Μελέτη ακουστικού σχεδιασμού ενός μουσικού σχολείου

Αcoustic design study of a music school (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΛΑΧΟΥ, ΝΙΚΗ
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Μπάρκας , Νικόλαος
 8. Μπάρκας, Νικόλαος | Παπαδάκης, Νικόλαος
 9. Μουσικό σχολείο, ακουστικός σχεδιασμός, αντιθορυβικός σχεδιασμός, ηχοπροστασία, έλεγχος θορύβου, κανονισμοί ηχομόνωσης-ηχοπροστασίας, μοντελοποίηση, ψηφιακή προσομοίωση, ακουστικοί παράμετροι, ηχομόνωση, ηχοπροστασία
 10. 1
 11. 11
 12. 1
 13. πίνακες, σχήματα
  • Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός Μουσικού Σχολείου σε επίπεδο αρχιτεκτονικής και ακουστικής μελέτης, διότι για τη μελέτη ενός μουσικού εκπαιδευτηρίου, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (λειτουργικότητα, δομημένη μορφολογία) προσδιορίζεται από τις διακεκριμένες ακουστικές απαιτήσεις (ηχοπροστασία, ακουστική άνεση κατάλληλη για την προβλεπόμενη ακουστική λειτουργία κάθε χώρου). Ζητούμενο αρχικά ήταν η εξεύρεση του κατάλληλου γεωτεμαχίου με σκοπό την ηχοπροστασία του κτιρίου, καθώς και η πρόβλεψη βασικών αντιθορυβικών διατάξεων (ηχοφράγματα, φύτευση, χωροθέτηση και διαρρύθμιση του κτιρίου με επιμέρους λειτουργικές ζώνες και ζώνες ανάσχεσης του θορύβου). Ως αίθουσα μουσικών επιδείξεων και πολλαπλών σχολικών χρήσεων επιλέχθηκε ο σχεδιασμός ενός αμφιθεάτρου, του οποίου μελετήθηκε η ακουστική, γεωμετρικά (χάραξη ανακλαστήρων με τη μέθοδο των ειδώλων πηγών), υπολογιστικά (μέσω του χρόνου αντήχησης κατά Sabine) και ψηφιακά (προσομοίωση στο λογισμικό CATT-Acoustic, μελέτη βασικών κριτηρίων αξιολόγησης για μουσική και ομιλία σε 6 θέσεις του χώρου). Επίσης μελετήθηκαν οι κατάλληλες οικοδομικές διατάξεις για την ηχομόνωση δύο αιθουσών (τυπική αίθουσα διδασκαλίας και εξάσκηση σε κρουστά) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (άρθρο 12). Τέλος περιγράφονται οι απαιτήσεις για το κέλυφος, τα διαχωριστικά τοιχώματα και τα κουφώματα, καθώς και τις εσωτερικές επενδύσεις για τις προτεινόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις.
  • The object of this Master's Thesis is the design of a Music School at the level of architecture and acoustic study, because for the study of a music school, the architectural design (functionality, structured morphology) is determined by the distinct acoustic requirements (sound protection, suitable for acoustic provided acoustic function of each space). The initial request was to find the appropriate plot of land for the purpose of sound protection of the building, as well as the provision of basic anti-noise devices (sound barriers, planting, location and layout of the building with individual functional zones and noise reduction zones). The design of an amphitheater was chosen as a hall for musical demonstrations and multiple school uses, the acoustics of which were studied geometrically (design of reflectors with the method of source images), computationally (via Sabine resonance time) and digitally (simulation in CATT software-Ac study of basic evaluation criteria for music and speech in 6 places). The appropriate building provisions for the sound insulation of two rooms (standard classroom and percussion practice) were also studied in accordance with the requirements of the Building Regulations (Article 12). Finally, the requirements for the shell, the partition walls and the frames, as well as the internal investments for the proposed building installations are described.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.