Ελληνικός Τουρισμός και Covid-19. Επιπτώσεις και Στρατηγικές

Greek Tourism and Covid-19. Impacts and Recovery Strategies. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κρικώνη, Ευθυμία
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 136
 7. Σταυριανέα, Αικατερίνη
 8. Κυριακάκη, Άννα | Στεργίου, Δημήτριος
 9. Τουρισμός | Covid-19 | Ελλάδα | Στρατηγικές αντιμετώπισης | μετασχηματισμός τουριστικού προϊόντος | Μετά Covid-19 εποχή
 10. 1
 11. 55
 12. 35
 13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς στην παγκόσμια οικονομία, εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς και χαρακτηρίζεται από μεγάλα κέρδη. Κάθε χώρα, δύναται μέσω του τουρισμού να επωφεληθεί, όχι μόνο οικονομικά, πολιτικά αλλά και κοινωνικά. Δημιουργεί θέσεις εργασίας, εισόδημα και έσοδα για κάθε κράτος. Οι μεταβολές που επέρχονται σε κάθε περιοχή λόγω του τουρισμού είναι αρκετές και σημαντικές γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις τοπικές κοινωνίες ώστε να διαφυλάξουν την πολιτιστική και κοινωνική τους ταυτότητα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για να προστατευτεί το περιβάλλον και να μην θυσιαστεί για την εξέλιξη του τουρισμού και την αύξηση του κέρδους. Ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό τομέα επιχειρηματικότητας για την χώρα και το οικονομικό μέλλον της ενώ μπορεί να έχει τη μορφή μαζικού και εναλλακτικού τουρισμού. Με την εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 η επιστημονική κοινότητα διάκρινε εξ’ αρχής ότι πρόκειται για μία νόσο, η οποία είναι σε μεγάλο ποσοστό θανατηφόρα, ειδικά σε κάποιες ομάδες ανθρώπων. Κύρια σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι η κοινωνική αποστασιοποίηση και η αποφυγή συνάντησης με άλλους ανθρώπους. Η κοινωνική αυτή απομόνωση επιφέρει αλλαγές στην οικονομία, στη κοινωνία αλλά και στην ψυχολογία των ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι προετοιμασμένοι για μία τέτοια αλλαγή. Στον οικονομικό τομέα θα εξετάσουμε την τεράστια ζημία που προκαλείται στον τουρισμό, τη ραγδαία μείωση των εσόδων, τα μέτρα της ελληνική κυβέρνησης για να στηρίξει εργαζόμενους και επιχειρηματίες στην επιβίωση τους. Τέλος θα σχολιάσουμε τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη ζωή μας, μετά από δύο χρόνια αλλαγών και νέων συνηθειών, την επανεκκίνηση του τουρισμού για το καλοκαίρι του 2022 και πως σταδιακά θα προσπαθήσει να φτάσει η κινητικότητα σε επίπεδα προ Covid-19 εποχής.
  • The tourism industry is one of the most important sectors in the global economy, it is evolving rapidly and is characterized by large profits. Every country can benefit through tourism, not only economically and politically but also socially. It creates jobs, income and revenue for each state. The changes that occur in each region due to tourism are many and important, so special attention is needed in local communities in order to preserve their cultural and social identity. Special care is needed to protect the environment and not to sacrifice for the development of tourism and increase profits. Tourism in Greece is an important sector of entrepreneurship for the country and its economic future while it can take the form of mass and alternative tourism. With the onset of the Covid-19 pandemic, the scientific community has recognized from the outset that it is a disease that is highly fatal, especially in certain groups of people. The World Health Organization's main recommendation is to distance oneself socially and to avoid meeting other people. This social isolation brings changes in the economy, in the society but also in the psychology of people who are not prepared for such a change. In the financial sector we will look at the huge damage caused to tourism, the rapid decline in revenue, the Greek government's measures to support workers and entrepreneurs in their survival. Finally, we will comment on the changes that have taken place in our lives, after two years of changes and new habits, the resumption of tourism for the summer of 2022 and how mobility will gradually try to reach pre-Covid-19 era levels.
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές