Η προώθηση των επιχειρήσεων Εναλλακτικού Τουρισμού, μέσα από την χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Μελέτη περίπτωσης Π.Ε. Χανίων

Social media as a marketing tool for alternative tourism business. The case of the Chania Region. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κρητικός, Αθανάσιος
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 195
 7. Κυριακάκη, Άννα
 8. Σταυριανέα, Αικατερίνη | Στεργίου , Δημήτριος
 9. Τουρισμός | Χανιά | βιώσιμη ανάπτυξη | επιχειρήσεις ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού | κοινωνικά δίκτυα | τουριστικό μάρκετινγκ
 10. 74
 11. 65
 12. Περιέχει : πίνακες, σχήματα, εικόνες
  • Η Π.Ε. Χανίων μέσα από την δυνατότητα που της παρέχει το πλούσιο φυσικό περιβάλλον με την μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων που μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη σε συνδυασμό με την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά της είναι ιδανικός τόπος για την ανάπτυξη διαφόρων μορφών ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού. Η στροφή που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια προς την προώθηση διαφόρων ειδών επιχειρήσεων μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει αφήσει απ’ έξω τις τουριστικές επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται να διερευνηθεί εάν, πως, κατά πόσο και με ποιο τρόπο χρησιμοποιούν και προβάλλονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις διάφορες Μορφές Εναλλακτικού (ΕΜΤ) της Π.Ε. Χανίων μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ). Οι βασικοί προβληματισμοί αφορούσαν: • το εάν και σε ποιο βαθμό οι επιχειρήσεις ΕΜΤ δραστηριοποιούνται για την προώθηση τους στην τουριστική αγορά μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης • το ποιες εφαρμογές των ΜΚΔ χρησιμοποιούν και σε τι βαθμό. • το χρονικό διάστημα (από πότε) είναι ενεργές σε αυτά και με τί συχνότητα τις χρησιμοποιούν και πως. • τους πόρους της επιχείρησης που απασχολούνται με την προώθηση της μέσω των ΜΚΔ. • το εάν και σε ποιο βαθμό οι επιχειρήσεις ΕΜΤ συνεργάζονται με επαγγελματίες του τομέα του Μάρκετινγκ (εξωτερικούς συνεργάτες) για τις κατάλληλες ενέργειες ή εάν το αναλαμβάνει η κάθε επιχείρηση εσωτερικά. Κατόπιν της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε και της μελέτης και ανάλυσης των απαντήσεων που δόθηκαν έγινε εξαγωγή των παρακάτω συμπερασμάτων: 1. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ΕΜΤ της Π.Ε. Χανίων δραστηριοποιούνται σε τουριστικές δραστηριότητες σχετικές με το θαλάσσιο στοιχείο. 2. Το μέγιστο διάστημα που η επιχείρηση έχει παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπερβαίνει τα 6 έτη. 3. Στο μεγάλο ποσοστό τους οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η συμμετοχή τους στα ΜΚΔ είναι ιδιαίτερα σημαντική και οικονομικά συμφέρουσα για την προώθηση τους. 4. Όλες οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν παρουσία σε τουλάχιστον δύο ΜΚΔ το Facebook και το Instagram. 5. Στο 38% των επιχειρήσεων η προώθηση τους είναι αρμοδιότητα του ιδιοκτήτη, ενώ μόνο 9% απευθύνεται σε εξωτερικό συνεργάτη και άλλο 9% απασχολεί προσωπικό εντός της εταιρείας για το αντικείμενο αυτό. 6. Ο ένας στους τρείς υπεύθυνους για τη διαχείριση των ΜΚΔ έχει παρακολουθήσει σεμινάριο για Μάρκετινγκ ενώ 19 έχουν κάνει σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε τομείς Οικονομικών, Τουρισμού και Μάρκετινγκ. 7. Οι σελίδες των επιχειρήσεων στα ΜΚΔ εμπλουτίζονται συνήθως μία με δύο φορές την εβδομάδα σχεδόν αποκλειστικά με φωτογραφίες και βίντεο. 8. Ελάχιστες από τις επιχειρήσεις ΕΜΤ χρησιμοποιούν τα νέα εργαλεία προώθησης όπως είναι τα Infographics, Webinars και Podcasts. 9. To κοινό που ακολουθεί τα ΜΚΔ των επιχειρήσεων εκτιμούν οι υπεύθυνοι ότι δεν το κάνει για να ενημερωθεί για προσφορές ή για να συμμετέχει σε κάποιο διαγωνισμό. 10. Όσες από τις επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερο μέγεθος μπορούν να απασχολήσουν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα τα ΜΚΔ. 11. Πολύ μικρό ποσοστό των επιχειρήσεις ΕΜΤ επίσης διεξάγει έρευνες (Polls) στους επισκέπτες τους στα ΜΚΔ.
  • The Regional Unit of Chania through the possibility provided by the rich natural environment with the wide variety of activities it can offer to the visitor in combination with its rich cultural heritage is an ideal place for the development of various forms of special and alternative tourism. The shift that has been observed in recent years towards the promotion of various types of businesses through social media has not left out the tourism businesses worldwide. With the present dissertation an attempt was made to shed light on how and to what extent and in what way the companies operating in the various Forms of Alternative Tourism of the Regional Unit of Chania use and promote themselves through the Social Media. The main concerns were: • whether and to what extent companies of Special and Alternative Forms of Tourism are active in promoting them in the tourism market through Social Media • which applications of the genre they use and to what extent. • the period of time (since when) they are active in them and how often they use them and how. • the resources of the company that are employed with its promotion through Social Media. • whether and to what extent the companies of Special and Alternative Forms of Tourism cooperate with professionals in the field of Marketing (external partners) for the appropriate actions or if each company undertakes this internally. Following the primary research carried out and the study and analysis of the answers given, the following conclusions were drawn: 1. Most companies in the area of Alternative Forms of Tourism in the Regional Unit of Chania are active in tourist activities related to the marine element. 2. The period that the company has a presence on social media for the most part exceeds 6 years. 3. A large percentage of the companies believe that their participation in social media is particularly important and financially advantageous for their promotion. 4. All companies that participated in the survey have a presence in at least two Social media, Facebook and Instagram. 5. In 38% of the companies their promotion is the responsibility of the owner, while only 9% is addressed to an external partner and another 9% employs staff within the company for this object. 6. One in three people in charge of managing the social media has attended a seminar on Marketing while 19 have studied higher education in the fields of Finance, Tourism and Marketing. 7. Business pages in social media are usually enriched once or twice a week almost exclusively with photos and videos. 8. Few companies in the area of Alternative Forms of Tourism use new promotional tools such as Infographics, Webinars and Podcasts. 9. The public that follows the social media of the companies, the people in charge, consider that they do not do it in order to be informed about offers or to participate in a competition. 10. Those companies that are larger in size employ properly trained staff and use social media more effectively. 11. A very small percentage of companies also conduct surveys (Polls) on their visitors to social media.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές