«Ψευδείς Ειδήσεις (Fake News) σε Εμπόλεμη Περίοδο: Το Παράδειγμα της Ουκρανίας»

«Fake News in wartime: the example of Ukraine» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΕΛΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ
 3. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ)
 4. 17 Ιουλίου 2022 [2022-07-17]
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. ΧΡΟΝΑΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 8. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΠΑΚΟΥΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. Ψευδείς Ειδήσεις | Ηθικός Πανικός | Έλεγχος Γεγονότων | Εποχή της Μετά-Αλήθειας | Λαϊκισμός
 10. 6
 11. 84
 12. Περιεχει πινακες
  • Τις τελευταίες δεκαετίες στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων βρίσκεται όλο και περισσότερο το ζήτημα των «ψευδών ειδήσεων» (fake news) και η ανάγκη αντιμετώπισης του. Οι ψευδείς ειδήσεις αδιαμφισβήτητα δεν αποτελούν ένα καινούριο φαινόμενο, όμως παρόλα αυτά φαίνεται πως η εξέλιξη της τεχνολογίας και η όλο και αυξανόμενη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως βασικές πηγές καθημερινής πληροφόρησης και ενημέρωσης, ανησυχούν τόσο τους ακαδημαϊκούς μελετητές όσο και τους πολιτικούς. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο μεγάλων κρίσεων παγκόσμιας κλίμακας, όπως στις περιπτώσεις πολέμου, η έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών τίθεται σε μεγάλο βαθμό υπό αμφισβήτηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που κηρύχθηκε το Φεβρουάριο του 2022 και συνεχίζει να εξελίσσεται μέχρι και σήμερα. Ο καταιγισμός πληροφοριών σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη του πολέμου δημιουργεί σύγχυση στους πολίτες σε μία διαρκή προσπάθεια αναζήτησης αξιόπιστων πληροφοριών. Στα πλαίσια αυτά, ο ρόλος των δημοσιογράφων κρίνεται ύψιστης σημασίας στις περισσότερες μελέτες, ενώ η ευθύνη για τη διασφάλιση μίας έγκυρης ενημέρωσης αποδίδεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε αυτούς στις διεθνείς συζητήσεις. Οι ψευδείς ειδήσεις αντιμετωπίζονται συχνά ως μία απειλή για τη δημοκρατία, ενώ η ανάγκη ελέγχου γεγονότων (fact-checking) αναδεικνύεται ως ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου. Στην εποχή αυτή της μετά-αλήθειας (post-truth era) οι ψευδείς ειδήσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες και με την εμφάνιση του λαϊκισμού, έννοια η οποία χρησιμοποιείται για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους σκοπούς. Στη παρούσα εργασία, γίνεται μία προσπάθεια κριτικής ανάλυσης της συζήτησης γύρω από τις ψευδείς ειδήσεις όπως αυτή εμφανίζεται στη βιβλιογραφία με σκοπό να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους κατασκευάζεται κοινωνικά το θέμα και να τεθούν υπό αμφισβήτηση οι κυρίαρχοι λόγοι.
  • In recent decades, the issue of "fake news" and the need to address it has become more and more the central topic on international debates. Fake news is undoubtedly not a new phenomenon, but nevertheless it seems that the evolution of technology and the growing use of social media as the main sources of daily information, worries both academics and politicians. Especially in times of great global crises, such as in the event of war, the credible information of citizens is largely called into question. A typical example is the war between Ukraine and Russia that was declared in February 2022 and continues to this day. The non-stop information flow on issues related to the course of the war confuses citizens in a constant quest for reliable information. In this context, the role of journalists is of the utmost importance in most studies, while the responsibility for ensuring more valid information is almost entirely attributed to them in international discussions. Fake news is often seen as a threat to democracy, and the need for fact-checking is emerging as the best way to deal with the phenomenon. In this post-truth era, fake news is also directly linked to the rise of populism, a concept used to serve specific purposes. In the present work, an attempt is made to critically analyze the debate around fake news as it appears in the literature to investigate the ways in which the subject is constructed socially and to question the prevailing point of view.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.