Νοητικές διασυνδέσεις με το υπερφυσικό : Σχέσεις φωτός και γεωμετρίας στη τέχνη και την αρχιτεκτονική του Baroque

MENTAL INTERFACES WITH A SUPERNATURAL WORLD: THE INTERRELATIONS OF LIGHT AND GEOMETRY IN THE ART AND ARCHITECTURE OF BAROQUE (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΜΑΛΗ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 63
 7. Κουρνιάτης , Νικόλαος
 8. Κουρνιάτης, Νικόλαος | Ντόβρος, Βασίλειος
 9. Μπαρόκ | Τέχνες | Αρχιτεκτονική | Διασύνδεση με το Θείο | Φως
 10. 6
 11. 26
 12. Περιέχει 1 πίνακα
 13. Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη, Εικαστικές Τέχνες στην Ευρώπη από τον Μεσαίωνα ως τον 18ο αιώνα / Αλμπάνης Τ., Κασιμάτη Μ.
  • Το Μπαρόκ - ένας όρος ο οποίος στη παρούσα Διπλωματική εργασία θα χρησιμοποιηθεί για να αναφερθούμε στο ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ύφος και ρεύμα το οποίο έκανε την εμφάνιση του και επικράτησε κατά τον 17ο αιώνα- υπήρξε ορόσημο στο πεδίο των Τεχνών, έχοντας ως γεωγραφικό εφαλτήριο την Ιταλία, από την οποία και επεκτάθηκε σε πλήθος άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Δύο από τα βασικά στοιχεία του Μπαρόκ, η δραματικότητα και το έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο, αποτυπώθηκαν περίτεχνα στη Ζωγραφική, τη Μουσική, τη Γλυπτική και την Αρχιτεκτονική εκείνης της περιόδου. Η τελευταία -άλλωστε- θα αποτελέσει και σημείο αναφοράς της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθεί ενδελεχώς η νοητική διασύνδεση του γήινου κόσμου με τον απομακρυσμένο-θεϊκό τόπο και πως η αρχιτεκτονική δομή και τα συναφή στοιχεία των επιβλητικών οικοδομημάτων της εποχής συνετέλεσαν σε αυτό. Συγχρόνως, θα μελετηθεί και ο καθοριστικός ρόλος που διαδραμάτισαν σε αυτού του είδους τη διασύνδεση τόσο η ζωγραφική όσο και η γλυπτική, δύο μορφές τέχνης οι οποίες αμφότερες αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της διακόσμησης των εκκλησιαστικών -κυρίως- οικοδομημάτων σε πληθώρα περιπτώσεων. Τέλος, ένα μεγάλο τμήμα της εν λόγω ερευνητικής εργασίας θα αφιερωθεί στην ανάλυση της σπουδαίας σημασίας και χρήσης του φωτός με σκοπό να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη νοητική διασύνδεση με το θείο, ενώ θα υπάρξει και ιδιαίτερη μνεία στον τρόπο με τον οποίο αυτό το γενονός επιδρά στον ψυχικό κόσμο και την αντίληψη του ανθρώπου-παρατηρητή. Στο τμήμα της εισαγωγής θα αναλυθεί πλήρως η δομή και η διάθρωση της ερευνητικής εργασίας, καθώς επίσης και τα επιστημονικά ερωτήματα τα οποία προσβλέπει να απαντήσει.
  • Baroque - a term which in this Master’s Thesis will be used to refer to the particular artistic style and movement that emerged and prevailed during the 17th century - was a milestone in the field of Arts, having Italy as a geographical springboard, wherefrom it spread to a number of other European countries. Two of the key elements of Baroque, the drama and the intense emotional background, were elaborately imprinted in Painting, Music, Sculpture and Architecture of that period. The latter - after all - will be the reference point of this academic work. More specifically, the mental interface of the earthly world with the distant-divine place ,and how the architectural structure and the related elements of the imposing buildings of that time contributed to it, will be thoroughly studied. At the same time, we will examine the decisive role both painting and sculpture played in this kind of interface, as these two forms of art were an integral part of the decoration of ecclesiastical -mainly- buildings in a variety of cases. Finally, a large part of this research work will be devoted to the analysis of the great importance and use of light for the purpose of achieving the desired mental interface with the divine, while there will be special mention to the way in which this matter affects the mental world and the perception of the human-observer. The introduction section will adequately analyse the format and structure of this research paper, as well as the scientific questions it seeks to answer.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.