Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Luxury tourism at International, European and National Level (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΕΡΓΟΥ, ΜΥΡΤΩ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 144
 7. Δρ ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ
 8. Δρ ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ | Δρ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 9. Τουρισμός Πολυτελείας | Διακοπές
 10. 3
 11. 16
 12. 102
 13. Περιέχει Πίνακες 4, Διαγράμματα 0, Εικόνες 17
 14. Αρχές & Φιλοσοφία Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Μάρκετινγκ /Χρήστου
  • Στην Διπλωματική εργασία θα μελετηθεί ο τουρισμός πολυτελείας σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο .Ο τουρισμός πολυτελείας εξ ορισμού ταυτίζεται με την ποιότητα και συμβάλει τα μέγιστα στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας.Αποτελεί έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας έχοντας το πλεονέκτημα να επηρεάζεται ελάχιστα από τις αρνητικές συγκυρίες στην οικονομία.Το παγκόσμιο μέγεθος της αγοράς ταξιδιών πολυτελείας εκτιμήθηκε στα 1.993,8 δις USD το 2020 και σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Grand View Research (GVR,2020)αναμένεται να αυξηθεί κατά την διάρκεια των επόμενων ετών φτάνοντας τα 2.506 δις USD έως το 2025 .Ο τουρισμός πολυτελείας αποτελεί στρατηγικό στόχο του ΕΟΤ με σκοπό την αύξηση και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα μας . Η εργασία θα ξεκινήσει με μία θεωρητική προσέγγιση και με αναφορά στα χαρακτηριστικά του τουρισμού πολυτελείας .Θα αναλυθούν οι τάσεις της αγοράς, η προσφορά και η ζήτηση σε διεθνές , ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο .Θα εξετασθεί το συγκεντρωτικό προφίλ των εξεταζόμενων αγορών και θα γίνει παρουσίαση των στοιχείων κατανομής ταξιδιών, συνολικής δαπάνης και διανυκτερεύσεων.Θα διερευνηθεί το υπάρχον δυναμικό σε διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική κλίμακα καθώς και οι προοπτικές του τουρισμού πολυτελείας .Η έρευνα θα περιλαμβάνει συμπεράσματα και την σχετική βιβλιογραφία .
  • In this Diploma Thesis, luxury tourism will be studied, at international European and national level.Luxury tourism is by definition synonymous with quality, and contributes greatly to increasing competitiveness.It is a rapidly growing sector of the global tourism industry with the advantage of being less affected by adverse economic conditions .The global size of the luxury travel market was estimated at USD 1993,8 billion in 2020 and according to a recent report of Grand View Research (GVR,2020) is expected to increase up to the year 2025 , reaching USD 2.506 billion in 2025. Luxury tourism is a strategic goal of NTO (EOT)with aim to increase and improve the quality characteristics of the tourist stream to our country .The work will start with a theoretical approach and with reference to the characteristics of luxury tourism.Market trends,supply and demand at international, European and national level will be analyzed .The aggregate profile of the examined markets will be examined and the data of trip distribution , total expenditure and overnight stays will be presented.The existing potential at international, European and national scale and the prospect of luxury tourism will be explored.The research will include conclusions and the relevant literature.The work will more specifically study luxury tourism in the hotels of Costa Navarino in Greece .
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.