Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας στην μετά COVID-19 εποχή. Η περίπτωση του Δήμου Τρικκαίων Θεσσαλίας

Health and Wellness Tourism in post covid-19 era. A case study of Municipality of Trikkaion Thessaly (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ζησοπούλου, Κατερίνα
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. Κλάδου, Στυλιανή
 8. Κλάδου, Στυλιανή | Παπαγεωργίου, Μαριλένα
 9. Τουρισμός υγείας-ευεξίας | ιαματικός τουρισμός- spa | Βιώσιμη ανάπτυξη | Εικόνα προορισμού | Πανδημία covid-19 | Ντόπιοι κάτοικοι
 10. 4
 11. 32
 12. 47
 13. Περιέχει πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού υγείας και ευεξίας στην μετά covid-19 εποχή στην διεθνή και εγχώρια αγορά. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται η θεωρητική και εννοιολογική προσέγγιση της εν λόγω μορφής τουρισμού καθώς και οι μεταβλητές που διαμορφώνουν την ανάπτυξή της. Η ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση του τουρισμού υγείας - ευεξίας και του ιαματικού τουρισμού αποτελούν σημεία αναφοράς στην παρούσα έρευνα. Στην εργασία παρουσιάζονται οι εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας covid-19 σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, και κατ΄ επέκταση στην τουριστική δραστηριότητα, καθώς και οι νέοι όροι και οι ταξιδιωτικές τάσεις που διαμορφώθηκαν. Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, το κόστος, η βιωσιμότητα, η σωματική και πνευματική ευεξία αποκτούν πρωτεύοντα ρόλο στην διαμόρφωση της τουριστικής ζήτησης. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ανάπτυξης του τουρισμού υγείας- ευεξίας και ειδικότερα του ιαματικού τουρισμού, μελετώντας την περίπτωση της αξιοποίησης της ιαματικής πηγής στην θέση Ρίζωμα του Δήμου Τρικκαίων. Η πρωτογενής έρευνα περιλαμβάνει ημιδομημένες συνεντεύξεις με τοπικούς δημοτικούς και επιχειρηματικούς φορείς, ενώ η δευτερογενής έρευνα περιλαμβάνει την συλλογή δεδομένων από βιβλιογραφικές αναφορές και επιστημονικά άρθρα, καθώς και από επίσημες ιστοσελίδες των αρμόδιων τουριστικών φορέων της περιοχής. Η καταγραφή και απεικόνιση των δεδομένων, οδηγεί στην διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και ευεξίας στους τόπους προορισμού, περιλαμβάνοντας την περίπτωση του Δήμου Τρικκαίων, και στην επακόλουθη κατάθεση προτάσεων για μελλοντική μελέτη και έρευνα.
  • This dissertation explores the development prospects of health and wellness tourism in the post-covid-19 era in the international and domestic market. The first part presents the theoretical and conceptual approach of this form of tourism as well as the variables that shape its development. The holistic and anthropocentric approach of health-wellness tourism and spa tourism are reference points in the present research. The paper presents the extremely adverse effects of the covid-19 pandemic on all sectors of the economy, and consequently on tourism. In addition, the new conditions and the new travel trends created by the appearance of the pandemic are recorded. Ensuring public health, providing quality services, costs, sustainability, physical and mental well-being play a key role in shaping tourism demand. In the second part of the work is presented the research carried out in the context of the development of health-wellness tourism and in particular of spa tourism, studying the case of the utilization of the spa in Rizoma of the Municipality of Trikala. The primary research includes semi-structured interviews with local municipal and business bodies, while the secondary research includes the collection of data from bibliographic references and scientific articles, as well as from the official websites of the competent tourist institutions of the region. The recording and display of data leads to the conclusion on the development of health and wellness tourism in the destinations, including the case of the Municipality of Trikala, and the subsequent submission of proposals for future study and research.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.