Ηγεσία ενδυνάμωσης, δημιουργικότητα εργαζομένων, καινοτομία και απόδοση στον τομέα της φιλοξενίας στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης τα ξενοδοχεία 4* και 5*

Empowering leadership, employee creativity, innovation and efficiency in the hospitality sector in Greece. The case study of 4* and 5* hotels (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σολωμός, Γεώργιος
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 110
 7. Μπελιάς, Δημήτριος
 8. Μπελιάς, Δημήτριος | Παπαγρηγορίου, Αριστείδης
 9. ηγεσία ενδυνάμωσης | empowering leadership | δημιουργικότητα και καινοτομία | creativity and innovation | εργασιακή απόδοση | employee performance | ξενοδοχεία | hotels
 10. 1
 11. 70
 12. Περιέχει : πίνακες
  • Το μεταβαλλόμενο εργασιακό τοπίο στους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας παρουσιάζει υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας, έχοντας οδηγήσει στην αποκέντρωση των ρόλων των εργαζομένων και στην αύξηση των γνωστικών απαιτήσεων από τους εργαζόμενους. Παράλληλα, μέσα στο εργασιακό περιβάλλον έχει αρχίσει να εμφανίζεται η ενδυναμωτική ηγεσία. Οι μοναδικές πιέσεις στις επιχειρήσεις της φιλοξενίας παγκοσμίως ενίσχυσαν την ανάγκη για ευελιξία, δημιουργικότητα και καινοτομία στη συμπεριφορά των εργαζόμενων. Ως εκ τούτου, η ενδυναμωτική ηγεσία καταλαμβάνει το ρόλο της ενθάρρυνσης της ατομικής έμπνευσης και του πάθους των εργαζομένων, μέσα από την ανάθεση καθηκόντων στο επίπεδο της οργάνωσης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η αλληλεπίδραση της ενδυναμωτικής ηγεσίας, της απόδοσης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας των εργαζομένων, στην οποία δρουν ως μεσολαβητικοί παράγοντες το πάθος των εργαζομένων και η ανταλλαγή γνώσης. Διεξήχθη έρευνα με ερωτηματολόγιο σε 262 προϊσταμένους και εργαζομένους σε ξενοδοχεία 4* και 5* στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το στυλ ενδυναμωτικής ηγεσίας που υιοθετείται προσδίδει καθοδήγηση, δημιουργικότητα και καινοτομία, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό να δημιουργηθεί ένα κλίμα μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί η δημιουργικότητα, η καινοτομία και η ανταλλαγή γνώσης.
  • The changing work landscape in the fields of tourism and hospitality presents a high level of complexity, having led to the decentralization of employee roles and the increase of cognitive demands from employees. At the same time, empowering leadership has begun to appear in the work environment. The unique pressures on hospitality companies worldwide have reinforced the need for flexibility, creativity and innovation in employee behavior. Therefore, empowering leadership plays the role of encouraging the individual inspiration and passion of employees, through the assignment of tasks at the organizational level. The purpose of this thesis is to explore the interaction of empowering leadership, performance, creativity and innovation of employees, in which the passion of employees and the exchange of knowledge act as mediators. A survey was conducted with a questionnaire in 262 managers and employees in 4 * and 5 * hotels in Greece. The results of the research showed that the empowering leadership style adopted gives guidance, creativity and innovation, thus facilitating the creation of a climate in which creativity, innovation and knowledge exchange will be developed and implemented.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.