Ο αντίκτυπος της τουριστικής δραστηριότητας στις τοπικές κοινωνίες ενός προορισμού. Συνέπειες, αποτελεσματική διαχείριση και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Η περίπτωση των Χανίων.

 1. MSc thesis
 2. Καπασάκης, Παύλος
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. Αποστολάκης, Αλέξανδρος
 8. Αποστολάκης, Αλέξανδρος | Σκούλτσος, Σοφοκλής
 9. Αντίκτυπος | Βιώσιμη Ανάπτυξη | Χανιά
 10. 1
 11. 31
 12. 44
 13. Περιέχει: Πίνακες, Διαγράμματα
  • Το φαινόμενο του τουρισμού είναι από τα ταχέως αναπτυσσόμενα στον πλανήτη εδώ και πολλές δεκαετίες ενώ οι απαρχές του εντοπίζονται από την αρχαιότητα. Η τουριστική δραστηριότητα επηρεάζει την καθημερινή ζωή των μονίμων κατοίκων σε έναν ανεπτυγμένο τουριστικό προορισμό. Οι επιρροές αυτής της δραστηριότητας μπορεί να είναι οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής φύσεως ενώ ο τουρισμός μπορεί να παρουσιάζει πλεονεκτήματα αλλά και να αποτελεί πηγή προβλημάτων για τους ντόπιους. Η μελέτη των επιπτώσεων σε μια κοινότητα υποδοχής είναι σημαντική για την αξιολόγηση της πραγματικής επίδρασης του τουρισμού σε αυτήν αλλά και για τον εντοπισμό πιθανών λύσεων στα προβλήματα που ενδεχόμενα να εμφανίζονται. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον αντίκτυπο του τουρισμού στην καθημερινή ζωή των γηγενών στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Μέσω πρωτογενούς έρευνας διερευνάται η άποψη των κατοίκων για την τουριστική ανάπτυξη και τις επιπτώσεις της στην οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα της έρευνας βοήθησαν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων αλλά και στην πρόταση λύσεων για την επίτευξη καλύτερης βιωσιμότητας και αειφορίας της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή
  • The phenomenon of tourism is one of the most rapidly developing ones in the planet for many decades now while its very beginnings could be found from the ancient times. Tourism activity affects the everyday life of the inhabitants in a developed tourism destination. Influences can be of economic, social, cultural and environmental nature while tourism may present advantages or it may be a source of problems for the locals. Studying these effects in a welcoming community is important for the evaluation of the real affect of tourism on it and also the localization of possible solutions to the problems that may appear. The present paper studies the impact of tourism in the everyday life of the locals in the region of Chania. Through primary research, seeks the inhabitants’ point of view about tourism development and its effects in local economy, society, culture and environment. The results of the research helped in the export of useful conclusions and in the suggestion of possible solutions for the achievement of better sustainability of the tourism activity in the region.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.