Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: η περίπτωση της Ελλάδας

European and national policies in Foreign Language Learning in Adult Education: the case of Greece (english)

 1. MSc thesis
 2. Καλοξύλου, Ιωάννα
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
 4. 24 September 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Πρόκου, Ελένη
 8. Ορφανάκη, Καλλιόπη
 9. Πολυγλωσσία | Multilingualism | Εκμάθηση ξένων γλωσσών | Foreign language learning | Εκπαίδευση Ενηλίκων | Adult Education | Ευρωπαϊκές πολιτικές | European policies
 10. 3
 11. 49
 12. 26
 13. Περιέχει : σχήματα, διαγράμματα, πίνακες.
 14. Κόκκος, Α. / Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • Η πολυγλωσσία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθείται η διατήρησή της μέσω της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνει την επικοινωνία και αλληλοκατανόηση των πολιτών μεταξύ τους και με τα θεσμικά όργανα. Το ευρωπαϊκό όραμα για όλους τους πολίτες είναι να γνωρίζουν δύο ξένες γλώσσες πέρα από τη μητρική τους. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ύπαρξη ευρωπαϊκών πολιτικών σε σχέση με την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ παράλληλα εξετάζει ποιες από αυτές υιοθετούνται και σε ποιο βαθμό στην περίπτωση της Ελλάδας. Οι πολιτικές για την προώθηση της πολυγλωσσίας συμπεριλαμβάνουν την εκμάθηση ξένων γλωσσών, η προσέγγιση ωστόσο είναι ολιστική και τονίζεται η διά βίου μάθηση, ενώ την ευθύνη για την υλοποίηση των πολιτικών φέρουν τα κράτη μέλη. Έμφαση δίνεται στην έναρξη επαφής με τις ξένες γλώσσες από τα προσχολικά χρόνια ώστε να τεθούν οι βάσεις για διά βίου γλωσσική εκπαίδευση σε συνδυασμό με κοινωνικοπολιτισμική ευαισθητοποίηση. Τα κυριότερα μέσα που προωθούνται είναι το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ για τις γλώσσες), το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσομάθειας και τα προγράμματα Erasmus+ που έχουν πεδίο εφαρμογής και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης αποτελεί στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτών ξένων γλωσσών συμβάλλει σε αυτό. Στην περίπτωση της Ελλάδας η εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών γίνεται αποσπασματικά με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας να αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μεταφορά αυτών καθώς ακολουθεί τις οδηγίες του ΚΕΠΑ για τις γλώσσες, ενώ παρατηρείται ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών στην εκπαίδευση ενηλίκων γίνεται μέσω παροχής προγραμμάτων η συμμετοχή στα οποία εξαρτάται κυρίως από την ατομική πρωτοβουλία. Τα επίπεδα γλωσσομάθειας των Ελλήνων είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αναφορικά με τη γνώση μίας ξένης γλώσσας, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει αρκετός «χώρος για δράση» στην εκπαίδευση ενηλίκων αναφορικά με τη γνώση πρώτης και δεύτερης ξένης γλώσσας.
  • Multilingualism is fundamental for the European Union and its preservation is promoted through foreign language learning. The use of foreign languages facilitates communication and mutual understanding both among citizens and with European institutions. The goal for all citizens is to use effectively their mother tongue plus two foreign languages. The present dissertation discusses the existence of European policies connected to foreign language learning in adult education. It also examines which of these policies are adopted and to what extent in the case of Greece. Foreign language learning is included as a means of promoting multilingualism; however, the approach is holistic and lays emphasis on lifelong learning with the member states being responsible for the implementation of the policies. Attention is drawn to early contact with foreign languages, even during the preschool years, in order to lay the foundations for lifelong language education in combination with sociocultural awareness. The main means promoted are the Common European Framework of Reference for Languages, the European Language Portfolio and the Erasmus+ programmes which can also apply to adult education. High-quality education is a goal of the European Union and improving the education and training of foreign language educators contributes to this purpose. In the case of Greece, the implementation is fragmented and the main complete transfer of these policies is the State Certificate of Language Proficiency following the guidelines of the Common European Framework of Reference for Languages. It is noted that foreign language learning in adult education takes place through programmes, the participation in which derives mostly from individual initiative. The language proficiency levels of the Greeks are above the European average concerning the knowledge of one foreign language. However, it is obvious that there is enough “space for action” in adult education regarding the language acquisition of a first and second foreign language.
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές