Μελέτη και βελτίωση ακουστικής και πρόταση ηχοπροστασίας του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου Κοζάνης

Acoustic study, implementation of acoustic improvement and noise protection of the open-air Municipal Theatre of Kozani in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γεωργιλάς, Δημήτριος
 3. Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (ΑΣΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 135
 7. Χατζηαντωνίου, Παναγιώτης
 8. Χατζηαντωνίου, Παναγιώτης | Δημούλας, Χαράλαμπος
 9. Κοζάνη | υπαίθριο | θέατρο | ακουστική | λατομείο | άλσος | Kozani | open-air | theater | acoustics | quarry | grove
 10. 2
 11. 22
 12. 16
 13. Περιέχει; πίνακες, σχήματα, εικόνες
 14. Εισαγωγή στις Μεθόδους Ηχομόνωσης και Ηχοπροστασίας / Σκαρλάτος Δημήτρης
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η αξιολόγηση της ακουστικής απόδοσης του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου Κοζάνης και η διερεύνηση παραγόντων πιθανής υποβάθμισης της απόδοσης, εξαιτίας είτε του ακουστικού σχεδιασμού είτε του περιβάλλοντος θορύβου. Αρχικά γίνεται ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των ανοιχτών θεάτρων από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Γίνεται αναφορά σε μοντέρνα ανοιχτά θέατρα κατασκευασμένα με σύγχρονες τεχνικές και παρατίθενται στοιχεία από την μελέτη και την κατασκευή του υπαίθριου θεάτρου Κοζάνης. Εν συνεχεία γίνεται θεωρητική επισκόπηση του ήχου και των μεγεθών που τον χαρακτηρίζουν, των τρόπων διάδοσης και των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα σε αυτήν, των μεγεθών που χαρακτηρίζουν την ακουστική εικόνα ενός χώρου και τον κυκλοφοριακό και περιβαλλοντικό θόρυβο και τέλος, αναφορά στο λογισμικό Olive Tree Lab και τις μεθόδους που αυτό χρησιμοποιεί. Διενεργούνται μετρήσεις της κρουστικής απόκρισης του χώρου με τη μέθοδο σάρωσης ημιτόνου για διάφορους συνδυασμούς πηγών-ακροατών με χρήση λογισμικού ακουστικών μετρήσεων, αναλύεται ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε, η μεθοδολογία των μετρήσεων και αιτιολογούνται οι επιλογές και οι παραδοχές που έγιναν, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων με αναλυτικούς πίνακες και διαγραμματική απεικόνιση της ακουστικής συμπεριφοράς του θεάτρου. Παρατίθενται τα συμπεράσματα από την μελέτη των μετρήσεων που έγιναν και σχολιάζονται τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια διενεργούνται μετρήσεις θορύβου σε διάφορες θέσεις του θεάτρου με λογισμικό ακουστικών μετρήσεων, αναλύεται η μεθοδολογία των μετρήσεων, παρατίθενται τα αποτελέσματα αυτών και αναλύεται η επίδραση των παρακείμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και του κυκλοφοριακού θορύβου, καταλήγοντας έτσι σε συμπεράσματα σχετικά με την αναγκαιότητα εφαρμογής μέτρων ηχοπροστασίας με εξειδίκευσή τους. Ακολουθεί η ακουστική μοντελοποίηση του θεάτρου με το λογισμικό Olive Tree Lab και παράθεση του τρόπου που δημιουργήθηκε το μοντέλο, αιτιολόγηση των επιλογών και παραδοχών που έγιναν κατά τον σχεδιασμό του και εμφάνιση του αποτελέσματος. Διερευνώνται οι δυνατότητες βελτίωσης της ακουστικής του θεάτρου μέσω παρεμβάσεων που αφορούν την ηχοπροστασία και την ενίσχυση του ακουστικού σήματος με φυσικό ή τεχνητό τρόπο, καθώς επίσης και εναλλακτικές χρήσεις του θεάτρου. Τέλος, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε, προτείνονται κάποιες βέλτιστες πρακτικές για τον σχεδιασμό ανοιχτών θεάτρων με παράλληλες αναφορές σε γνωστά σύγχρονα θέατρα στην Ελλάδα.
  • The aim of this master's thesis is, first, the evaluation and then, the investigation of the possible degradation of the acoustic performance of the open-air Municipal Theater of Kozani, either due to the acoustic design or the environmental noise. As a starting point, there is a historical retrospection of the evolution of open-air theatres from antiquity to modern times. Reference is made to newly built open-air theatres constructed with modern techniques and details of design and construction of the open-air theatre of Kozani are listed, followed by theoretical overview and common quantities that describe the sound, the ways of propagation and the phenomena that take place, the quantities that describe the acoustic behavior of a structure and also the traffic and environmental noise and finally, reference to the Olive Tree Lab suite and the methods it utilizes. Measurements of the impact response of the site are carried out utilizing the sine sweep method for various combinations of sources-listeners, using acoustic measurement software, the equipment used, the methodology of the measurements and the justification of the choices made are analyzed and then the results are presented and analyzed, with detailed tables and diagrammatic representation of the acoustic behavior of the theatre. Conclusions from the study of the measurements made are listed and the results are commented on. Noise measurements are carried out at various locations of the theater with acoustic measurement software, the methodology of the measurements is analyzed, the results of these are presented and the effect of the nearby sports facilities and traffic noise is examined, thus reaching to conclusions about the necessity of noise protection applications. This is followed by the acoustic modeling of the theatre with Olive Tree Lab Suite and a detailed model built up procedure, a justification of the choices and assumptions made during its design and the presentation of the result. Possibilities of improving the acoustics of theatre are examined through interventions concerning sound protection and amplification of the acoustic signal in a natural or artificial way, as well as alternative uses of the theatre. Finally, based on the experience gained, best practices for the design of open-air theatres are proposed with references to well-known contemporary theaters in Greece.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.