Η αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας ως έναυσμα για κριτική σκέψη και μετασχηματισμό προβληματικών πλαισίων αναφοράς στα ΣΔΕ

The exploitation of aesthetic experience for triggering critical reflection and transformation of problematic frames of reference in Second Chance Schools (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΠΟΥΡΛΟΥΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 18 September 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 170
 7. ΧΑΡΙΣΗ, ΑΘΗΝΑ
 8. ΧΑΡΙΣΗ, ΑΘΗΝΑ | ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ
 9. ΕΕ | ΣΔΕ | ΜΜΑΕ | κριτικός στοχασμός | διάλογος | παρεκκλίνουσες συμπεριφορές
 10. 4
 11. 86
 12. 25
 13. Σχήμα 1. Σχήμα στο οποίο απεικονίζεται η Πυραμίδα των αναγκών κατά Maslow
  • Εδράζοντας κυρίως στη θεωρία του Mezirow και στην ολοκληρωμένη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο εφαρμογής μέθοδο της «Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας» (ΜΜΑΕ) που διαμόρφωσε ο Α. Κόκκος, επιδιώξαμε με την παρούσα διπλωματική να συνεισφέρουμε στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΕ) και να εμπλουτίσουμε την έρευνα για τις εφαρμογές της μεθόδου της MMAE, πρεσβεύοντας ότι πρόκειται για θεωρίες ανοικτές, σε πλήρη εξέλιξη. Επικεντρωθήκαμε στην θεμελιωμένη άποψη σύμφωνα με την οποία η αισθητική εμπειρία διεγείρει το διάλογο, ενεργοποιεί τον κριτικό στοχασμό και υποκινεί τις νοητικές διεργασίες στους εκπαιδευομένους. Διερευνήσαμε την εφαρμογή της στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), κι εστιάσαμε ειδικότερα στην επιλογή της από τους εκπαιδευτές, ως μέθοδο διαχείρισης κι αντιμετώπισης προβληματικών συμπεριφορών που ανακύπτουν στην ομάδα-τάξη. Τέλος, επιχειρήσαμε να καταδείξουμε το εύρος και την ποιότητα του μετασχηματισμού των στρεβλών και παγιωμένων στάσεων, γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, που οδηγούν σε παρέκκλιση. Ως μεθοδολογία στην έρευνα μας επιλέξαμε την ποιοτική προσέγγιση και τις συνεντεύξεις, αποβλέποντας στην εις βάθος διερεύνηση και κατανόηση της εφαρμογής της αισθητικής εμπειρίας στα ΣΔΕ. Εν κατακλείδι, διαπιστώσαμε ότι η MMAE συγκροτεί μια απόλυτα συμβατή εκπαιδευτική μέθοδο που επιλέγεται συχνά στις δομές των ΣΔΕ. Η μέθοδος εμφανίζεται ικανή να διαχειριστεί επιτυχώς φαινόμενα παρεκκλινουσών, συμπεριφορών και επιλέχθηκε από τους εκπαιδευτές κυρίως σε ρατσιστικές συμπεριφορές και ήπιες εκδηλώσεις παραβατικότητας. Από τα ευρήματα επιβεβαιώσαμε επίσης, ότι επήλθε συνολικώς στους εκπαιδευόμενους ενεργοποίηση του κριτικού στοχασμού και του διαλόγου, ενώ παρήχθησαν συναισθήματα και σχέσεις που συντέλεσαν στον μετασχηματισμό του πλαισίου αναφοράς τους, παρά τα ελάχιστα πρακτικά ζητήματα που ανέκυψαν.
  • Founding mainly on the theories of J. Mezirow and on the complete, in theory and in practice, application method that A. Kokkos formed the goal of this thesis is to contribute to Adult Education and enrich the research for the Transformative Learning through Aesthetic Experience, while standing for the fact that these theories are open and constantly evolving. We focused on the well-established belief that aesthetic experience stimulates dialogue, activates critical thinking, and incites mental processes of the students. We investigated its application to Second Chance Schools and focused on its selection by the trainers as a method of dealing with and facing defective conduct or misbehavior that might emerge within the team-class. Finally, we attempted to point out the range and quality of the transformation of distorted established attitudes knowledge, or skills of the students, that lead to deviation. The Methodology of our Research consists of qualitative analysis and interviews, aiming to the in-depth investigation and comprehension of the application of Aesthetic Experience to Second Chance Schools. In conclusion, we found out that Transformative Education through Aesthetic Experience constitutes a well-suited teaching method which is often selected within the structure of Second Chance Schools. The method appears effective in handling cases of misconduct and was primarily applied to face racist behaviors. From the findings we also acknowledged that critical thinking and dialogue were activated and initiated in total between the trainees, whereas emotions and relationships which contributed to the transformation of their reference framework emerged, despite the few practical issues that occurred.
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές