Σχεδιασμός και υλοποίηση εξατομικευμένης ιστοσελίδας μουσείου φυσικής ιστορίας.

Design and implementation of a personalized natural history museum website. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Theodoropoulos, Athanasios
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 137
 7. Kabasi, Aikaterini
 8. Margounakis, Dimitrios | Tampouris, Efthimios
 9. Personalisation | multicriteria decision-making | E-museum | User modeling
 10. 6
 11. 5
 12. 13
 13. Σχήμα 1: Overview of the MCDA / MCDM process pg.60 Σχήμα 2: Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης pg.99 Σχήμα 4: Διάγραμμα ακολουθίας - Εγγραφή στον ιστότοπο pg.99 Σχήμα 5: Διάγραμμα ακολουθίας - Επίσκεψη σε εκθέματα pg.99 Σχήμα 6: Διάγραμμα ακολουθίας – Αναζήτηση pg.99 Σχήμα 7: Διάγραμμα ER pg.99
 14. Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, Σχεδιασμός και υλοποίηση εξατομικευμένης ιστοσελίδας μουσείου φυσικής ιστορίας.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση μιας ιστοσελίδας μουσείου φυσικής ιστορίας που θα παρέχει εξατομικευμένη αλληλεπίδραση στους χρήστες της, χρησιμοποιώντας πολυκριτήριες θεωρίες λήψης αποφάσεων. Επιπλέον βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι θα διατηρεί πληροφορίες για τους χρήστες της και θα εξατομικεύει την αλληλεπίδραση στον εκάστοτε χρήστη. Για να υλοποιηθεί αυτή η διαδικασία έγινε μελέτη των στοιχείων που ενδιαφέρουν τους επισκέπτες ενός τέτοιου μουσείου. Οι μελέτες, οι οποίες αφορούν και έρευνα με πραγματικούς χρήστες αλλά και μελέτης της βιβλιογραφίας, χρησιμοποιήθηκαν για τη σύλληψη και ανάλυση των απαιτήσεων καθώς και για το σχεδιασμό του συστήματος χρησιμοποιώντας τις αρχές της τεχνολογίας λογισμικού και των διαγραμμάτων της UML. Τα διαγράμματα επικεντρώνονται στη λειτουργία της εξατομίκευσης της ιστοσελίδας. Έπειτα από τον σχεδιασμό ακολουθεί η υλοποίηση του συστήματος όπου θα έχει τη δυνατότητα εξατομίκευσης της διαδικασίας εφαρμόζοντας πολυκριτήριες θεωρίες λήψης αποφάσεων.
  • This Thesis aims at the design and implementation of a natural history museum website that will provide personalized interaction to its users, using multicriteria theories of decision-making. In addition, its main feature is that it will retain information about its users and will personalize the interaction to each user. In order to implement this process, the elementsthat interest the visitors of such a museum were studied. The studies, which involve research with real users as well as study of the literature, were used to capture and analyze the requirements as well as to design the system using the principles of software technology and diagrams of UML. The diagrams focus on the function of personalization of the website. After the design follows the implementation of the system where it will be able to personalize the process by applying multicriteria decision-making theories.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές