Προγραμματισμός και κατασκευή ενός έξυπνου τηλεκατευθυνόμενου οχήματος με τεχνολογία WiFi/BT, χρησιμοποιώντας τον μικροελεγκτή Arduino Uno

Programming and construction of a smart remote-controlled vehicle with Wi-Fi / BT technology, using the Arduino Uno microcontroller (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κάσος, Κωνσταντίνος
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 111
 7. Παπαμιχαήλ, Γεώργιος
 8. Καρυώτης, Βασίλειος | Ταμπούρις, Ευθύμιος
 9. Μικροελεγκτής Arduino Uno, ESP8266, Αισθητήρας, Έξυπνο τηλεκατευθυνόμενο όχημα, IR Wireless Remote Control, Wiring, MIT App Invertor, Arduino IDE | Arduino Uno microcontroller, ESP8266, Sensor, Smart remote control vehicle, IR Wireless Remote Control, Wiring, MIT App Invertor, Arduino IDE
 10. 5
 11. 3
 12. 17
 13. Περιέχει :εικόνες
  • Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι τρόποι ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ μικροελεγκτών και άλλων ασύρματων συσκευών. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους είναι δυνατή η επικοινωνία των μικροελεγκτών Arduino Uno και ESP8266 της οικογένειας Arduino. Θα δούμε πώς γίνεται η κατασκευή ενός τηλεκατευθυνόμενου οχήματος, αλλά και η δημιουργία εφαρμογών κινητού τηλεφώνου με λογισμικό Android. Οι εφαρμογές θα έχουν την δυνατότητα να συνδέονται είτε με χρήση Bluetooth είτε με την χρήση Wifi και να δίνουν εντολές στο τηλεκατευθυνόμενο όχημα. Επίσης, θα έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν χωρίς τη χρήση κινητού τηλεφώνου και να έχουμε επικοινωνία μέσω ασύρματου τηλεχειριστήριου, με χρήση της μονάδας λήψης υπέρυθρων. Οι εφαρμογές (κώδικας) έχουν αναπτυχθεί στα περιβάλλοντα Arduino IDE (κώδικα σε γλώσσα Wiring ο οποίος εκτελείται στο Arduino) και Mit App Invertor (κώδικας ο οποίος εκτελείται στην συσκευή Android) δίνοντας την δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την απλότητα και την δύναμη που παρέχουν οι μικροελεγκτές της οικογένειας Arduino για την περάτωση απλών αλλά και σύνθετων εφαρμογών, καθώς και να δώσει το απαιτούμενο υπόβαθρο στον αναγνώστη έτσι ώστε αφενός, να αναπτύξει τις δικές του ιδέες, αφετέρου να εμπλουτίσει την παρούσα εφαρμογή. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας είναι τα εξής: • Ο έλεγχος των κινήσεων του τηλεκατευθυνόμενου οχήματος μέσω Bluetooth. • Ο έλεγχος των κινήσεων του τηλεκατευθυνόμενου οχήματος μέσω Wifi. • Ο έλεγχος των κινήσεων του τηλεκατευθυνόμενου οχήματος μέσω ασύρματου τηλεχειριστήριου μονάδας λήψης υπέρυθρων(IR Wireless Remote Control). • Η αναβάθμιση της εφαρμογής με σκοπό τον καλύτερου και βελτιωμένο ελέγχο του αμαξιού μέσω προσομοίωσης Joystick. • Η δυνατότητα αναγνώρισης εμποδίων με σκοπό την αποφυγή σύγκρουσης του τηλεκατευθυνόμενου οχήματος με την χρήση Αισθητήρα (Έξυπνο τηλεκατευθυνόμενο όχημα).
  • This paper presents the ways of wireless communication between microcontrollers and other wireless devices. More specifically, the ways in which the Arduino Uno and ESP8266 microcontrollers of the Arduino family can communicate with each other. We will see how to build a remote-controlled vehicle, but also the creation of mobile phone applications with Android software. The applications will be able to connect using either Bluetooth or Wifi and give commands to the remote-controlled vehicle. They will also be able to be used without a mobile phone and communicate via wireless remote control, the infrared reception unit. Applications (code) have been developed in the Arduino IDE (Wiring code running on Arduino) and Mit App Invertor (code running on Android device) environments enabling wireless communication. The purpose of this paper is to present the simplicity and power provided by the microcontrollers of the Arduino family to complete simple and complex applications, as well as to provide the necessary background to the reader so that they can develop their own ideas and further enrich this application. The results of this work are as follows: • Controlling the movements of the remote-controlled vehicle via Bluetooth. • The control of the movements of the remote controlled vehicle via Wifi. • The control of the movements of the remote-controlled vehicle through a wireless remote control unit (IR Wireless Remote Control). • Upgrading the application for better and improved car control via Joystick simulation. • The ability to identify obstacles in order to avoid the collision of the remote-controlled vehicle with the use of a Sensor (Smart remote-controlled vehicle).
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές