Φωτισμός αθλητικών χώρων: Η περίπτωση των δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου σε πυκνό αστικό ιστό και η επίδραση του ενοχλητικού φωτός.

Sports lighting: the case of municipal football pitches in dense urban areas and the effect of annoying light. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ντούτσος, Γεώργιος
 3. Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. Δούλος, Λάμπρος
 8. Παράσιτος φωτισμός | Parasitic lighting | διεθνή πρότυπα φωτισμού αθλητικών χώρων, | international standards for sports lighting, | φωτισμός δημοτικών σταδίων | lighting of municipal stadiums | φωτορρύπανση | light pollution
 9. 21
 10. 31
 11. Yπάρχουν στο κυρίως κείμενο: πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες
 12. Καμπεζίδης, Χ. (2014). Γενικές Αρχές Φωτισμού. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Η πράξη μας δείχνει ότι η καθημερινή χρήση των δημοτικών γηπέδου ποδοσφαίρου σε πυκνό πολεοδομικό ιστό από ερασιτέχνες αθλητές εκτός από τα προφανή ευεργετικά αποτελέσματα για τους αθλούμενους δημιουργεί φαινόμενα φωτορρύπανσης στη γύρω αστική περιοχή μιας και ο υπέρμετρος φωτισμός αυτών αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Και ενώ μια τέτοια κατάσταση μπορεί να δικαιολογηθεί σε γήπεδα ομάδων της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των τηλεοπτικών μεταδόσεων των αγώνων για λίγες ώρες τον μήνα, σε γήπεδα ερασιτεχνικών ή ημιεπαγγελματικών ομάδων όπου η χρήση των γηπέδων αυτή είναι καθημερινή, η έλλειψη κανόνων και ορθού αρχικού σχεδιασμού του φωτισμού εντείνουν το πρόβλημα χωρίς να καλύπτουν κάποια ιδιαίτερη ανάγκη. Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί αναφορά στις τεχνολογίες φωτισμού των σταδίων ποδοσφαίρου, στα ισχύοντα πρότυπα φωτισμού και στις συνήθης πρακτικές που ακολουθούνται για τον φωτισμό των χώρων αυτών. Θα αναγνωριστεί το πρόβλημα της φωτορρύπανσης και των επιπτώσεων του παράσιτου φωτισμού στον πολεοδομικό ιστό και συνολικά στο περιβάλλον. Μέσα από μια μελέτη περίπτωσης και την επιλογή ενός συγκεκριμένου σταδίου ποδοσφαίρου θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις στο πεδίο για την καταγραφή του παράσιτου φωτισμού στην γύρω αστική περιοχή. Επιπλέον με τη χρήση προγράμματος προσομοίωσης φωτισμού και υπολογισμούς για τον παράσιτο φωτισμό θα διευρυνθούνε ώστε να έχουμε μια συνολική εκτίμηση του προβλήματος. Σκοπός είναι η δημιουργία μιας διαδικασίας υπολογισμών και μέτρησης του παράσιτου φωτισμού τόσο σε πρώιμο μελετητικό στάδιο όσο και σε υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής θα μας δώσει τη δυνατότητα περιορισμού της φωτορρύπανσης και συμμόρφωσης του χώρου σε διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα με αρωγό την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών φωτισμού και την σωστή αρχιτεκτονική σχεδίαση του χώρου .
  • Our practice shows that the daily use of municipal football pitches in a dense urban area by citizens and common athletes, apart from the obvious beneficial effects for the athletes, creates light pollution phenomena in the surrounding urban area, since the excessive lighting of these is the rule and not the exception. And while such a situation can be justified in stadiums of teams of the First National League in order to meet the needs of television broadcasts of matches for a few hours a month, in stadiums of amateur or semi-professional teams with every day use the lack of rules and proper initial design of lighting intensify the problem without covering any particular need. In this thesis, reference will be made to the lighting technologies of football stadiums, the current lighting standards and the common practices followed for the lighting of these areas. to the problem of light pollution will be identified and the impact of parasitic lighting on the urban fabric and the environment will be examined as a whole. As a case study, through the selection of a specific football stadium, field measurements will be made to record the parasitic lighting in the surrounding urban area. In addition and using a lighting simulation program the calculations for the parasitic lighting will be enlarged to get an overall assessment of the problem. The aim is to establish a procedure for measuring and calculating parasitic lighting both at an early design stage and in existing sports facilities. The result of this process will give us the ability to reduce light pollution and comply with international environmental standards with the use of modern lighting technologies and the correct architectural design of the space.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.