Ο ρόλος του διευθυντή - ηγέτη στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας

The role of the principal - leader in the effectiveness of the educational unit. (english)

 1. MSc thesis
 2. Στεργίου, Μαρία
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 80
 7. Μπαλάση, Αικατερίνη
 8. Μπαλάση, Αικατερίνη | Παπαλόη, Ευαγγελία
 9. Σχολική αποτελεσματικότητα | School effectiveness | Παράγοντες αποτελεσματικότητας | Efficiency factors | Αποτελεσματικός διευθυντής | Effective school principal | Ηγεσία. | Leadership
 10. 2
 11. 55
 12. 34
 13. Περιέχει : πίνακες
 14. Ανθοπούλου, Σ-Σ. (1999). Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο: Α. Αθανασούλα – Ρέππα, Σ-Σ. Ανθοπούλου, Σ. Κατσουλάκης, Γ. Μαυρογιώργος (επιμ.), Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Τόμος Β΄. Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Η αποτελεσματικότητα μιας εκπαιδευτικής μονάδας είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει μεγάλο αριθμό ερευνητών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια να διερευνηθούν οι απόψεις του Διευθυντή, του Υποδιευθυντή και των εκπαιδευτικών της ΕΠΑ.Σ. μαθητείας του ΟΑΕΔ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με τον ρόλο του διευθυντή - ηγέτη στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, επιλέχθηκε να διεξαχθεί ποιοτική έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις. Το δείγμα αποτελείται από δώδεκα εκπαιδευτικούς ανάμεσά τους ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής. Στη συνέχεια, έγινε επεξεργασία των δεδομένων με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι ο διευθυντής επιδιώκει να πετύχει τους στόχους που θέτει προχωρώντας σε σχετικές ενέργειες, συνεργάζεται με την τοπική κοινωνία για να γνωστοποιήσει τις ανάγκες και τις δυνατότητες της σχολικής του μονάδας και προσπαθεί για τη συνεχή βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών των εργαστηρίων και την εξασφάλιση οικονομικών πόρων. Παρά τις διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των συμμετεχόντων όλοι ήταν θετικοί στην προσπάθεια του διευθυντή να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι διαθέτει τις ικανότητες – δεξιότητες που χρειάζεται για να το επιτύχει. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύουν τα ευρήματα προγενέστερων ερευνών, προσθέτοντας νέα δεδομένα που εμπλουτίζουν την κεκτημένη γνώση.
  • The effectiveness of an educational unit is an issue that has concerned a large number of researchers. In this thesis, an attempt is made to investigate the views of the School Principal, the Deputy Principal and the teachers of the apprenticeship vocational school OAED (EPAS OAED) in the region of Western Macedonia regarding the role of the principal - leader in the effectiveness of the educational unit. To achieve this purpose, it was chosen to conduct qualitative research with semi-structured interviews. The sample consists of twelve teachers, including the principal and the deputy principal. Then, the data was processed using the method of thematic analysis. From the results of the research, it appears that the principal seeks to achieve the goals he sets by taking relevant actions, collaborates with the local community to meet the needs and capabilities of his school unit and strives for the continuous improvement of the logistical infrastructure of the laboratories and securing financial resources. Despite the differences in the responses of the participants, all were positive in the director's effort to ensure the orderly operation of the school unit. Most agreed that he has the skills needed to succeed. In conclusion, the results of the research reinforce the findings of previous research, adding new data that enriches the acquired knowledge.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.