Διερεύνηση της επίδρασης του Digital Content Marketing και User Generated Content στις επιλογές του τουρίστα/καταναλωτή.

Investigating the influence of Digital Content Marketing and User Generated Content on tourist/consumer choices. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Πουλερές, Σταμάτιος
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 127
 7. Βιτουλαδίτη, Ουρανία
 8. Ζαρκάδα, Άννα
 9. Digital Content Marketing | User Generated Content | SEM | SEO
 10. 1
 11. 7
 12. 27
 13. Περιέχει πίνακες και διαγράμματα.
  • Οι τεχνολογικές εξελίξεις, το Internet και οι εφαρμογές Web 2.0 έχουν οδηγήσει σε έναν ραγδαίο μετασχηματισμό των τρόπων προσφοράς αλλά και των τρόπων ζήτησης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στο επίπεδο των επικοινωνιακών πρακτικών που ακολουθούνται από τους ιθύνοντες ενός τουριστικού προορισμού ή μίας τουριστικής επιχείρησης για την προσέλκυση και πληροφόρηση των δυνητικών επισκεπτών, το Internet αποτελεί σχεδόν το αποκλειστικό μέσο μετάδοσης αυτών των μηνυμάτων. Υπό αυτές τις συνθήκες το υψηλής ποιότητας ψηφιακό περιεχόμενο (τόσο σε αισθητικό αλλά και σε πληροφοριακό επίπεδο), η εύκολη προσβασιμότητα σε αυτό, αλλά και το περιεχόμενο που διαμορφώνεται από τους ίδιους τους επισκέπτες το οποίο ουσιαστικά αντανακλά την ποιότητα της εμπειρίας τους, καθίσταται ως μία σημαντικότατη παράμετρος για την λήψη της αγοραστικής απόφασης και την κατανόηση του βαθμού που αυτό επηρεάζει συγκεκριμένες επιλογές στον τουρισμό, όπως την επιλογή ενός προορισμού συνολικά, αλλά και την επιλογή ενός πιο συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος, όπως είναι μια τουριστική επιχείρηση διαμονής. Η διπλωματική εργασία που ακολουθεί εστιάζει σε πρακτικές που σχετίζονται με το επικοινωνιακό σκέλος του marketing και καταγράφει τις digital content δράσεις που μπορούν να υιοθετηθούν τόσο από τους φορείς διαχείρισης ενός τουριστικού προορισμού αλλά και από επιμέρους τουριστικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρουσίασης τους αναδεικνύει την σημαντικότητα ύπαρξης τους στο πλαίσιο κατάρτισης και διαμόρφωσης ενός στρατηγικού σχεδίου marketing από έναν φορέα ή μια επιχείρηση. Στο ερευνητικό μέρος της και με ποσοτικά δεδομένα καταγράφει τον βαθμό της επίδρασης των παραπάνω πρακτικών στην επιλεξιμότητα ενός τουριστικού προορισμού αλλά και στην επιλογή τουριστικών καταλυμάτων.
  • Technological developments, the Internet and Web 2.0 applications have led to a rapid transformation of the supply and demand methods of tourism products and services. At the level of the communication practices followed by the managers of a tourist destination or a tourist business, to attract and inform potential visitors, internet is almost the exclusive method of transmitting these messages. Under these conditions, high quality digital content (both on an aesthetic and informational level), its easy accessibility, but also the content formed by the visitors themselves, which essentially reflects the quality of their experience, becomes as one most important parameter for making the purchasing decision. This successively lead us to investigate the degree to which this affects specific choices in tourism, such as the choice of a tourism destination but also the choice of a more specific tourist product, such as a tourist accommodation business. The following master thesis focuses on practices related to the communication part of marketing and records the digital content practices that can be adopted both by the managers of a tourist destination or accommodations businesses. In the context of their presentation, it highlights the importance of their existence in the context of forming a strategic marketing plan. In its research part and with quantitative data, it records and compare the degree of the influence of the above practices between a tourism destination and a hotel.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.