Σχεδιασμός και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος για την διαχείριση και υποστήριξη της διενέργειας διασυλλογικών αγώνων αθλητικών σωματείων κλασικού αθλητισμού

 1. MSc thesis
 2. Καφετζής, Απόστολος
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 239
 7. Μπεληγιάννης, Γρηγόριος
 8. Πληροφοριακό Σύστημα | Διαδικτυακός προγραμματισμός | Διασυλλογικοί αγώνες | Κλασικός αθλητισμός | ICONIX | UML | Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης | Διάγραμμα ευρωστίας | Διάγραμμα ακολουθίας
 9. 2
 10. 1
 11. 0
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στην ανάλυση, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής, κύριος σκοπός της οποίας είναι η παροχή της απαραίτητης υποστήριξης για την διενέργεια Διασυλλογικών Αγώνων κλασικού αθλητισμού. Την εποπτεία και την ευθύνη τέλεσης των αγώνων έχουν οι κατά τόπους αρμόδιες Ενώσεις Αθλητικών Σωματείων οι οποίες με την σειρά τους εποπτεύονται από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Το υπό ανάπτυξη σύστημα στοχεύει κατά κύριο λόγο, στην απλοποίηση των διαδικασιών της γραμματειακής υποστήριξης που παρέχουν οι υπάλληλοι της Ένωσης Αθλητικών Σωματείων στα πλαίσια της διοργάνωσης. Όσο αναφορά τους υπεύθυνους των αθλητικών συλλόγων, το σύστημα εξασφαλίζει για λογαριασμό τους, την σωστή δήλωση συμμετοχής των αθλητών στα διάφορα αγωνίσματα της διοργάνωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις προϋποθέσεις ενώ παράλληλα τους δίνει την δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη της διοργάνωσης των αγώνων μέσω των αποτελεσμάτων και των αντίστοιχων βαθμολογιών. Σχετικά με τους υπάλληλους της γραμματείας, το σύστημα τους παρέχει την δυνατότητα να δημιουργούν πολύ γρήγορα και εύκολα τα απαιτούμενα πινάκια των αγωνισμάτων με τους συμμετέχοντες αθλητές, να υπολογίζουν τις βαθμολογίες των αθλητών και των αθλητικών σωματείων και να εξάγουν τους προκριθέντες αθλητές στα αντίστοιχα πανελλήνια πρωταθλήματα. Κατά την φάση της ανάλυσης και της σχεδίασης, ακολουθήθηκε η μεθοδολογία ICONIX που οδήγησε στον προσδιορισμό των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων των χρηστών και στην δημιουργία των κατάλληλων διαγραμμάτων ευρωστίας και ακολουθίας χρησιμοποιώντας τη γλώσσα μοντελοποίησης UML. Η υλοποίηση της εφαρμογής έγινε με την χρήση των γλωσσών προγραμματισμού php και javascript ενώ σε επίπεδο δεδομένων η εφαρμογή υποστηρίζεται από μια βάση δεδομένων MySQL. Τέλος η εφαρμογή αξιολογήθηκε ως προς την ευχρηστία της και την λειτουργικότητά της μέσω κατάλληλου ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε στους μελλοντικούς χρήστες της εφαρμογής.
  • The present thesis concerns the analysis, design and implementation of a web application which aims to provide the necessary support for conducting intercollegiate games of athletic clubs. Local Associations of Sports Clubs have the supervision and the responsibility of conducting the games which in turn are supervised by S.E.G.A.S. The developing system aims mainly at the simplification of the secretarial procedures provided by the employees of the Association of Sports Clubs during the games. As far as the heads of the sports clubs are concerned, the system ensures on their behalf, the correct way to register athletes' participations in the various sports of the games according to the current regulations and conditions, while at the same time let them keep up with the evolution of the games through results and the corresponding scores. Regarding the employees of the secretariat, the system helps them create very quickly and easily the required tables with the participating athletes of the competitions, calculate the scores of the athletes and the sports clubs and export the qualified athletes in the respective pan-Hellenic championships. During the analysis and design phases, the ICONIX methodology was followed which led to the identification of the functional and non-functional requirements of the users and the creation of the appropriate robustness and sequence diagrams using the UML modeling language. The implementation of the application was done using the programming languages php and javascript while at the data level the application is supported by a MySQL database. Finally, the application was evaluated for its usability and functionality through an appropriate questionnaire that was distributed to future users of the application.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.