Σχεδίαση και υλοποίηση πλατφόρμας ψηφιακής αγοράς ΙοΤ δεδομένων, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες blockchain και smart contracts

 1. MSc thesis
 2. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 8. blockchain | Internet of Things | IoT | flask | Hyperledger Fabric | express
 9. 5
 10. 8
 11. Η διπλωματική εργασία περιέχει σχήματα και αποσπάσματα κώδικα
  • Η επέλευση του διαδικτύου δημιούργησε την προσδοκία οικονομικής και κοινωνικής προόδου, η οποία θα οδηγούσε σε εξορθολογισμό των ανισοτήτων, μέσω κυρίως της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών σε γνωστικά εργαλεία τα οποία μέχρι τότε δεν ήταν διαθέσιμα σε όλους. Τα αποτελέσματα όμως δεν ήταν τα αναμενόμενα. Τριάντα χρόνια μετά, οι ανισότητες έχουν διευρυνθεί, ενώ η απαίτηση για ισχυρότερη προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών είναι επιτακτικότερη από ποτέ. Η τεχνολογία του blockchain υπόσχεται να δημιουργήσει μια ασυνέχεια στην εξελικτική πορεία της οικονομίας και της κοινωνίας, υιοθετώντας τον εκδημοκρατισμό των οικονομικών συναλλαγών, απαλλάσοντας τα συναλλασόμενα μέρη από την ανάγκη ύπαρξης διαμεσολαβητών πιστοποίησης/ελέγχου/εκκαθάρισης των, καθώς και διασφάλιση της ακεραιότητας τους, μέσω της εγκαθίδρυσης ενός μοντέλου συλλογικής συναίνεσης των συναλλασόμενων, κάνοντας χρήση εργαλείων ισχυρής κρυπτογράφησης και ενός αποκεντρωμένου μοντέλου λειτουργίας. Στην παρούσα εργασία υλοποιείται η σύνθεση των τεχνολογιών του blockchain και του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) μέσω της ανάπτυξης ενός ιδιωτικού δικτύου κόμβων, στους οποίους αποθηκεύονται δεδομένα τα οποία παράγουν συσκευές/αισθητήρες οι οποίοι συμμετέχουν στο δίκτυο αυτό. Χρησιμοποιείται το framework Hyperledger Fabric, το οποίο επιτρέπει την δημιουργία ιδιωτικών (permissioned) δικτύων στα οποία τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια αποκεντρωμένη βάση δεδομένων (distributed ledger) με τη μορφή blockchain. Ιδιοκτήτες/κύριοι των κόμβων είναι χρήστες, οι οποίοι χρησιμοποιώντας την διεπαφή του δικτύου, έχουν τη δυνατότητα να το επερωτούν για τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων δεδομένων (ανάλογα με τον τύπο, την τιμή, την αξία αγοράς των δεδομένων αυτών, την τοποθεσία του αισθητήρα κ.λ.π.) και στη συνέχεια να αγοράζουν αυτά τα δεδομένα ή να αποκτούν πρόσβαση σε αυτά ανάλογα με τις ανάγκες τους. Η λειτουργικότητα αυτή παρέχεται μέσω έξυπνων συμφωνητικών (smart contracts) τα οποία επενεργούν στα αποθηκευμένα δεδομένα με διάφορους τρόπους.
  • The emergence of the internet created an expectation of social and financial prosperity, which would result in the eradication of inequalities, mainly due to people having free access to cognitive tools previously unavailable to most. The results were not those expected, however. Thirty years on and the inequalities have expanded whereas the demand for stronger security of user privacy is more pertinent than ever before. Blockchain technology promises to advance the evolutionary route of the economy and society by adopting the democratization of financial exchange. The members involved in transactions will be released from the need to use intermediaries for certification/audits/closing statements, ensuring integrity through consensus, using the tools of strong encryption, and a decentralized working model. This project uses the combination of blockchain technology and the Internet of Things (IoT) through the development of private network nodes where data is stored. Data is produced by devices/sensors that participate in this network. Hyperledger Fabric framework is used, which allows the creation of permissioned networks to store data in a decentralized distributed ledger in the form of blockchain. The users are owners/masters of the nodes, who have the agency to inquire about the availability of specific data (depending on the type, the price, the value of the specific data, the position of the sensor etc.) and depending on their needs, buy them or access them. This functionality is provided by smart contracts which act upon the stored data in various ways.
 12. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές