Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας με χρήση Αποθήκης Δεδομένων με στόχο την ενίσχυση διαδικασιών λήψης αποφάσεων

Implementation of an Electronic Health Record using a Data Warehouse in order to strengthen decision-making processes (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μπίμπου, Μάρθα
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 111
 7. Γκαράνη, Γεωργία
 8. Γκαράνη, Γεωργία | Μαρκέτος, Γεράσιμος
 9. Ιατρική Πληροφορική | Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας | Αποθήκη Δεδομένων | Δεδομένα | MySql
 10. 1
 11. 16
 12. 14
 13. Περιέχει : εικόνες, πίνακες, σχήματα
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc), της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Αντικείμενο της εργασίας είναι η Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας με χρήση Αποθήκης Δεδομένων με στόχο την ενίσχυση διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η έννοια του Ηλεκτρονικού Φάκελου Υγείας έχει αποτυπωθεί σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης Υγείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης. Για την καλύτερη και πιο αντικειμενική διεκπεραίωση της εργασίας χρειάστηκε να υλοποιηθούν δύο μέρη, το θεωρητικό μέρος και το πρακτικό μέρος. Στο θεωρητικό μέρος καταγράφηκαν μέσω της βιβλιογραφίας και άλλων χρήσιμων πηγών θέματα κλειδιά, έννοιες και μέθοδοι ώστε να κατανοηθούν οι όροι και οι διαδικασίες τους που αφορούν το συγκεκριμένο αντικείμενο. Για το πρακτικό μέρος υλοποιήθηκε μέσω μιας μικρογραφίας μια Αποθήκη Δεδομένων εκτελώντας ερωτήματα και αντλώντας απαντήσεις οι οποίες εν συνεχεία αναλύονται και αποτιμώνται καταλήγοντας σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα για τη χρησιμότητα της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. Η εργασία έχει δομηθεί σε πέντε κεφάλαια. Από τα κεφάλαια αυτά τα τρία πρώτα αναφέρονται στο θεωρητικό υπόβαθρο των εννοιών, το τέταρτο στο πρακτικό μέρος αυτής και τέλος το πέμπτο στα αποτελέσματα που έχουν εξαχθεί. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια γενική εικόνα της ιατρικής πληροφορικής και η εφαρμογή της και εν συνεχεία αναλύεται ο όρος της τηλεϊατρικής και η σημασία της. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται εκτενώς ο όρος του ιατρικού φακέλου καθώς και η μετεξέλιξή του σε ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή μαζί με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Επιπλέον αναφορά γίνεται και στο ρόλο των χρηστών του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Παρουσιάζονται επίσης τα απαραίτητα πρότυπα και πρωτοκόλλα που υπάρχουν για τους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους καθώς και κάποιες προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους. Τέλος ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις απαιτήσεις συστήματος και ασφάλειας με στόχο την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τις Αποθήκες Δεδομένων. Γενικότερα ασχολείται με την αρχιτεκτονική, τη μορφή και τη λειτουργία της Αποθήκης Δεδομένων, όπως επίσης τη δομή και το σχηματισμό της. Τέλος περιγράφεται εκτενώς το πολυδιάστατο μοντέλο δεδομένων καθώς και οι λειτουργίες του. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο πρακτικό μέρος της εργασίας και στην υλοποίηση από την αρχή μιας Αποθήκης Δεδομένων πάνω σε ιατρικές εγγραφές ασθενών. Για τη δημιουργία της περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, από την αρχική σχεδίασή της, την ανεύρεση δεδομένων, την εισαγωγή τους σε αυτή έως και την εκτέλεση ερωτημάτων για την ανάδειξη χρήσιμων απαντήσεων πάνω στα υπάρχοντα δεδομένα. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα εξαγόμενα συμπεράσματα καθώς και ο σχολιασμός αυτών.
  • This dissertation was implemented in the framework of the postgraduate study program Specialization in Information Systems (MSc), the School of Science and Technology of the Hellenic Open University. The object of the work is the Implementation of an Electronic Health File using a Data Warehouse in order to strengthen decision-making processes. The concept of the Electronic Health Record has been imprinted according to the subject of Health Science and the European Committee for Standardization. For the best and most objective performance of the work, two parts had to be implemented, the theoretical part and the practical part. In the theoretical part, key topics, concepts and methods were recorded through the literature and other useful sources in order to understand their terms and procedures concerning the specific object. For the practical part, a Data Warehouse was implemented through a miniature, performing questions and obtaining answers, which are then analyzed and evaluated, concluding with substantiated conclusions about the usefulness of the application of the Electronic Health Record. The work is structured in five chapters. The first three of these chapters refer to the theoretical background of the concepts, the fourth to its practical part and finally the fifth to the results that have been extracted. In more detail, the first chapter presents an overview of medical informatics and its application, and then analyzes the term telemedicine and its meaning. The second chapter analyzes in detail the term of the medical file as well as its evolution into an electronic file of the patient together with its advantages and disadvantages. Additional reference is made to the role of users of the electronic medical record. The necessary standards and protocols that exist for the electronic medical records as well as some conditions for their operation are also presented. Finally, special reference is made to system and security requirements in order to ensure its smooth operation. The third chapter deals with Data Warehouses. In general, it deals with the architecture, the form and the operation of the Data Warehouse, as well as its structure and formation. Finally, the multidimensional data model and its functions are described in detail. The fourth chapter is dedicated to the practical part of the work and to the implementation from the beginning of a Data Warehouse on medical records of patients. In order to create it, all the actions that were carried out are described in detail, from its initial design, finding data, entering them into it, and executing queries to highlight useful answers on the existing data. The fifth and last chapter presents the conclusions drawn as well as their commentary.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.