Ενσυναίσθηση και Ενεργητική Ακρόαση των Ελλήνων Δημοσιογράφων

Empathy and Active Listening of Greek Journalists (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πέτσα, Αργυρώ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. Φεβρουάριος 2022 [2022-02]
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. Φραγκονικολόπουλος, Χρήστος
 8. Βέγλης, Ανδρέας | Χρονάκη, Δέσποινα
 9. Ενσυναίσθηση, Ενεργητική Ακρόαση, Δεξιότητες Ενεργητικής Ακρόασης, Έλληνες Δημοσιογράφοι
 10. 3
 11. 12
 12. 123
 13. Η εργασία περιέχει 13 πίνακες, 13 διαγράμματα
  • Μέχρι πρόσφατα στα δημοσιογραφικά γραφεία ο όρος «συναίσθημα» συνοδευόταν από αρνητικό πρόσημο καθώς η εκδήλωση των συναισθημάτων εκ μέρους των δημοσιογράφων θεωρούνταν μη συμβατή πρακτική με το επάγγελμα. Οι δημοσιογράφοι της λεγόμενης "σοβαρής σχολής" εξακολουθούν να απορρίπτουν την έκφραση των συναισθημάτων χαρακτηρίζοντάς την ως αντιεπαγγελματική συμπεριφορά και προϊόν φθηνής, λαϊκίστικης δημοσιογραφίας. Σταδιακά ωστόσο αρχίζει να γίνεται μια «συναισθηματική στροφή» αφού ως κοινωνία μας ενδιαφέρει περισσότερο τώρα να μιλήσουμε για το πώς νιώθουμε. Και υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι το κοινό εμπιστεύεται τους ανθρώπους που είναι σε θέση να επικοινωνήσουν οι ίδιοι συναισθηματικά. Τόσο η ενσυναίσθηση (empathy), η ο οποία ορίζεται ως η ικανότητα κατανόησης της οπτικής του άλλου όσο και η ενεργητική ακρόαση (active listening), που χαρακτηρίζεται από την συγκέντρωση, την προσοχή, την καταγραφή, την επικοινωνία, την αποκωδικοποίηση και την ανατροφοδότηση, είναι δύο δεξιότητες που εμπεριέχουν συναισθηματικές και γνωστικές διαστάσεις. Οι επαγγελματίες του δημοσιογραφικού κλάδου οι οποίοι κάνουν χρήση των δεξιοτήτων της ενσυναίσθησης και της ενεργητικής ακρόασης αποκομίζουν θετικά οφέλη που συνδέονται με την ορθή διαχείριση του εαυτού και των συναισθημάτων τους, των άλλων και ικανότητες που σχετίζονται με τη λεκτική επικοινωνία, την ευσυνειδησία, την προσαρμοστικότητα, τη συνεργασία και την επικοινωνία. Η παρούσα Διπλωματική Εργασία μελετά την επίδραση της ενσυναίσθησης αλλά και παραγόντων ατομικών, κοινωνικών / οικογενειακών και εργασιακών στην ενεργητική ακρόαση των Ελλήνων Δημοσιογράφων. Για τον σκοπό αυτό διενεργήθηκε έρευνα στην οποία συμμετείχαν 102 δημοσιογράφοι, άντρες και γυναίκες όλων των ειδικοτήτων, δημόσιων και ιδιωτικών ΜΜΕ. Η διαδικασία συλλογής δεδομένων πραγματοποιήθηκε από το τέλος του 2021 (Δεκέμβριος) έως τις αρχές του 2022 (Ιανουάριος). Η έρευνα ήταν συγχρονικού τύπου (cross-sectional), διαδικτυακή και ποσοτική. Για τη μέτρηση της ενσυναίσθησης των δημοσιογράφων έγινε χρήση της ελληνικής μετάφρασης-προσαρμογής της κλίμακας TES (Toronto Empathy Scale) και για την αξιολόγηση της ενεργητικής ακρόασης η ελληνική μετάφραση-προσαρμογή της κλίμακας AEL Active-Empathic Listening. Βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες οι οποίοι είχαν προϋπηρεσία και σε άλλο κλάδο, εκτός αυτού των ΜΜΕ, είχαν χαμηλότερη βαθμολογία ενσυναίσθησης. Επίσης χαμηλότερη βαθμολογία ενσυναίσθησης, είχαν και οι συμμετέχοντες οι οποίοι ήταν μέλη σε κάποια από τις επαγγελματικές ενώσεις δημοσιογράφων. Σε ότι αφορά την ενεργητική ακρόαση, η ειδικότητα των συμμετεχόντων βρέθηκε να σχετίζεται ανεξάρτητα με τις επιδόσεις σε όλες τις διαστάσεις της κλίμακας Ενεργητικής Ακρόασης, ενώ οι επιδόσεις στην Ενσυναίσθηση φάνηκε να σχετίζονται ανεξάρτητα και με τη βαθμολογία στη διάσταση "Αντίληψη" αλλά και με τη βαθμολογία στη διάσταση "Ανταπόκριση". Επιπλέον προέκυψε ότι το πλήθος των κατοίκων στην περιοχή κατοικίας των συμμετεχόντων και το είδος της σύμβασης εργασίας σχετίζονται ανεξάρτητα με τη βαθμολογία στη διάσταση "Αντίληψη". Η ικανότητα ενσυναίσθησης των δημοσιογράφων, αλλά και η ειδικότητά τους φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά και τις δεξιότητές τους για ενεργητική ακρόαση. Λέξεις-Κλειδιά: Ενσυναίσθηση, Ενεργητική Ακρόαση, Δεξιότητες Ενεργητικής Ακρόασης, Έλληνες Δημοσιογράφοι.
  • Until recently, the term "emotion" was associated with a negative connotation in news agencies, as the expression of emotions on the journalists behalf was considered as a practice incompatible with the profession. The journalists of the so-called "serious school" continue to reject the expression of emotions, deeming it as both unprofessional behavior and a product of cheap, populist journalism. However, an "emotional shift" has gradually began to take place, since -as a society- we are now more interested in talking about how we feel. Moreover, there is some evidence that the public trusts people who are able to communicate themselves emotionally. Both empathy, defined as the ability to understand the other person's perspective, as well as active listening, characterized by concentration, attention, recording, communication, decoding, and feedback, are two skills that comprise emotional and cognitive dimensions. Professionals in the field of journalism, who utilize the skills of empathy and active listening, reap the benefits associated with the proper management of themselves and their emotions, as well as the others' and the skills related to verbal communication, conscientiousness, adaptability, cooperation and communication. This present dissertation studies the effect of empathy along with the individual, social / family and work factors on Greek journalists' active listening. A survey, in which 102 journalists -men and women of all specialties, of both public and private media- participated, was conducted for this purpose. The data collection process took place from the end of 2021 (December) till the beginning of 2022 (January). The research was cross-sectional, online, and quantitative. The Greek translation-adaptation of the TES scale (Toronto Empathy Scale) was used to measure the empathy of journalists and the Greek translation-adaptation of the AEL Active-Empathic Listening scale to measure the evaluation of active listening. Participants who had previous experience in a field other than the media were found to have lower empathy scores. In addition, the participants, who were members of some of the professional associations of journalists, exhibited lower empathy scores as well. With regard to active listening, the specialty of the participants was found to be independently related to the performance in all dimensions of the Active Listening scale, while the performance in Empathy seemed to be independently related to both the score in the dimension "Perception" and the score in the dimension "Response". Additionally, it turned out that the number of residents in the area of the participants' residence and the type of employment contract are independently related to the score in the dimension "Perception". The ability of the journalists' empathy, as well as their specialty seem to significantly affect their skills for active listening. Key words: Empathy, Active Listening, Active Listening Skills, Greek Journalists.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.