Δημιουργία πλατφόρμας διαδραστικού (τηλε)παιχνιδιού δύο οθονών για χρήση σε εκπαιδευτικά προγράμματα μικτής μάθησης (blended learning)

Creation of an interactive (tv) game platform for two screens for use in blended learning educational programs (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Νικόπουλος, Νικόλαος
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 21 Μαίου 2022 [2022-05-21]
 5. Ελληνικά
 6. 141
 7. Μαργουνάκης, Δημήτρης
 8. Χριστοπούλου, Ελένη | Βερύκιος, Βασίλης
 9. Εκπαίδευση με βάση το παιχνίδι | Game based learning | Παιχνιδοποίηση | Gamification | Μικτή μάθηση | Blended learning | Αλληλεπιδραστική τηλεόραση | Interactive TV | Ζωντανή ροή | Live streaming | Java εφαρμογή διαδικτύου | Java Web Application | Ajax SPA | Ajax SPA | Websocket | Websocket | Node.js | Node.js | nginx | nginx | RTMP | RTMP | HLS | HLS | WebRTC | WebRTC
 10. 100
 11. Περιέχει: διαγράμματα, εικόνες
  • Από την μια μεριά η μάθηση αυτή καθεαυτή βάσει παιχνιδιού (game based) ή η μάθηση με όρους gamification δεν έχει σαφώς προσδιοριστεί κατά πόσο πραγματικά ενισχύεται με άμεσο τρόπο. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι η μάθηση είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Άρα μπορεί να υπάρχει τρόπος να ενισχυθεί έμμεσα ενισχύοντας και βελτιώνοντας τις παρα της μάθησης διαδικασίες. Προς αυτό το σκοπό πχ θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι διαδικασίες που χρησιμοποιεί ο "δάσκαλος" για να πάρει feedback από τους εκπαιδευόμενους ώστε να αποκτήσει μια εικόνα της διείσδυσης της γνώσης σε αυτούς και έτσι κάθε φορά να προσαρμόζει τις επόμενες κινήσεις στην διδασκαλία. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να είναι ελκυστικός και ο τρόπος συμμετοχής των εκπαιδευομένων. Από την άλλη οι τεχνολογίες στις μέρες μας αναπτύσσονται με τέτοιες ταχύτητες που δημιουργούνται συχνά περιθώρια προς εκμετάλλευση τους. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η iTV (interactive TV) στην οποία ο χρήστης-τηλεθεατής μπορεί να καθορίσει ή να αλληλεπιδράσει μέσω άλλης συσκευής (πχ smart phone) με τα περιεχόμενα που μεταδίδονται από την πηγή τους. Στη σύμπραξη των εκπαιδευτικών αναγκών και της iTV στοχεύει και η ανάπτυξη του πρακτικού μέρους της εργασίας όπου σκοπός είναι να δημιουργήσει στον εκπαιδευόμενο μια αίσθηση ότι συμμετέχει σε τηλεπαιχνίδι. Η αίσθηση αυτή εκτός από το ότι μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του "δασκάλου" για συχνή χρήση μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα και κίνητρο για τον εκπαιδευόμενο για περισσότερη εμπλοκή (engaged) με το γνωστικό αντικείμενο. Έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί 2 εφαρμογές προς αυτό το σκοπό. Η πρώτη αφορά μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση με desktop γραφικά στοιχεία. Η δεύτερη προσεγγίζει περισσότερο τον αντικειμενικό σκοπό της εργασίας αφού διαφέρει σε δύο ουσιαστικά στοιχεία. Ότι είναι υλοποιημένη με σύγχρονη και πιο ρεαλιστική web τεχνολογία και ότι ο εκπαιδευόμενος βλέπει 2 οθόνες. Μια οθόνη που θα προσομοιάζει την iTV και μια δεύτερη οθόνη στο κινητό του μέσω της οποίας θα αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο της iTV.
  • On one hand Game-based learning per se or gamification learning has not clearly defined whether it is really directly enhanced. But we must think that learning is part of the educational process. So there may be a way to indirectly reinforce and enhance non-learning processes. To this end, for example, the procedures used by the "teacher" to get feedback from the learners could be enhanced in order to obtain a picture of the penetration of knowledge in them and thus each time to adapt the next moves in teaching. In order to do this, however, the way in which the trainees participate in the feedback of the teaching must also be attractive. On the other hand, technologies today are developing at such speeds that there is often room for exploitation. One such case is iTV (interactive TV) in which the user-viewer can define or interact through another device (eg smart phone) with the content transmitted from their source. The development of the practical part of the work aims at the synergy of educational needs and iTV where the aim is to create in the trainee a feeling that he is participating in a tv game. This feeling, in addition to being able to work in favor of the "teacher" for frequent use, can also be a motivation for the learner for more engagement with the subject Two applications have been designed and implemented for this purpose. The first concerns a more traditional approach with desktop graphics. The second is closer to the objective purpose of this work title as it differs in two essential elements. That it is implemented with modern and more realistic web technology and that the trainee sees 2 screens. An iTV-like screen and a second screen on your mobile phone to interact with iTV content
 12. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές