Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για την Εκμάθηση Βασικών Χαρακτηριστικών της Γλώσσας R με τη Χρήση του Πακέτου Swirlify

Implementation of educational material for learning the basic features of the R language using the SWIRLIFY package (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΥΚΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 18 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-18]
 5. Ελληνικά
 6. 184
 7. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ , ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ | ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ , ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 9. Προγραμματισμός R | swirl | swirlify
 10. 9
 11. 24
 12. Περιέχει πίνακες, διαγράμματα και εικόνες
  • Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση (μέσω εργαστηρίων πρακτικής άσκησης) των βασικών χαρακτηριστικών της γλώσσας προγραμματισμού R και της χρήσης της στην ανάλυση δεδομένων. Για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν εννέα (9) εργαστήρια τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος που βρίσκεται στα αρχικά στάδια εκμάθηση της R, προκειμένου να εφαρμόσει στην πράξη τη θεωρία που έχει διδαχθεί. Στο πλαίσιο αυτό, μελετήθηκε τόσο η γλώσσα προγραμματισμού R, όσο και το πακέτο Swirlify, το οποίο είναι μια εργαλειοθήκη της R για την ανάπτυξη διαδραστικών σεμιναρίων μέσα από το ίδιο το περιβάλλον της γλώσσας. Μέσα από την μελέτη και κυρίως τη χρήση του Swirlify για την ανάπτυξη των εργαστηρίων, προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα για το εργαλείο αυτό, τα οποία οδήγησαν σε προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και μελέτη.
  • The aim of this thesis-dissertation is to create educational material for learning the basic features of the R programming language and its use in data analysis. For this reason, nine (9) workhosps were designed and developed and can be used by anyone who is in the early stage of learning R, in order to apply in practice the theory taught. In this context, both the R programming language and the Swirlify package (which is an R toolkit for developing interactive seminars) were studied. Through the study and especially the use of Swirlify for the development of the laboratories, important conclusions were drawn for this tool, which led to suggestions for further research and study.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.