Αποθήκη δεδομένων αστρονομίας γαι την επεξεργασία και ανάλυση αστρονομικών δεδομένων

Development and management of an astronomy data warehouse for the processing and analysis of astronomical data (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κωνσταντέλου, Κυριακή
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. Γκαράνη , Γεωργία
 8. Μαρκέτος, Γεράσιμος | Βασιλακόπουλος, Μιχαήλ
 9. Data Science | Data Engineering | Data Warehouse | Big Data | Big Data Analysis | SQL | Αποθήκες Δεδομένων | Εξόρυξη Δεδομένων | Cloud Database | Αστρονομία
 10. 1
 11. 2
 12. 25
 13. Περιέχει πίνακες, εικόνες και σχήματα.
  • Η εργασία αυτή αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας αποθήκης δεδομένων αστρονομίας με σκοπό την ενσωμάτωση ετερογενών αστρονομικών δεδομένων και την αποθήκευσή τους καθώς και την ανάλυση τύπων ερωτημάτων για την εξαγωγή υπολογιστικών και συγκριτικών συμπερασμάτων που θα επιτρέπει στους χρήστες ερευνητές, ακαδημαϊκούς και φοιτητές αστρονομίας να επεξεργάζονται και να αναλύουν αστρονομικά δεδομένα, παρέχοντας μια πιο αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των δεδομένων και του αστρονόμου. Επιπλέον, εργαλεία, όπως μηχανές οπτικής ανάλυσης, μπορούν να διευκολύνουν τη δημιουργία οπτικών αναλυτικών στοιχείων που θα διευκολύνουν τους μη τεχνικούς αναλυτές και τους τελικούς χρήστες να μετατρέπουν δεδομένα σε κατανοητά, διαδραστικά γραφικά.
  • This work concerns the design and implementation of an astronomy data warehouse for the purpose of integrating and storing heterogeneous astronomical data as well as analyzing types of questions to draw computational and comparative conclusions that will allow users, researchers, academics and astronomy students to process and analyze astronomical data, providing a more efficient interaction between the data and the astronomer. In addition, tools such as optical analyzers can facilitate the creation of visual analytics that will make it easier for non-technical analysts and end users to convert data into comprehensible, interactive graphics.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.