Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογής για την εξαγωγή, επεξεργασία και παρουσίαση πληροφορίας μέσω της διαδικτυακής διασύνδεσης προγραμματισμού εφαρμογών (web API) του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Analysis, design and implementation of an application for the extraction, processing and presentation of information through the online application programming interface (web API) of the Human Resources Registry of the Greek State (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Νικόπουλος, Ιωάννης
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. Μαυρομμάτης, Γεώργιος
 8. Μαυρομμάτης, Γεώργιος | Μπεληγιάννης, Γρηγόριος
 9. Βιβλιοθήκη Folium | Folium | Υπηρεσία Google map | Google map | Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου | Human Resources Registry of the Greek State | Πακέτο Εγκατάστασης για Python (pip) | Package Installer for Python (pip) | Γεωγραφικές Συντεταγμένες | Geographic Coordinates | Αυτόνομες Εφαρμογές | Stand alone applications | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) | Human Resources Management (HRM) | Βάση Δεδομένων Mongo DB | Mongo DB | Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών (API) | Application programming interface (API) | Γλώσσα Προγραμματισμού Python | Python | Βιβλιοθήκη Tkinter | Tkinter
 10. 1
 11. 22
 12. 20
 13. Περιέχει : σχήματα, εικόνες, πίνακες, χάρτες
  • Ζούμε σε μία εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από την ευκολία διάχυσης της πληροφορίας. Σε μία τέτοια πραγματικότητα είναι χρήσιμη η ανάπτυξη και χρησιμοποίηση τρόπων εξόρυξης και επεξεργασίας της πληροφορίας. Το Ελληνικό δημόσιο ανταποκρινόμενο στις αιτήσεις των καιρών κατευθύνεται σε μια όλο και μεγαλύτερη διάθεση σημαντικών στοιχείων για χρήση με βάση το λογική των ανοικτών δεδομένων και της ψηφιακής ανάπτυξης. Αυτή η ανάπτυξη που χαρακτηρίζει την εποχή μας πρέπει να βρίσκει ανταπόκριση στους χρήστες οι οποίοι θα αξιοποιούν αυτή την δυνατότητα. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια εκμετάλλευσης του API (Application Programming Interface) του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Η εργασία αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, στο θεωρητικό και πρακτικό. Στο πρακτικό έγινε ανάπτυξη προγράμματος σε γλώσσα python: Το πρόγραμμα αυτό διαχειρίζεται στοιχεία του API του Μητρώου της Απογραφής και εξάγει στοιχεία εύκολα διαχειρίσιμα από το χρήστη. Το γραφικό περιβάλλον στηρίζεται και εκμεταλλεύεται το GUI Tkinter. Το οποίο αποτελεί ένα απλό λιτό κλασικό και εύκολα διαχειρίσιμο περιβάλλον. Εκτός από το tkinter χρησιμοποιήθηκε το folium για έξοδο και εμφάνιση στοιχείων σε περιβάλλον φυλλομετρητή. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον δίνεται η δυνατότητα για δια δραστικότητα με τον χρήστη. Αυτή η δια δραστικότητα πραγματοποιείται μέσα από χάρτη ο οποίος εκμεταλλεύεται στοιχεία του Google map. Όλη η εφαρμογή στηρίζεται στο API του Μητρώου της απογραφής και σε στοιχεία των δήμων των περιφερειών στις οποίες οι δήμοι ανήκουν καθώς και στις γεωγραφικές τους συντεταγμένες. Στο θεωρητικό μέρος καταδεικνύεται η αναγκαιότητα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού (HRM –Human Resource Management) και της συμβολής της σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από έντονο ανταγωνισμό και γρήγορες αλλαγές. Τονίζεται η χρησιμότητα των stand alone εφαρμογών και η δόμηση του API της απογραφής. Γίνεται μια ιχνηλάτηση του Ελληνικού τοπίου όσο αφορά την λειτουργία ιστότοπων του Δημοσίου τομέα με βάση τα API. Η εργασία προσφέρει ένα οδηγό χρησιμοποίησης του API ο οποίος εύκολα μπορεί να επεκταθεί και να προστεθούν σε αυτόν καινούργιες δυνατότητες και επεκτάσεις. Αποτελεί μια φιλική παρουσίαση στοιχείων προς τη μεριά του χρήστη. Στην εφαρμογή η αποθήκευση δεδομένων έγινε σε μία Nosql βάση δεδομένων τη Mongo DB όπου σε αυτή κρατήθηκαν λειτουργικά στοιχεία. Το γραφικό της περιβάλλον Mongo Compass αποδείχτηκε εύκολα διαχειρίσιμο για πρόσβαση σε json ή csv αρχεία. Η επεξεργασία και εμφάνιση στοιχείων αποτελεί μια πρωτοτυπία της εργασίας καθώς και η εμφάνιση σε χάρτη στοιχείων όπως οι οργανισμοί- μονάδες ανά δήμο και ανά περιφέρεια. Ο χρήστης μπορεί να βρει στοιχεία όπως το σύνολο των εργαζόμενων το μορφωτικό τους επίπεδο καθώς και το url του οργανισμού όπου αυτό είναι διαθέσιμο, και αυτό δεν μπορεί να βρεθεί με άλλο αυτόματο τρόπο. Με την επεξεργασία του κώδικα ο κάθε χρήστης μπορεί να προσθέσει και άλλα στοιχεία και αυτό για μελλοντικές αλλαγές.
  • We live in an era characterized by the ease of diffusion of information. In such a reality, the development and use of information mining and processing methods is useful. The Greek public responding to the requests of the times is directed to an ever greater availability of important data for use based on the logic of open data and digital development. This development that characterizes our time must find a response to the users who will take advantage of this possibility. This thesis is an attempt to exploit the API (Application Programming Interface) of the Greek Public Human Resources Registry of the Ministry of the Interior. The work is developed on two levels, theoretical and practical. In practice, a program was developed in python language: This program manages elements of the API of the Census Registry and outputs elements easily manageable by the user. The GUI is based on and leverages the Tkinter GUI. Which is a simple austere classic and easy to manage environment. In addition to tkinter, folium was used to output and display data in a gender meter environment. In such an environment the possibility is given for interactivity with the user. This interactivity is realized through a map that takes advantage of Google map elements. The entire application relies on the API of the Census Registry and data on the municipalities of the districts in which they are open as well as their geographic coordinates. In the theoretical part, the necessity of human resources management (HRM – Human Resource Management) and its contribution in an era characterized by intense competition and rapid changes is condemned. Emphasis is placed on the utility of stand-alone applications and the architecture of the inventory API. There is a tracing of the Greek landscape as far as the operation of Public sector websites based on APIs is concerned. The work offers a guide to using the API that can easily be extended and new features and extensions added to it. It is a user-friendly presentation of data. In the application, the data was stored in a Nosql database, Mongo DB, where functional elements were kept. Its Mongo Compass GUI proved easily manageable for accessing json or csv files. The processing and display of data is a prototype of the work as well as the display of data on a map such as the organizations-units per municipality and per region. The user can find information such as the total number of employees, their educational level and the url of the organization where this is available, and this cannot be found in any other automatic way. By editing the code each user can add other elements and this for future changes.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.