Τέχνη και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μία αμοιβαία συνύπαρξη ή δύο ξένοι στην ίδια τάξη;

Art and Secondary Education: A mutual co-existence or two strangers in the same class? (english)

 1. MSc thesis
 2. ΦΥΡΗΓΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ - ΕΥΤΕΡΠΗ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 September 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. ΚΟΥΤΡΟΥΒΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΑΡΜΑΟΣ, ΡΕΜΟΣ
 9. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και Secondary education | Τέχνη και Art | Διδακτική μέθοδος και Teaching method | Μετασχηματίζουσα μάθηση και Transformative learning
 10. 3
 11. 49
 12. 19
 13. Περιέχει πίνακες, γραφήματα και εικόνες.
  • Σε ένα κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται, η παρεχόμενη εκπαίδευση στους μαθητές οφείλει να προσαρμόζεται στις νέες καταστάσεις που δημιουργούνται. Οι αλλαγές που γίνονται στον τομέα αυτό αφορούν στη διδακτέα ύλη, στις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται και στην επιμόρφωση των καθηγητών, οι οποίοι θα κληθούν να εφαρμόσουν τα νέα δεδομένα. Η χρήση των διαφόρων μορφών τέχνης και των έργων της στην εκπαίδευση είναι μία από τις μεταβολές στις μεθόδους διδασκαλίας. Η χρήση της τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ) είναι μία μέθοδος διδασκαλίας που μέσω της παρατήρησης, του αναστοχασμού και της έκφρασης ιδεών και απόψεων, με την κατάλληλη καθοδήγηση από τους καθηγητές, οδηγεί στην ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικής σκέψης και στην ενεργοποίηση των αισθήσεων των μαθητών. Για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν σωστά τις δυνατότητες που τους δίνουν οι διάφορες μορφές τέχνης, απαιτείται η κατάλληλη επιμόρφωσή τους. Η απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων θα βοηθήσει τους μαθητές να κατακτήσουν την παρεχόμενη γνώση στο σχολείο και να καταστούν ωφέλιμοι άνθρωποι για την κοινωνία και για το μέλλον της χώρας. Η παρούσα ποιοτική έρευνα διενεργήθηκε με τη χρήση προσωπικών ημιδομημένων συνεντεύξεων, οι οποίες μελετήθηκαν και τα ευρήματά τους παρουσιάζονται σύμφωνα με τις αρχές της θεματικής ανάλυσης. Στόχος της είναι η διερεύνηση των απόψεων και των στάσεων των καθηγητών σχετικά με τη χρήση της τέχνης ως μεθόδου διδασκαλίας και της ανάγκης επιμόρφωσής τους. Στην έρευνα συμμετείχαν είκοσι ένας (21) εκπαιδευτικοί. Οι συμμετέχοντες ανήκουν σε εννέα διαφορετικές ειδικότητες, καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες με μεγάλο εύρος επαγγελματικής – διδακτικής εμπειρίας και υπηρετούν είτε σε Ιδιωτικό, είτε σε Δημόσιο Σχολείο Γενικής Παιδείας, είτε σε Μουσικό Σχολείο, που μπορεί να θεωρηθεί ως μία ιδιαίτερη περίπτωση Σχολικής Μονάδας. Από την έρευνα προέκυψε ότι η χρήση της τέχνης ως μεθόδου διδασκαλίας από τους καθηγητές στην τάξη επηρεάζεται – σε διαφορετικό βαθμό - από τους ακόλουθους παράγοντες που είναι: η σχέση τους με την τέχνη σε προσωπικό επίπεδο, η κατεύθυνση των βασικών σπουδών τους (θεωρητικές, ανθρωπιστικές, θετικές ή τεχνολογικές), η «επαγγελματική τους ηλικία» και η επιμόρφωσή τους επί του θέματος. Εκτός από τα παραπάνω, η έρευνα ανέδειξε και άλλα θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα επί του θέματος και τα οποία είναι η μη αρνητική στάση της πλειονότητας των καθηγητών να εμβαθύνουν στη μέθοδο μέσω σχετικής επιμόρφωσης, η ύπαρξη μιας τράπεζας έργων τέχνης κατηγοριοποιημένη ανά μάθημα ή/και ανά διδακτική ενότητα, η παροχή οδηγιών για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των έργων τέχνης εντός της αίθουσας διδασκαλίας αλλά και η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών ώστε η διδακτέα ύλη να ολοκληρώνεται εντός του σχολικού έτους, εφόσον χρησιμοποιείται και η τέχνη ως διδακτική μέθοδος. Τα ευρήματα της έρευνας αν και αντιπροσωπεύουν τον πληθυσμό από τον οποίο προέρχονται και δεν μπορούν να γενικευθούν ώστε να αφορούν σε όλο τον πληθυσμό των καθηγητών της χώρας, εντούτοις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατευθύνσεις για τη σχεδίαση των νέων προγραμμάτων σπουδών στα οποία να περιλαμβάνεται και η τέχνη ως διδακτική μέθοδος.
  • In a world which is constantly changing and evolving, the education provided to the students owes to adapt itself to the newly created conditions. The changes occurring in this field concern the taught material, the utilized teaching methods and the re-education of the teaching staff who will be called to apply the new data. The use of various forms of art in the field of education is one of the alterations occurring in the teaching methods. The use of art in the Secondary Education (SE) is a teaching method which, through observation, self-reflection and expression of ideas and opinions, along with the proper guidance from the teachers, leads to the development of imagination, of creative thinking as well as to the activation of the senses of the students. For the teachers to be able to properly utilize the capabilities available to them through the various forms of art, they are required to be properly re-educated. The acquisition of the required skills will enable students to master the knowledge provided in schools and, in turn, to become useful people for both the society and the future of the country. The present qualitative research was conducted with the use of personal semi-structured interviews, which were studied, and their findings are hereby being presented according to the principles of thematic analysis. It aims to investigate the opinions and stands of the teaching staff concerning the use of art as a method of teaching as well as of their requirement to be re-educated. During the research, twenty-one (21) teachers participated. The participants belong to nine different fields, they cover all age groups having a wide range of professional – teaching experience and serve in a Private or in a Public School of General Education, or in a Music School, the latter of which can be regarded as a special case of a Teaching Unit. Results from this research showed that the use of art as a teaching method from the teaching staff in class is affected – in various degrees – by the following factors: the teachers’ relationships with art on a personal level, the direction of their primary studies (literature, humanitarian, scientific or technological), their “professional age” and their re-education on this matter. Apart from all the above, the study has revealed other issues that concern the educational community on this matter, which are the non-negative mindset of the majority of the teachers to delve deeper into the method through their re-education on the matter addressed in this study, the existence of a collection of works of art which are sorted by subject or/and teaching unit, the provision of instructions for the most effective utilization of the works of art within the classroom as well as the update of the programmes of study so that the teaching material can be completed within a school year, on the condition that art is also being used as a teaching method. The findings of this project, even though they represent the population from which they come and thus cannot be generalized in order to correspond to the entire population of teachers in the country, they can, nevertheless, be used as guides for the planning of new programmes of study in which art will be included as a teaching method.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.