Μηχανές αναζήτησης πηγαίου κώδικα: μέθοδοι και γλώσσες επερωτήσεων για αναζήτηση σε αποθετήρια ανοικτού κώδικα

Code search engines: methods and query languages for code search in open source repositories (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κιούρτης, Αθανάσιος
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 17 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-17]
 5. Ελληνικά
 6. 65
 7. Ζαφείρης, Βασίλειος
 8. Ζαφείρης, Βασίλειος | Τζουραμάνης, Θεόδωρος
 9. Github | BigQuery | Μηχανές αναζήτησης κώδικα | Αποθετήρια ανοιχτού κώδικα | Πηγαίος κώδικας
 10. 1
 11. 18
 12. Περιέχει : πίνακες, εικόνες/σχήματα
  • Η ευρεία διάδοση του διαδικτύου δημιούργησε την ανάγκη των αποθετηρίων ανοικτού κώδικα. Ο κώδικας σε αυτά είναι προσβάσιμος σε όλους. Τα αποθετήρια ανοιχτού κώδικα βοηθούν τους προγραμματιστές για τον εντοπισμό παραδειγμάτων εφαρμογής καλών σχεδιαστικών πρακτικών έτσι ώστε να υλοποιήσουν πιο εύκολα και σωστά τον κώδικά τους. Η αναζήτηση όμως σχετικού πηγαίου κώδικα από τους χρήστες είναι αρκετά κουραστική, χρονοβόρα και δύσκολη. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκαν οι μηχανές αναζήτησης πηγαίου κώδικα. Σκοπός της εργασία αυτής είναι η αναζήτηση Java κώδικα στο αποθετήριο ανοιχτού κώδικα Github, το οποίο συντηρεί η Google στο BigQuery public data και η διευκόλυνση του χρήστη στον εντοπισμό σχετικού πηγαίου κώδικα διότι η αναζήτηση σε αυτό είναι δύσκολη για το ευρύ κοινό καθώς θα πρέπει να καταλάβει το μοντέλο δεδομένων αλλά και τη γλώσσα SQL που υποστηρίζει το BigQuery. Για την υλοποίηση της εφαρμογής αναζήτησης κώδικα χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Java, η γλώσσα SQL για τα ερωτήματα στην βάση στον κατάλληλο πίνακα (sample_contents) του dataset (github_repos) του project BigQuery-public-data και η γλώσσα Html για την φόρμα αναζήτησης και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων.
  • The widespread use of the internet created the need for open source repositories, the code of which is accessible to everybody. They help programmers to find out examples of good design application so that they can build their code easier and more successfully. However, the search for specific source code by users, is rather tiresome, time consuming and difficult. For this reason, code search engines were created. The aim of this project is the search for Java code in the Github open source repository, which is maintained by Google in the BigQuery public data and makes it easier for any user to find specific source code because searching in the BigQuery public data is difficult for the general public since they must understand the data model as well as the SQL programming language that is supported by BigQuery. For the implementation of this search code application we used the Java programming language, for setting questions to the specific BigQuery dataset table (sample contents) we used SQL, and finally Html was used for the search form and results presentation.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.