Ανάλυση ηχοτοπίου στην περιοχή των Μετεώρων και σύνθεση με χρήση DAW και λογισμικών μουσικής

Soundscape analysis in the area of Meteora and composition using DAW and music software (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Τσαρουχά, Μαρία
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 111
 7. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη
 8. Χουρμουζιάδου, Καλλιόπη | Βρύσης, Λάζαρος
 9. ηχοτοπίο, ανάλυση ηχοτοπίου, μουσική παραγωγή, DAW | σύνθεση ηχοτοπίου, ηλεκτροακουστική μουσική
 10. 1
 11. 15
 12. 85
 13. Περιέχει Πίνακες και Εικόνες
 14. Κοντομίχος, Φ. (2013). Βασικές αρχές και σύγχρονες εξελίξεις στην κτιριακή ακουστική. Πάτρα: ΕΑΠ.
  • Το “ηχοτοπίο” ως έννοια, περιγράφεται για πρώτη φορά από τον Murray Schafer το 1977 και από τότε παρατηρείται μεγάλη εξέλιξη στην έρευνα, την ανάλυση αλλά και την σύνθεση ηχοτοπίων ως διακριτό είδος ηλεκτροακουστικής μουσικής με τα σύγχρονα εργαλεία - λογισμικά της μουσικής τεχνολογίας. Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Ανάλυση ηχοτοπίου στην περιοχή των Μετεώρων και σύνθεση με χρήση DAW και λογισμικών μουσικής», στο πλαίσιο της οποίας έγιναν ηχογραφήσεις στην ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων ενώ ακολούθησε ανάλυση, ταξινόμηση και επεξεργασία του ηχητικού υλικού. Το καταγεγραμμένο ηχητικό υλικό αποτελεί την βάση για την σύνθεση ενός φανταστικού ηχοτοπίου και τελικά τη δημιουργία μουσικής παραγωγής με χρήση μουσικών λογισμικών. Οι καταγραφές έγιναν με recorder και περιλαμβάνουν ήχους του φυσικού ηχοτοπίου αλλά και ανθρωπογενείς που σχετίζονται με την μοναστική πολιτεία των Μετεώρων, όπως επίσης και χώρους θρησκευτικού ενδιαφέροντος που καταγράφηκαν μέσω της διαδικασίας της κρουστικής απόκρισης (IR).
  • "Soundscape is" as a concept was first described by Murray Schafer in 1977 and since then there has been a great development in research, analysis and composition of soundscapes as a distinct type of electroacoustic music with modern tools - software of music technology. The present work is entitled "Sound landscape analysis in the area of Meteora and composition using DAW and music software", in which recordings were made in the wider area of Meteora, followed by analysis, classification and processing of audio material. The recorded audio material is the basis for the composition of an imaginary soundscape and finally for creating music production using music software. The recordings were received with a recorder and include sounds of the natural soundscape but also anthropogenic ones related to the monastic state of Meteora, as well as places of religious interest that were recorded through the process of impulse response (IR).
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές