«Οι πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας Covid – 19 στον τομέα των αεροπορικών εταιρειών: Στρατηγικός σχεδιασμός και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα»

"The potential effects of pandemic Covid-19 on airline industry: strategic plan and long term results" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαδοπούλου, Βασιλική
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 25 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-25]
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. Παπαθεοδώρου, Ανδρέας
 8. Παπαθεοδώρου, Ανδρέας | Κόντης, Αλέξιος Πατάπιος
 9. Στρατηγικός σχεδιασμός και Strategic Planning | Μάρκετινγκ και Marketing | Αεροπορικές Εταιρείες και Aviation Airlines | Covid - 19
 10. 19
 11. 12
 12. 28
 13. Περιέχει 2 πίνακες
 14. Κοκκώσης Χ. και Τσάρτας Π., (1999), «Τουριστικός Τομέας. Ανάπτυξη και Περιβάλλον στον Τουρισμό. Τόμος Β’»
  • Ο τομέας των αερομεταφορών αποτελεί ένας από τους πληγέντες κλάδους από την πανδημία Covid-19, η οποία προξένησε αισθήματα φόβου και ανασφάλειας στον ταξιδιώτη μειώνοντας αφενός τη ζήτηση για πραγματοποίηση ταξιδιών και αφετέρου της μείωσης της επισκεψιμότητας μεγάλων αεροσταθμών ώστε να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού. Σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση των προηγούμενων χρόνων, δυσχεραίνεται η οικονομική ανάκαμψη της αεροπορικής βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η ελπίδα για την εμφάνιση ρυθμών οικονομίας όπως εκείνων που υπήρχαν πριν την έλευση του ιού. Υπό αυτές τις συνθήκες και προκειμένου να αποφευχθεί η μείωση οικονομικών εισροών, διάφορες αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε μείωση προσωπικού και επανεκτίμηση στόλου, άλλες αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν στην απόσυρση αεροσκαφών εξασφαλίζοντας τη λειτουργική βιωσιμότητα τους, ενώ κάποιες άλλες με οικονομικές δυσχέρειες ετών, οδηγήθηκαν σε πτώχευση. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να ληφθεί ένα σχέδιο δράσης για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάκαμψη, την ενίσχυση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, τη δημιουργία αισθημάτων όπως ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον ταξιδιώτη και τέλος να ληφθούν σταθερές κυβερνητικές αποφάσεις ούτως ώστε στο απώτερο μέλλον να ενισχυθεί και ο ανταγωνισμός. Μολονότι, σταδιακά γίνονται προσπάθειες επανόδου της παγκόσμιας οικονομίας σε επίπεδα πριν το Μάρτιο του 2020, η εκπόνηση ακόμα μίας έρευνας για τη πανδημία, τις συνέπειες και το στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ για τις αεροπορικές εταιρείες, δίνει το έναυσμα να ληφθούν επιπλέον μέτρα στήριξης και ανάκαμψης και σε συνδυασμό με την περαιτέρω έρευνα, να διαχειριστούν και να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες μελλοντικές κρίσεις τέτοιου βεληνεκούς.
  • The aviation industry is one of the sectors affected by the pandemic of Covid-19, which has caused fear and uncertainty among travelers, reducing the demand for travel and reducing passenger’s traffic at major airports in order to prevent the spread of the virus. Combined with the impacts of the economic crisis of previous years, the recovery of the aviation industry is hampered while at the same time the hope for the emergence of economic rates similar to those that existed before the advent of the virus, is diminishing. In order to avoid the reduction of financial inflows, some aviation airlines proceeded to reduce staff and re-evaluation of their fleet, other airlines proceeded to withdraw aircraft ensuring their operational viability, while some other with financial difficulties, were led to bankruptcy. Therefore, it is necessary to take an action plan for the short and long term recovery, enhance the travel experience, create feelings such as safety and confidence in the traveler and finally make firm government decisions so that in the distant future the competition will be strengthened. Although efforts are gradually being made to bring the global economy back to pre- March of 2020 levels, additional research on airline strategy, impacts and marketing planning will provide further support and measures of recovery and ways for managing and dealing with possible future crises of this magnitude.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.