, συγκεντρώνονται οι προδιαγραφές για την εγκατάσταση ενός συστήματος έξυπνου φωτισμού (ΣΕΦ) και η αντιπαράθεση του δικτύου της ηπειρωτικής με τη νησιωτική Ελλάδα. Η διερεύνηση αυτή θα οδηγήσει στο συμπέρασμα για το αν και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εγκατασταθεί ένα ΣΕΦ σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Στο τέλος, γίνεται μία πρόταση για το πως θα μπορούσε να αναβαθμιστεί το δίκτυο φωτισμού στην Άνω Σύρου και να μετατραπεί σε έξυπνο. Η μελέτη θα αναδείξει το κατά πόσο είναι εφικτές αυτές οι εφαρμογές με σκοπό να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους νησιωτικούς οικισμούς όμοιας κλίμακας και χαρακτήρα. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της εργασίας, είναι η πρόταση προσαρμογής των συστημάτων έξυπνου φωτισμού για την εγκατάστασή τους σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, όπως αυτό του νησιού, και η καταγραφή του οφέλους που θα προκύψει από αυτήν, σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο.
  • This thesis investigates smart lighting systems and the extent of which it is possible to install them in small scale traditional island communities. The studied area is special space characterized by the limited interventions allowed and their distinct architectural character. Moreover, the thesis studies the economic, environmental and energy aspects of smart lighting systems and how they affect the daily lives of inhabitants. The term smart lighting refers to energy saving technological applications that in parallel provide users with safety and comfort. The research is focused on the Cycladic islands. This island group is characterized both by its special geomorphological relief and its unique cultural and social environment; it constitutes an integral part of ‘Greekness’, which instead of being reinforced with benefits that facilitate the daily lives of its inhabitants and support the permanent habitation of the islands, it is being undermined when exclusively treated as a source of income only during the summer months. Therefore, this research aims to transform them into more energetic autonomous units, and showcasing them as models for all the Greek islands. This thesis studies the quality and peculiarity of a small traditional Cycladic housing, and the conditions under which an intervention in such an environment is permitted. In parallel, the specifications for the installation of a smart lighting system (SLS) and the comparison of the network of mainland Greece and the Greek islands are gathered. This investigation will lead to the conclusion on whether and under which conditions a SLS can be installed in such an environment. In conclusion, this research proposes how the lighting network in Ano Syros could be upgraded and transformed to become smart. The study will highlight whether these applications are feasible in order to set an example for other island settlements of the same character. The outcomes of this research can be summed in a proposal to adapt the systems so that they could be installed in specific environments, such as that of the island. Additionally, in the outcomes are also listed the benefits of such an installation at a financial, environmental and social level.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές