Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων Μεταναστευτικών Ροών

Migratory Flow Management & Data analysis Web Application (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τριανταφυλλόπουλος, Λάμπρος
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 91
 7. Βασιλακόπουλος, Μιχαήλ
 8. Καραπιπέρης, Δημήτριος | Αλεξανδρόπουλος, Γεώργιος
 9. Μετανάστευση | Migration | Java | Javascript | Quarkus | Vue | Elastic | PostgreSQL | Data Warehouse
 10. 1
 11. 21
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση δεδομένων που σχετίζονται με τη μετακίνηση προσφυγικών ροών από και προς τον Ελλαδικό χώρο, καθώς και την εφαρμογή μεθόδων αναλυτικής επεξεργασίας σε αυτά τα δεδομένα. Ειδικότερα, η εφαρμογή δύναται να ενσωματωθεί στο δίκτυο εφαρμογών της Ελληνικής Αστυνομίας, στο οποίο έχουν πρόσβαση τόσο οι χρήστες της πρώτης γραμμής, όσο και οι διοικητικά επιβλέποντες αυτών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέας υπόθεσης μετανάστευσης, αποθηκεύοντας το γεω-στίγμα αυτής, όσο και των ατόμων που συμμετείχαν σε αυτή, καταγράφοντας όλα τα δημογραφικά τους στοιχεία, έγγραφα και φωτογραφίες. Για το κάθε άτομο τηρείται ιστορικό και θα είναι πλέον αναζητήσιμο στη βάση δεδομένων. Βάσει των καταγεγραμμένων δεδομένων, η εφαρμογή υποστηρίζει τη διενέργεια απλών Queries, elastic Queries με χρήση δημογραφικών αλλά και γεω-κριτηρίων, αλλά και την υλοποίηση Data Warehouse τοπολογίας αστέρα, για την περαιτέρω αναλυτική επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων. Για την υλοποίηση του API Server χρησιμοποιήθηκε το Quarkus framework, σε γλώσσα προγραμματισμού Java και βάση δεδομένων PostgreSQL. Η web εφαρμογή υλοποιήθηκε με Node.js και Vue.js, σε γλώσσα προγραμματισμού JavaScript με χρήση της βιβλιοθήκης Primevue. Για τη διεξαγωγή των αναζητήσεων χρησιμοποιήθηκε υποδομή Elastic, ενώ για την παραγωγή και ανανέωση Json Web Tokens χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αυθεντικοποίησης Keycloak. Για την ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκε το IDE IntelliJ IDEA Ultimate Edition.
  • The purpose of this thesis is to design and implement a complete Web Application for the management of data regarding the migratory routes to and from Hellenic territory, as well as methods of analytical process of the aforementioned data. Specifically, the application can be integrated into the application network of the Hellenic Police, and is directed to the end users, as well as their supervisors. The user has the ability to register a new migration case, persisting the case location and its coordinates by picking on a map, as well as the demographic information, photos and travel documents of immigrants. Each registered person has its personalized history review and is also readily searchable from the database. Based on the recorded data, the application allows for execution of basic, composite, elastic demographic and geo-queries, as well as an implementation of a star-based Data Warehouse, in order to perform data analysis. The implementation of the API Server was based on the serverless Quarkus framework, alongside Java programming Language while using PostgreSQL as the database layer. The Web Layer was based on Node.js, Vue.js as a javascript framework and the Primevue library. An Elastic Server was set up to facilitate queries, and a Keycloak instance was set up to enable authorized API access by means of Json Web Tokens. The application was written using the IDE IntelliJ IDEA Ultimate Edition.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές