Σύστημα Διαχείρισης Αξιολογήσεων με Παραμετροποιημένες Ερωτήσεις

Assessment System with Parameterized Questions (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γκαϊτατζής, Χρήστος
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. Καψάλης, Βασίλειος
 8. Παραμετροποιημένες ερωτήσεις | Συστήματα διαχείρισης αξιολογήσεων
 9. 1
 10. 5
 11. 7
 12. Περιέχει: Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, ενδεικτικό κώδικα
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος αυτο–αξιολόγησης με παραμετροποιημένες ερωτήσεις. Υπάρχουν αρκετές εκπαιδευτικές πλατφόρμες οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης δημιουργίας, αλλά και αυτόματης διόρθωσης διαγωνισμάτων/ τεστ. Ωστόσο, ένα σημαντικό μειονέκτημα αυτών των πλατφορμών είναι η δυσκολία δημιουργίας παραμετροποιημένων ερωτήσεων. Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπαθεί να αναζητήσει και να εξεύρει λύσεις αντιμετώπισης αυτής της δυσκολίας για να καταστεί δυνατή η δημιουργία ερωτήσεων με δυναμικές παραμέτρους στο πλαίσιο δημιουργίας ενός διαγωνίσματος/ τεστ. Ειδικότερα, το βασικό πλεονέκτημα που μπορεί να αναγνωρίσει κανείς σε αυτήν την περίπτωση είναι σημαντικό καθώς ο κάθε εξεταζόμενος ενός τεστ/ διαγωνίσματος καλείται να απαντήσει έστω και σε ελάχιστα διαφοροποιημένες ερωτήσεις. Η παρούσα υλοποίηση του συστήματος παρέχει τη δυνατότητα χρήσης τόσο από ορισμένους επισκέπτες, οι οποίοι θα μπορέσουν να εκτελέσουν κάποιο διαγώνισμα, όσο και από εκπαιδευτές οι οποίοι θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τη δική τους τάξη, μάθημα αλλά και διαγώνισμα είτε με στατικές είτε με παραμετροποιημένες ερωτήσεις, με μοναδική προϋπόθεση τη διατήρηση ενός λογαριασμού στην πλατφόρμα. Η ανάπτυξη του εν λόγω συστήματος πραγματοποιήθηκε με τη γλώσσα προγραμματισμού PHP framework CodeIgniter 4 για τη δημιουργία του back – end τμήματος, το σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων MySQL και τη γλώσσα προγραμματισμού JavaScript για την υλοποίηση σεναρίων του front – end τμήματος. Τέλος, μερικά από τα εργαλεία και το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία είναι το Visual Studio Code και το XAMPP.
  • The object of the Diploma Thesis is the creation and automatic evaluation of online tests with parameterized questions. There are some educational platforms that provide us the ability to easily create quizzes / tests as well as the automatic correction of quizzes. However, one disadvantage that one can face is the difficulty of creating parametric questions. The present Diploma Thesis tries to solve this difficulty so that it is possible to produce questions with different parameters in the same question. In this case, there is an advantage which is important as each examinee of a test / competition has a different, albeit slightly, question. The application can be used by visitors who will be able to run a shelf-tests but can also be used by examiners who can have an account on the platform and can create their own classes, lessons and tests using either static or parametric questions. The development of this web application was based on the following technologies: CodeIgniter 4 framework which uses the PHP programming language to create the back-end part, the MySQL database management system and the JavaScript programming language for executing front-end scripts. Finally, some of the tools and software were used for this diploma thesis, include Visual Studio Code and XAMPP.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές