« Γλωσσικό προφίλ και πρακτικές δίγλωσσων βλαχόφωνων ομιλητών: Η περίπτωση της Αβδέλλας Γρεβενών »

Linguistic profile and practices of bilingual Vlach speakers: The case of Avdella Grevena (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μπεκίρης, Αλέξανδρος
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 31 Ιουλίου 2022 [2022-07-31]
 5. Ελληνικά
 6. 95
 7. Πρέντζα, Αλεξάνδρα
 8. Ανδρουλάκης, Γεώργιος | Παπαζαχαρίου, Δημήτριος
 9. γλωσσικό προφίλ | βλάχικα | διγλωσσία | πρακτικές
 10. 1
 11. 13
 12. 13
 13. πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. "Μέσα Επικοινωνίας / Αγγελική Μακρή...[κ.ά.]
  • Μέσα από την έρευνα που θα παρουσιαστεί στη συγκεκριμένη εργασία θα αναδειχτεί το γλωσσικό προφίλ και οι πρακτικές που ακολουθούν οι δίγλωσσοι βλαχόφωνοι ομιλητές. Η έρευνα θα εστιάσει στην περίπτωση της Αβδέλλας Γρεβενών η οποία αποτελεί μια βλαχόφωνη κοινότητα που κρατάει ακόμα και σήμερα αναλλοίωτο το βλάχικο στοιχείο. Το γεγονός ότι οι βλαχόφωνοι ομιλητές της περιοχής δεν μιλούν μόνο τη Βλάχικη γλώσσα αλλά και (τουλάχιστον) την Νέα Ελληνική, τους καθιστά δίγλωσσους. Σχετική συνεπώς με την εν λόγω έρευνα είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη δίγλωσση ανάπτυξη και ιδιαίτερα οι πρακτικές και οι στάσεις που διαμορφώνουν το γλωσσικό προφίλ δίγλωσσων ομιλητών η μια γλώσσα των οποίων, η γλώσσα κληρονομίας, είναι μειονοτική και, εν προκειμένω, έχει μόνο προφορική μορφή. Για τη διερεύνηση των παραπάνω διεξήχθη έρευνα η οποία παρουσιάζει και αναλύει ποσοτικά κυρίως, αλλά και ποιοτικά δεδομένα αναφορικά με τις γλωσσικές πρακτικές, το προφίλ και τις στάσεις ογδόντα (80) δίγλωσσων ομιλητών της Βλάχικής και της Νέας Ελληνικής οι οποίοι διαμένουν στην Αβδέλλα Γρεβενών. Από την ανάλυση των δεδομένων φαίνεται ότι η ηλικία αλλά και οι οικογενειακές γλωσσικές πρακτικές επηρεάζουν αποφασιστικά το προφίλ του ομιλητή. Η Βλάχικη γλώσσα ήταν η γλώσσα επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια για τους περισσότερους ομιλητές ωστόσο, οι μικρότερες ηλικιακές ομάδες θεωρούν ως μητρική γλώσσα την Ελληνική και η γλωσσική τους ικανότητα αλλά και χρήση της Βλάχικής είναι περιορισμένη. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η Βλάχικη γλώσσα είναι μια γλώσσα που τείνει προς εξαφάνιση λόγω της μη χρήσης από τη νέα γενιά. Είναι μια γλώσσα του σπιτιού που στο παρελθόν την χρησιμοποιούσαν περισσότερο μέσα στην οικογένεια, αν και φυσικά, καθόλου στο σχολείο. Φαίνεται ότι η Βλάχικη γλώσσα, ως γλώσσα του σπιτιού μπορεί να παραμείνει μια ζωντανή προφορική γλώσσα μόνο και αν συνεχίσουν οι μεγαλύτερες γενιές να την μιλούν και να την χρησιμοποιούν με τις μικρότερες.
  • Through the research that will be presented in this work, the linguistic profile and practices followed by bilingual Vlach speakers will be highlighted. The research will focus on the case of Abdella Grevena, which is a Vlach-speaking community that still today keeps the Vlach element unchanged. The fact that the Vlach speakers of the region speak not only the Vlach language but also (at least) Modern Greek makes them bilingual. Relevant therefore to this research is the investigation of the factors that influence bilingual development and in particular the practices and attitudes that shape the linguistic profile of bilingual speakers whose one language, the heritage language, is a minority and, in this case, has only oral form. To investigate the above a research was conducted which mainly presents and analyzes quantitative, but also qualitative data regarding the language practices, profile and attitudes of eighty (80) bilingual speakers of Vlach and Modern Greek who live in Avdella Grevena. From the analysis of the data it appears that age as well as family language practices decisively influence the profile of the speaker. The Vlach language was the language of communication within the family for most speakers, however, the younger age groups consider Greek as their mother tongue and their language ability and use of Vlach is limited. In conclusion we would say that the Vlach language is a language that tends to disappear due to non-use by the new generation. It is a home language that in the past was used more in the family, although of course, not at all in school. It seems that the Vlach language, as a home language, can only remain a living spoken language if the older generations continue to speak it and use it with the younger ones
 15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές