Μετάδοση Τηλεοπτικού Σήματος σε Συστήματα Ευρυεκπομπής Βασισμένα σε Δίκτυα Επικοινωνιών 5ης Γενεάς

Transmission of the Terrestrial Broadcast Signal On 5th Generation LTE-based communication networks (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ρώτας, Παναγιώτης
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 91
 7. Αλεξανδρόπουλος, Γεώργιος
 8. 5G | Broadcast | Ευρυεκπομπή | SIM | LTE | FeMBMS | Κινητό Τηλέφωνο | Κινητή Τηλεφωνία | Mobile
 9. 3
 10. 2
 11. 29
 12. Περιέχει: 47 εικόνες, 14 πίνακες
  • Η εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη των πέμπτης γενεάς (5G) Συστημάτων Ευρυεκπομπής (Broadcast) και συγκεκριμένα στην προδιαγραφή ΕΤSΙ TS 103 720 ν1.1.1 «5G Broadcast Systems for Linear TV and Radio Services; LTE-based 5G Terrestrial Broadcast System», η οποία περιγράφει τις απαιτήσεις για τη μετάδοση τηλεοπτικών σημάτων σε δίκτυο 5G ευρείας περιοχής και εισάγει νέες επιλογές για τη μετάδοσή τους σε εξοπλισμό χρηστών με δυνατότητες LTE, όπως smartphones και tablets συμβατά με το πρότυπο LTE, χωρίς να απαιτείται ειδική κάρτα SIM, ούτε έλεγχος της ταυτότητάς τους. Δόθηκε έμφαση στη λειτουργία FeMBMS (Further eνolνed Multimedia Broadcast / Multicast Service), η οποία επιτρέπει εφαρμογές υψηλής ισχύος υψηλού πύργου (Ηigh Power High Tower, HPHT) σε λειτουργία κάτω ζεύξης, ενώ χρησιμοποιεί το πλήρες εύρος ζώνης σήματος για εφαρμογές ευρυεκπομπής από 1.4 έως 20 MHz. Προκειμένου να επαληθευτεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η θεωρία, που αποτέλεσε τη βάση αυτής της μελέτης, πραγματοποιήθηκε ένα πείραμα, το οποίο αποδείχθηκε απολύτως επιτυχές ως προς τον στόχο που είχαμε αρχικώς θέσει και ο οποίος ήταν να χρησιμοποιηθεί αυτή η εργασία για τη δημιουργία ενός εγχειριδίου, ως το προοίμιο για σημαντικότατες εξελίξεις, που αφορούν στην μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος μέσω Συστημάτων Ευρυεκπομπής (broadcast) Πέμπτης Γενιάς (5G), χωρίς τη συμμετοχή των Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας και χωρίς καμία επιβάρυνση σε κόστος για τον τελικό χρήστη/τηλεθεατή.
  • The thesis focuses on the study of the 5th Generation (5G) Broadcast Systems and specifically on the specification ETSITS 103 720 v1.1.1 "5G Broadcast Systems for Linear TV and Radio Services; LTE-based 5G Terrestrial Broadcast System", which describes the requirements for the transmission of TV signals in a 5G wide area network and introduces new options for their transmission to users of LTE-enabled equipment, such as smartphones and tablets compatible with the LTE standard, without needing a special SIM card, nor verification of their identity. Emphasis was placed on the FeMBMS (Further Connected Multimedia Broadcast Multicast SeNice) function, which allows the application of high tower - high power in low-link mode, while using the full signal bandwidth for broadcast applications from 1.4 to 20MHz. In order to verify and further develop the theory, that formed the basis of this study, we carried out an experiment, which proved to be completely successful in terms of the goal we had initially set, that is, to use this work for the creation of a manual that would be the forerunner for very important developments, related to the transmission of the television signal through Fifth Generation (5G) Broadcast Systems, without the participation of Mobile Telephony Companies and without any additional cost to the end user/viewer.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.