Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και η επικοινωνία τους μέσω του marketing plan. Μελέτη περίπτωσης αεροπορικών εταιρειών στην εποχή Covid-19 και έπειτα

New technologies and their communication through marketing plan. Case study of airlines in the Covid-19 era and beyond (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΣΧΟΥ, ΜΑΡΙΑ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 74
 7. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ
 8. ΚΟΝΤΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ
 9. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ | ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 10. 3
 11. 114
 12. CHARTS, PICTURES, DIAGRAMS
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί το τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για τη συγγραφέα. Θέμα της είναι η εκπόνηση της μελέτης εκτίμησης της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και καινοτομιών και της επικοινωνίας αυτών μέσω του marketing plan, σε αεροπορικές εταιρείες των τριών μεγαλύτερων αγορών της αεροπορικής βιομηχανίας κατά την περίοδο του Covid-19 και έπειτα. Ως υπόβαθρο για τη μελέτη περίπτωσης θα λάβουμε το γενικό marketing με τη θεωρία των 4Ps και 4Cs του marketing mix , το digital marketing και το crisis management στο marketing καθώς και το marketing στον αεροπορικό τομέα με την εφαρμογή του digital marketing και του crisis marketing. Μεγάλη σημασία δίνεται και στη σχέση που εντοπίζεται μεταξύ της τεχνολογίας και του αεροπορικού marketing. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, αφού αναλυθεί κάθε δυνατή επιλογή αιτιολογημένα επιλέγεται αυτή της μελέτης περίπτωσης που βοηθά στην εξαγωγή των συμπερασμάτων. Τα εμπειρικά αποτελέσματα προκύπτουν από την επιλογή τριών αγορών, των ισχυρότερων στον αεροπορικό τομέα και την επιλογή δύο αεροπορικών εταιρειών από την κάθε μια αγορά. Σημαντικό κρίνεται για τη σφαιρική διαμόρφωση άποψης η επιλογή των αεροπορικών εταιρειών να είναι μια εταιρεία full service και μια low cost από την κάθε αγορά. Συμπερασματικά, η χρήση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών από τις αεροπορικές εταιρείες είναι μια πραγματικότητα ή οποία έχει ενταθεί εν μέσω της κρίσης που επέφερε η πανδημία. Παρατηρείται πως όλες οι εταιρείες που επελέγησαν έχουν εφαρμόσει την στροφή προς την ψηφιοποίηση, η κάθε μια στο δικό της βαθμό. Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνεται και επικοινωνείται μέσω του σχεδίου marketing όλων των εταιρειών και των στρατηγικών marketing.
  • This thesis constitutes the last section in order for the author to complete the Master degree in Tourism Business Administration of Hellenic Open University. The thesis objective is the case study of the application of new technologies and innovations in airlines of the three largest markets during the Covid-19 period and beyond. Additionally, it will be examined their intercommunication through the marketing plan. The background knowledge which will be used for this case study consists of the general marketing mix theory of 4ps and 4cs, the digital marketing, the crisis management. The digital and crisis aviation marketing will also be taken into consideration. After elaboration on every possible option, it will be chosen the one which supports better the extraction of conclusions under justification. The empirical results are obtained by the selection of two airlines in each of the three selected markets. Moreover, it should be noticed that the selected airlines of each market consist of one full service and one low cost. The new era of after Covid-19 pandemic requires the use of new technologies and applications in order for the aviation industry to recover the crisis. All of the chosen airlines applied different ways of digitalization. This new perspective was taken place by the utilizing of each company’s marketing plan and strategy.
 13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές