Συγκριτική μελέτη απόδοσης διαφορετικών προσεγγίσεων αποθηκών δεδομένων τροχιάς

Comparative performance study of different trajectory data warehouses approaches (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σερδενές, Ιωάννης
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 141
 7. Γκαράνη, Γεωργία
 8. Μαρκέτος, Γεράσιμος | Βερύκιος, Βασίλειος
 9. Αποθήκη δεδομένων | Ανάλυση δεδομένων | Πίνακες γεγονότων | Πίνακες διαστάσεων | Data warehouse | OLAP | Fact tables | Dimension tables
 10. 1
 11. 8
 12. Περιέχει : πίνακες, σχήματα, εικόνες
  • Στην αρχή γίνεται μια εισαγωγή για τις αποθήκες δεδομένων και στην συνέχεια στις αποθήκες δεδομένων τροχιάς. Έτσι, αποθήκες δεδομένων τροχιάς ονομάζονται οι αποθήκες δεδομένων που αποθηκεύουν και αναλύουν μεγάλου όγκου δεδομένα τροχιάς κινούμενων αντικειμένων. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες υλοποίησης αποθηκών δεδομένων τροχιάς, παρόλα αυτά χρησιμοποιούνται διαφορετικές προσεγγίσεις στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αναπαράσταση των τροχιών των κινητών αντικειμένων. Η εργασία αυτή αφορά στη σύγκριση δύο διαφορετικών προσεγγίσεων αποθηκών δεδομένων τροχιάς. Χρησιμοποιώντας την ίδια μελέτη περίπτωσης, εγκαταστήσαμε και εκτελέσαμε δύο διαφορετικά πακέτα εργαλείων, ένα πακέτο εργαλείων για κάθε προσέγγιση, προκειμένου να καλύψουμε όλες τις ανάγκες ανάλυσης. Έτσι, στο πρώτο πακέτο προσέγγισης, χρησιμοποιήσαμε το Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS), το Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS), το Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) και το Power BI Desktop. Στο δεύτερο πακέτο προσέγγισης, χρησιμοποιήσαμε καταρχήν τo PgAdmin 4 (με το PostgreSQL) με το οποίο γίνεται η διαχείριση της αποθήκης, σε αντιστοιχία με το SSMS και τον Sql Server. Στη συνέχεια έγινε χρήση του Talend Open Studio για ETL επεξεργασία, το οποίο ανήκει στην ίδια κατηγορία με το SSIS. Έπειτα, χρησιμοποιήσαμε τo EXCEL, σε αντιστοιχία με το SSAS με το οποίο δημιουργήσαμε κύβο. Τέλος, το QGIS είναι αυτό με το οποίο έγινε η οπτική αναπαράσταση των σημείων σε αντιστοιχία με το POWER BI. Τα πακέτα εργαλείων ανάλυσης, εκτελέστηκαν με τα ίδια δεδομένα προκειμένου να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα. Προκειμένου να τα συγκρίνουμε, θέσαμε κάποια αξιολόγησης, έπειτα από την προσωπική εμπειρία που είχαμε από την χρήση τους. Έπειτα από την εν λόγω σύγκρισης καταλήξαμε ότι το πακέτο στην πρώτη προσέγγιση υπερτερεί με μικρή διαφορά με αυτό της δεύτερης προσέγγισης.
  • First an introduction is made for the data warehouses and then for the track data warehouses. Thus, track data warehouses are called data warehouses that store and analyze large volumes of moving object track data. Many attempts have been made to implement orbital data warehouses, however different approaches are used to the way the orbits of moving objects are represented. This work compares two different track data warehouse approaches. Using the same case study, we installed and executed two different toolkits, one toolkit for each approach, to meet all analysis needs. So in the first approach package, we used Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS), Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS), Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS), and Power BI Desktop. In the second approach package, we first used PgAdmin 4 (with PostgreSQL) to manage the repository, in conjunction with SSMS and SqlServer. Then Talend Open Studio was used for ETL processing, which belongs to the same category as SSIS. Next, we used EXCEL, in conjunction with the SSAS with which we created the cube. Finally, QGIS is the one with which the points were visually represented in accordance with POWER BI. The analysis toolkits were executed with the same data in order to draw the correct conclusions. In order to compare them, we put some evaluation, after the personal experience we had from their use. After this comparison we came to the conclusion that the package in the first approach is slightly different from that of the second approach.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.