ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ BOUTIQUE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19

 1. MSc thesis
 2. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 122
 7. ΤΡΙΧΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ | ΠΑΝΔΗΜΙΑ | COVID-19 | SOCIAL MEDIA
 9. 5
 10. 34
 11. 53
 12. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ
  • Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 επέφερε τεράστιες οικονομικές απώλειες και μια πρωτόγνωρη υγειονομική, οικονομική και κοινωνική κρίση παγκοσμίως. Ο κλάδος του τουρισμού, ο οποίος ανέκαθεν ήταν ευάλωτος σε κρίσεις, δέχθηκε καίριο πλήγμα. Η επιβίωση μετά την πανδημία και παράλληλα η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τον ξενοδοχειακό κλάδο προϋποθέτει ευελιξία και λήψη ρίσκων. Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν ανακατατάξεις λόγω της πανδημίας και να αλλάξει το μοντέλο τουρισμού καθώς δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί η χρονική της διάρκεια ποσοτικά. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και ειδικά του Facebook, ως εργαλεία επικοινωνίας και προβολής των boutique ξενοδοχείων στην Ελλάδα πριν και μετά την εμφάνιση της πανδημίας. Επιγραμματικά, στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην πανδημία του COVID-19 και στις επιπτώσεις της στον παγκόσμιο και ελληνικό τουρισμό. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε την έννοια και τα χαρακτηριστικά των boutique hotel. Στο τρίτο κεφάλαιο κάνουμε αναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη χρήση τους από τον ξενοδοχειακό κλάδο. Όσον αφορά το ερευνητικό μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στη μεθοδολογία της έρευνας η οποία είναι η ανάλυση περιεχομένου και στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση δραστηριότητας στο Facebook, συγκεκριμένων boutique ξενοδοχείων. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο καταγράφουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα.
  • The outbreak of the COVID-19 pandemic resulted in huge financial losses and an unprecedented global health, social and economic crisis. The tourism industry, which has always been vulnerable to crises, has been dramatically affected. Surviving the pandemic while creating a competitive advantage for the hotel industry requires flexibility and risk-taking. Furthermore, as it is not possible to quantify the duration of the pandemic, reshuffles will have to be made and the tourism model must change. This study aims to investigate the use of social media, and especially Facebook, as tools for communication and promotion of boutique hotels in Greece before and after the occurrence of the pandemic. In particular, in the first chapter we refer to the pandemic of COVID-19 and its effects on world and Greek tourism. In the second chapter we analyze the concept and characteristics of boutique hotels. In the third chapter we refer to social media and their use by the hotel industry. Regarding the research part of the dissertation, in the fourth chapter we refer to the research methodology which is the content analysis and in the fifth chapter we present the results obtained from the Facebook activity analysis of specific Boutique hotels. Finally in the sixth chapter we refer to the conclusions that emerge from the research.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.