Διαστάσεις της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των μοναχικών ταξιδιωτών εν καιρώ πανδημίας

Aspects of solo travelers’ behavior during a pandemic (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ανδριώτη, Επιστήμη
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. Στεργίου, Δημήτριος
 8. Στεργίου, Δημήτριος | Αλεμπάκη, Μαρία
 9. Μοναχικοί ταξιδιώτες, Ταξιδιωτική συμπεριφορά, κίνητρα, πανδημία | Solo travelers, travel behavior, motivations, pandemic
 10. 1
 11. 9
 12. 81
 13. Περιέχει: πίνακες, εικόνες, σχήματα, διαγράμματα
  • Το ταξίδι σαν δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα από αρχαιοτάτων χρόνων. Οι άνθρωποι, ως κοινωνικά όντα, ταξίδευαν σε ομάδες είτε μόνοι τους για την ικανοποίηση ποικίλων αναγκών τους. Ένας νέο τύπος τουρίστα είναι ο μοναχικός ταξιδιώτης. Αυτό το νέο είδος τουρίστα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τα κίνητρα που τον οδηγούν να πραγματοποιήσει μοναχικό ταξίδι. Τα κίνητρα όμως και κατά συνέπεια η ταξιδιωτική του συμπεριφορά ενδέχεται να υπέστησαν μεταβολή λόγω μιας νέας για την εποχή μεταβλητής, της πανδημίας που ξέσπασε το Μάρτιο του 2020. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση της τουριστικής συμπεριφοράς των μοναχικών ταξιδιωτών και ταξιδιωτισσών εν καιρώ πανδημίας. Μέσω μιας διευρημένης μελέτης θα αναλυθεί το νέο αυτό τουριστικό ρεύμα, που γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση μετά την εμφάνιση της πανδημίας. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού πραγματοποιήθηκε εμπειρική έρευνα με δευτερογενή και πρωτογενή δεδομένα. Η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η ποιοτική έρευνα μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων και τα αποτελέσματα της οποίας αναλύθηκαν μέσω της ιδιογραφικής φαινομενολογικής ερμηνευτικής προσέγγισης. Το μοναχικό ταξίδι φαίνεται να πραγματοποιείται κατά βάση λόγω συνθηκών και όχι από προσωπική επιλογή. Η παρούσα διπλωματική εργασία θα καταδείξει τα κίνητρα που οδήγησαν τους ταξιδιώτες και ταξιδιώτισσες να πραγματοποιήσουν ταξίδι μόνοι τους και πώς αυτά μεταβλήθηκαν με ην εμφάνιση της πανδημίας.
  • Traveling as an activity has been an important feature since ancient times. Humans, as social beings, traveled in groups or alone to satisfy their various needs. A new type of tourist is the solo traveler. This new type of tourist is of particular interest in terms of the motivations that lead them to travel alone. However, their motivations and consequently their travel behavior may have been changed due to a new for the time variable, the pandemic that broke out in March 2020. The purpose of this thesis is to analyze the tourist behavior of solo travelers during a pandemic era. Through an expanded study, this new tourist stream will be analyzed, which experienced a special flowering after the onset of the pandemic. To achieve this purpose an empirical research was carried out with secondary and primary data. The method chosen is qualitative research through semi-structured interviews and the results of which were analyzed through the interpretative phenomenological approach. Solitary travel seems to be done mostly by default rather than by personal choice. This thesis will demonstrate the motivations that led also male and female travelers to travel alone and how these motives have been changed with the onset of the pandemic.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές