Σχεδίαση και Υλοποίηση Παιχνιδιού Interactive Storytelling σε θέματα Διαχείρισης Έργων

Design and implementation of an interactive storytelling game on project management (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ζαχαρή, Ζωή
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 112
 7. Ρήγκου , Μαρία
 8. Ταμπούρης, Ευθύμιος | Ρεφανίδης, Ιωάννης
 9. Διαχείριση Έργου | Project Management | Εκπαιδευτικό Παιχνίδι | Educational Game | Σοβαρά Παιχνίδια | Serious Games | Εργαλείο Εκμάθησης | Learning Tool
 10. 1
 11. 1
 12. 44
 13. Περιέχει Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
 14. Διαχείριση Έργου
  • Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύονται οι προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ένας διαχειριστής έργου (Project Manager) στην καθημερινότητά του, τόσο σε θέματα γνώσεων και δεξιοτήτων όσο και ηθικής και δεοντολογίας. Στο πλαίσιο της εκπόνησης, σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και αξιολογήθηκε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, η χρησιμότητα του οποίου έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί εκπαιδευτικό εργαλείο για έναν υποψήφιο διαχειριστή έργου. Αρχικά, μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση και σε συνδυασμό με τις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζει ένας διαχειριστής έργου, αναπτύχθηκαν και καταγράφηκαν ρεαλιστικά σενάρια αλληλεπίδρασης. Στόχος του παιχνιδιού είναι να φέρει έναν υποψήφιο πιο κοντά στο πρόβλημα της διαχείρισης έργου (Project Management) και να κάνει περισσότερο προσιτή την εκπαίδευσή του. Το παιχνίδι αποσκοπεί στη διδασκαλία και στον έλεγχο των γνώσεων μέσω των επιλογών που προτίθεται ο χρήστης να κάνει. Για την υλοποίηση του παιχνιδιού μελετήθηκε και αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα Episode Interactive. Πρόκειται για παιχνίδι που εξελίσσεται με βάση τις επιλογές του χρήστη, και από τις οποίες εξαρτάται το μονοπάτι ολοκλήρωσής του. Το παιχνίδι, το οποίο μπορεί να παιχτεί σε κινητές συσκευές (Android και iOs), αποτελείται από επτά επεισόδια, με το καθένα να αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου. Αξιολογήθηκε από 27 χρήστες (διαχειριστές έργου και φοιτητές της ΠΛΣ 61) που ολοκλήρωσαν και τα επτά επεισόδια. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε ένα τυπικό τεστ αξιολόγησης ευχρηστίας με κάποιες επιπλέον δημογραφικές πληροφορίες.
  • This thesis deals with the challenges a Project Manager must face in his daily life both in terms of skills and knowledge as well as in ethics. As part of the elaboration, an educational game was designed, implemented and evaluated, the usefulness of which lies in the fact that it is an educational tool for a candidate project manager. Initially, through literature review and in combination with the actual conditions faced by a project manager, realistic interaction scenarios were developed and recorded. The game aims to bring a candidate closer to Project Management and make his training more accessible. Furthermore, it aims at teaching and controlling knowledge through the choices the user intends to make. The Episode Interactive platform was studied and utilized for the game development. It is a game that evolves based on the user's choices, and the path of its completion depends on those. The game can be played on mobile devices (Android and iOS). It consists of seven episodes, each of which is a sequel to the previous one. It was evaluated by 27 users (Project Managers and students of PLS 61) who completed all seven episodes. A standard usability assessment test with some additional demographic information was used for the assessment.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.