Η κοινωνική κατασκευή του δολοφόνου στα ΜΜΕ. Μελέτη ακροατηρίου για την δολοφονία στα Γλυκά Νερά

The Social Constructor of The Killer in The Media. Audience Study in Glyka Nera (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πέιου, Ραφαηλία
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. Χρονάκη, Δέσποινα
 8. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. δημοσιογραφία | μέσα μαζικής ενημέρωσης | ειδήσεις εγκλήματος | εγκληματίας
 10. 2
 11. 12
 12. 72
 13. 71 γραφήματα
  • Κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγινε μια απόπειρα καταγραφής των αναπαραστάσεων των ειδήσεων εγκλήματος στα μέσα ενημέρωσης. Για τον σκοπό αυτό έγινε βιβλιογραφική επισκόπηση και διατυπώθηκαν βασικές επιστημολογικές προσεγγίσεις. Αρχικά παρουσιάστηκαν οι βασικές κατηγοριοποιήσεις, τα χαρακτηριστικά και τα μοντέλα του κοινού και στην συνέχεια αναλύθηκαν θεωρητικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία των ειδήσεων εγκλήματος. Επιπρόσθετα, έγιναν αναφορές στις αλλαγές που έφερε η τεχνολογική εξέλιξη στην αναπαράσταση των ειδήσεων εγκλήματος αλλά παρουσιάστηκε και η έννοια του ηθικού πανικού και έγινε αναφορά ερευνών σχετικά με την πραγματική αύξηση της βίας. Περίπτωση έρευνας θα αποτελέσει η υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς από τον σύζυγο της Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στις 11 Μαΐου του 2021 στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά. Η εργασία ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου αλλά και με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτήν.
  • During the elaboration of this dissertation an attempt was made to record the re-enact of the crime reports in the media. For this purpose, a literature review was conducted and basic epistemological approaches were formulated. The basic categorizations, characteristics and models of the public were presented first and then theoretical approaches concerning the interpretation of crime reports were analyzed. In addition, reference was made to the changes brought about by technological advances in crime news coverage, but the concept of moral panic was also introduced and research into the actual increase in violence was reported. A case study will be the murder of Caroline Crouch by her husband Babis Anagnostopoulos on May 11, 2021 at their house in Glyka Nera. The paper was completed with the presentation of the research results that arose from the quantitative research conducted through a questionnaire but also with the conclusions that emerged from it.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές